Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Aansporingen voor zijn volgelingen

De volgende leerstellingen uit de Koran en de gezegden van Heilige Profeet van de Islam, werden uitdrukkelijk door de Beloofde Messias aan zijn volgelingen opgelegd:

1: Om mij te volgen is het noodzakelijk om in de eerste plaats in God te geloven, de Schepper en de Onderhouder van alle bestaan, Almachtig, Eeuwig, Altijd voortdurend en onveranderd in Zijn eigenschappen, verwekt noch verwekkende, vrij van pijn, verwondingen, kruisiging of dood. Laat al uw krachten ingespannen zijn om Zijn eenheid op aarde te vestigen.

2: Wees vriendelijk en barmhartig jegens de schepselen Gods. Laat uw tong geen kwaad van hen spreken, noch uw handen hen verwonden. Verdrukt hen niet, maar doet uw best om hun goed te doen 1).

1)" Zullen wij beloond worden voor vriendelijkheid jegens dieren?" vroeg iemand de Profeet eens. Hij antwoordde: " Er zal een beloning zijn voor allen, die de dorst lessen van welk schepsel dan ook, begiftigd met een levend hart. Hij, die een put heeft doen delven, zal beloond worden voor elke kameel, die er water komt drinken". Mohammed vervloekte iedereen, die een dier verminkte en verbood het doden van dieren in koelen bloede, wanneer zulks niet noodzakelijk was. Ibn Omar, die zich de woorden van de Heilige Profeet herinnerde, redde een kip uit de handen van enkele schobbejakken, die haar als schietdoel wilden gebruiken. Een vrouw, die een kat heeft laten verhongeren, zal eeuwig in de hel lijden, terwijl de kat haar met zijn klauwen bewerkt. Een hoer zal daarentegen het koninkrijk des hemels binnengaan, omdat zij op zekere, toen ze een hond naast een put zag sterven van de dorst, haar schoen aan haar sluier bevestigde en hiermede water ophaalde en hem te drinken gaf." (The Life of Mohammed, door Emile Dermenghem, Londen 1930, pag. 260.)

3: Spreekt geen trotse ijdele taal tot wie dan ook, al is hij uw ondergeschikte of dienaar. Beledigt niemand, ook niet degene, die u beledigt. Wandelt op aarde in zachtmoedigheid en nederigheid en hebt medelijden met uw medemensen, opdat gij door God moogt aangenomen worden.

Er zijn velen, die uiterlijk zachtmoedigheid tonen, maar zij zijn innerlijk als roofachtige wolven. Er zijn velen die er keurig uit zien, maar zij hebben de inborst van een slang. God kan geen genoegen met u nemen, voordat uw tong met uw hart overeenstemt. Als gij een hoge positie bekleedt, beroemt u niet op uw grootheid, en ziet niet neer op de minder welgestelde, maar zijt barmhartig jegens hen. Als gij geleerd zijt, gaat niet prat op uw geleerdheid en veracht niet de onwetenden met ijdelheid, maar geeft hun een woord van vriendelijke raad, Als gij rijk zijt, beroemt u niet op uw rijkdommen en gedraagt u niet trots jegens de armen, maar dient en helpt hen. Mijdt de paden, die naar vernietiging leiden.

4: Gij kunt uzelven niet door schijnheiligheid redden, want uw Heer ziet de binnenste geheimen van uw hart. Kunt u Hem dan bedriegen?. Staat daarom oprecht voor Hem. Loutert uw harten van alle onzuiverheid.

5: Als gij wilt, dat God in de hemel behagen in uw stelt, weest dan eensgezind onder elkander als tweelingbroeders. De grootste onder u is hij, die de overtredingen van zijn broeder vergeeft. Wee degen, die niet vergeeft en in wraak volhart. Zo iemand heeft geen deel in mij.

6: Toont vriendelijkheid jegens uw bedienden, uw vrouwen en uw arme broeders, opdat u genade in de hemel geschonken moge worden.

7: Het is u niet verboden om geneesmiddelen aan te wenden, of om tot een vorm van (geneeskundige) behandeling over te gaan, maar het is u wel verboden om hierin uw volle vertrouwen te leggen, want niets zal geschieden, dan hetgeen God wil.

8: U kunt niet als mijn volgelingen in de hemel erkend worden, voordat uw voetstappen het pad van oprechtheid betreden. Zegt uw vijf dagelijkse gebeden met u gehele hart, u voor God vernedert en Hem zodanig vrezend, alsof gij Hem inderdaad zaagt. Houdt u vertrouwelijk aan het vasten om Gods wil. Degene onder u, voor wie de wet het voorschrijft, moet aalmoezen in overeenstemming met aanwijzingen daarvan geven. Als de bedevaart naar Mekka voor u verplichtend is geworden, en geen hinderpalen in de weg staan, moet gij die ondernemen.

9: Doet goed, opdat gij er plezier in moogt krijgen, en verzaakt het kwade, opdat gij het moogt haten. Weest ervan verzekerd, dat oprechtheid de wortel van alle goedheid is, als de wortel niet is uitgedroogd, dan zal de daad welig tieren.

10: God Allmachtig beveelt u in de Koran om rechtvaardig te handelen, dat betekent: goed voor goed; en voorts om goed te doen zelfs jegens hen, die jegens u geen goed gedaan hebben; en tenslotte om goed te doen doen jegens uw medewezens met de vriendelijke van een verwante; bijvoorbeeld met de vriendelijkheid van een moeder jegens haar kind.

11: Hij, die het liegen en bedriegen niet verzaakt, behoort niet tot mijn volgelingen. Hij, die zijn ouders niet eerbiedigt, of hen niet gehoorzaamt in dat, wat juist is en niet in tegenspraak met de Heilige Koran, of zich niet bekommert om hen tot het uiterste te dienen, behoort niet tot mijn volgelingen. Hij die niet vriendelijk en teder jegens zijn vrouw en haar familieleden handelt, behoort niet tot mijn volgelingen 1). Hij, die zijn buurman her allerbeste dat in zijn macht ligt, weigert, behoort niet tot mijn volgelingen.

12: God verlangt van u, dat gij gelooft, dat er een God is, en dat Mohammed (Mogen Vrede en Gods Zegeningen op hem rusten) Zijn profeet is, het zegel van de profeten en de grootste onder hen. Geen profeet kan na hem opstaan, dan alleen hij, die geestelijk in zijn kleding gehuld is, want de dienaar en de meester zijn gelijk een, en de tak is niet onafhankelijk van de wortel. Daarom breekt hij, die in zijn meester opgaat en de titel van profeet ontvangt van God, het zegel van de profetie niet. Dit is gelijk de weerschijn van zichzelf. Dit is het geheim, waarover de Heilige Profeet sprak, in verband met de Beloofde Messias, die volgens hem in zijn graf begraven moet worden. Hij bedoelde klaarblijkelijk dat hij dezelfde persoon is. Gelooft ook, dat Jezus, de zoon van Maria, gestorven is. De Heilige Koran spreekt in verschillende verzen over zijn dood (Review of Religions. Vol. 1.1902).

Dat is alles dat het het wenselijk is om het goede in voor deze keer vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een totaal andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook gedenken.