Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

De komst van de beloofde Messias

Hij bedoelde hiermede, dat hij op zodanig wijze zou komen, dat slechts de verstandigen hem zouden herkennen. Dit maakt hij duidelijk door de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (19). Verder zegt hij: "Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is hij die komt in den naam des Heeren" (20), hiermede aantonen­de, dat hij niet in eigen persoon zou komen, maar dat een andere in zijn naam zal verschijnen. Een andere gelijkenis geeft aan, waar zijn tweede komst zal plaatshebben: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het Oosten en schijnt tot het Westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des Mensen wezen" (21).

Men behoeft zich niet in te spannen om de bedoeling hiervan te begrijpen: De Messias zal in het Oosten verschijnen; zijn leerstellingen zullen zich niet tot het Oosten beperken, maar zich snel naar het Westen uitbreiden. Lucas bevestigt deze uitlegging als volgt:

"Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere einde onder de hemel schijnt, alzo zal de Zoon des Mensen wezen in Zijnen dag" (17-22).

En het geschiedde zoals voorspeld. In het Oosten in een dorp­je, Qadian genaamd, dat aan Nazareth deed denken, ver­scheen hij. Zijn naam was Ahmad, het Arabische woord voor “uiterst lofwaar­dig", dat ook gebruikt wordt om het werkwoord "terugko­men" aan te duiden.

In zeer korte tijd heeft zijn beweging over de gehele wereld aanhangers verworven. Ahmadiyya gemeenschappen zijn overal gevestigd en verspreiden wijsheid onder hen, die de waarheid trachten te vinden.

In hun gedachten komt wellicht twijfel op: Waarom zou de Messias een Moslim zijn?. Als hij zou komen, dan zou hij zeker onder de Christen verschenen zijn.

Hierover behoeft men zich anders in het geheel niet te verwon­deren. In Christelijke literatuur en geschriften staat duide­lijk vermeld, dat er na Jezus een profeet zal komen, evenals na Mozes. Petrus zegt hierover het volgende: "en Hij gezonden zal hebben Jezus Christen, die u tevoren gepredikt is: welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van alle zijne heilige profeten van alle eeuw, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere uw God zal een en Profeet verwekken uit uwe broederen, gelijk mij: dien zult gij hoorden in alles wat hij tot u spreken zal". Deze profeet, zoals ik dit in het eerste hoofdstuk heb uitgelegd, was de Heilige Profeet van de Islam, en volgens zijn profetie stond het vast, dat de Messias onder zijn volgelingen zou opstaan.   

VERWIJZINGEN 

(1) our Lord's Return, blz.27. International Bible Students Association, Broolyn N.Y.1929. 
(2)Encyclopaedia Britannica Ed. 11. Vol.14   
(3) T. Carlyle Hero Worship. Lecture III. 1840 N.C.
(4)"The Mighty Hour", 1936.   
(5) Lucas 18,8. 
(6) Masih Hindostan Mein, blz 11.   
(7) Kitabul Bariyya, blz 253-256.   
(8) Johannes 3-13.  
(9) Markus 16, 19.  
(10) Encyc. Britannica Ed. 11. Vol.17, blz 730. 
(11) Lucas 24, 50-51.
 (12) Handelingen, 1-9. 
(13) Johannes 21, 16-18.  
(14) 2 Koningen 2, 11.  
(15) Maleachi 4, 6.  
(16) Mattheus 17, 10-14. 
(17) dito 24, 4-5.   
(18) dito 25, 1-13.   
(20) dito 23,39.  
(21)  dito 24,27. 
(22) A Present to H.R.H. The Prince of Wales, blz.31. 

Dat is alles dat het wenselijk is om het goede in voor deze keer vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een algeheel andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook herinneren.