Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
15: Al-Hidjr (Het Rotsachtige Pad)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 100 strofen.
15:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

15:2  Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, de duidelijke Koran.

15:3  De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij Moslims waren.

15:4  Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken; zij zullen het weldra te weten komen.

15:5  En Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit er toe was bekend gemaakt.

15:6  Geen volk kan zijn vastgestelde tijd vooruitlopen noch kunnen zij daarbij achterblijven.

15:7  En dezen zeggen: "O, gij, tot wie de vermaning is nedergezonden, gij zijt voorzeker bezeten."

15:8  "Waarom brengt gij ons geen engelen indien gij tot de waarachtigen behoort?"

15:9  Wij zenden alleen engelen neder met de werkelijkheid en dan wordt hun (de ongelovigen) geen uitstel geschonken.

15:10  Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.

15:11  En vóór u zonden Wij reeds (boodschappers) onder de oude stammen.

15:12  Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem.

15:13  Zo doen Wij dat in het hart der schuldigen binnendringen.

15:14  Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest.

15:15  En indien Wij een deur van de hemel voor hen zouden openen waar zij door zouden klimmen,

15:16  Dan zouden zij zeker zeggen: "Onze ogen zijn slechts beneveld; neen wij zijn veeleer een betoverd volk."

15:17  En Wij hebben aan de hemel voorzeker banen (van sterren) gemaakt en hem voor aanschouwers versierd.

15:18  En Wij hebben hem tegen elke vervloekte Satan beschermd.

15:19  Maar indien iemand steelsgewijze luistert, vervolgt hem een heldere vlam.

15:20  En Wij hebben de aarde uitgespreid, er hechte bergen op geplaatst en Wij doen er allerlei noodzakelijke dingen in de juiste maat op groeien.

15:21  Waarvan Wij voor u en degenen die gij niet onderhoudt bestaansmiddelen verstrekken.

15:22  Er is niets of de schatten er van zijn bij Ons en Wij zenden deze slechts in bepaalde mate neder.

15:23  En Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dan te drinken en gij zijt niet degenen die het vergaart.

15:24  En voorwaar, Wij zijn het, die leven geven en doen sterven en Wij zijn de Erfgenaam.

15:25  En Wij kennen degenen die onder u vooruitgaan en Wij kennen degenen die achterblijven.

15:26  Voorzeker uw Heer zal hen allen verzamelen. Voorwaar, Hij is Alwijs, Alwetend.
Pagina 1 van 4  
StartVorige1234VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 100