Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
20: Taa Haa (Taa Haa)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 136 strofen.
20:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

20:2  Taa Haa.

20:3  Wij hebben u de Koran niet geopenbaard opdat gij (er door) ongelukkig zoudt worden.

20:4  Doch als een vermaning voor hem die (God) vreest.

20:5  Een openbaring van Hem, Die de aarde en de verheven hemelen heeft geschapen.

20:6  De Barmhartige, Die Zich nederzette op de Troon.

20:7  Hem behoort al hetgeen in de hemelen en op aarde is, eveneens hetgeen er tussen ligt en hetgeen zich onder de grond bevindt.

20:8  Of gij het woord luide verkondigt (of fluistert), Hij kent het geheime en verborgene.

20:9  Allah, - er is geen God dan Hij. Hij heeft de schoonste eigenschappen.

20:10  Hebt gij de geschiedenis van Mozes gehoord?

20:11  Toen hij een vuur zag, zeide hij tot de zijnen: "Blijft hier, ik bespeur een vuur; misschien zal ik u daarvan een vuurbrand kunnen brengen of door het vuur de weg vinden."

20:12  En toen hij het (vuur) naderde werd hij aangeroepen: "O Mozes".

20:13  "Voorwaar, Ik ben uw Heer, ontdoe u van uw schoeisel; want gij zijt in de heilige vallei van Towa."

20:14  "Ik heb u uitverkoren; luister dus naar hetgeen wordt geopenbaard."

20:15  "Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en verricht het gebed tot Mijn gedachtenis."

20:16  "Zie, het Uur komt. Ik zal het onthullen opdat elke ziel de beloning zal ontvangen waarnaar zij streeft."

20:17  "Laat degene die er niet in gelooft en zijn eigen neigingen volgt, u er niet van afwenden; anders zoudt gij verloren gaan."

20:18  "En wat hebt gij in uw rechter hand, O Mozes?"

20:19  Hij antwoordde: "Dit is mijn staf waarop ik leun, en waarmee ik bladeren afsla voor mijn kudde; ik gebruik hem ook voor andere doeleinden."

20:20  Hij zeide: "Werp hem neer o Mozes."

20:21  Dus wierp hij hem neer, en zie, het was een kronkelende slang.

20:22  God zeide: "Raap hem op en vrees niet. Wij zullen hem in zijn vroegere staat herstellen."

20:23  "En leg uw hand onder uw arm, zij zal wit worden zonder ziekte. Nog een teken (is dit)!"

20:24  "Opdat Wij u Onze grotere tekenen mogen tonen."

20:25  "Ga naar Pharao; hij heeft inderdaad de perken overschreden."

20:26  Hij zeide: "Mijn Heer, verruim mijn borst,"
Pagina 1 van 6  
StartVorige123456VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 136