Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
26: Asj-Sjoaraa (De Dichters)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 228 strofen.
26:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

26:2  Taa Sien Miem.

26:3  Dit zijn de verzen van het duidelijke Boek.

26:4  Wellicht zult gij ten dode toe treuren omdat zij niet geloven.

26:5  Als Wij het willen, kunnen Wij hun een teken van de hemel nederzenden, zodat hun hoofd er zich voor zal nederbuigen.

26:6  Maar er komt van de Barmhartige geen nieuwe vermaning tot hen of zij wenden zich er van af.

26:7  Voorzeker zij hebben dit verloochend, maar weldra zullen de tijdingen hun bereiken van hetgeen zij bespotten.

26:8  Zien zij niet op aarde - hoeveel voortreffelijke soorten Wij daarop hebben doen groeien?

26:9  Daarin is inderdaad een teken; maar de meesten onder hen willen niet geloven.

26:10  En voorzeker uw Heer is de Machtige, de Genadige.

26:11  Toen uw Heer tot Mozes riep: "Ga naar het onrechtvaardige volk,

26:12  Het volk van Pharao. Zullen zij (Mij) niet vrezen?"

26:13  Zeide hij: "Mijn Heer, ik vrees, dat zij mij zullen verloochenen;

26:14  En mijn boezem vernauwt zich en mijn tong is niet welsprekend; zend daarom (bericht) aan Aäron (om mij te helpen).

26:15  Bovendien hebben zij een aanklacht van misdaad tegen mij, dus vrees ik dat zij mij zullen doden."

26:16  Hij (God) zeide: "In geen geval, gaat dan met Onze tekenen; Wij zijn met u en zullen horen.

26:17  "Gaat dus naar Pharao en zegt: 'Wij zijn de boodschappers van de Heer der Werelden.

26:18  Laat de kinderen Israëls met ons meegaan'."

26:19  Hij (Pharao) zeide: "Voedden wij u niet onder ons op toen gij een kind waart? En gij bleeft onder ons vele jaren van uw leven.

26:20  En gij weet wat gij deedt, terwijl gij ondankbaar waart."

26:21  Hij (Mozes) zeide: "Ik deed dit, toen ik nog tot de dwalenden behoorde."

26:22  "Daarom vluchtte ik van u omdat ik u vreesde; maar mijn Heer heeft mij wijsheid geschonken en mij tot een boodschapper gemaakt.

26:23  Is dit de gunst die gij mij in herinnering brengt, dat gij de kinderen van Israël tot slaven hebt gemaakt?"

26:24  Pharao zeide: "En wie is de Heer der Werelden?"

26:25  Mozes antwoordde: "De Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussen is, als gij het wilt geloven."

26:26  Pharao zeide tot degenen die om hem heen waren: "Hoort gij het niet?"
Pagina 1 van 9   Resultaten 1 - 26 van 228