Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 183 strofen.
37:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

37:2  Bij hen, die zich in rijen scharen.

37:3  En bij hen die berispen.

37:4  En bij de verkondigers der Vermaning.

37:5  Voorwaar, (voorwaar), uw God is één (enig God),

37:6  Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussen is, de Heer van het Oosten.

37:7  Wij hebben de laagste hemel met sterren versierd.

37:8  Als bescherming tegen iedere opstandige Satan.

37:9  Zij kunnen van de verheven bijeenkomst niets horen en zij worden van elke kant verdreven.

37:10  Als verworpenen en er is voor hen een voortdurende straf;

37:11  Maar hij die steelsgewijze opvangt, hem achtervolgt een heldere vlam.

37:12  Vraag hun (de ongelovigen) of zij moeilijker zijn te scheppen, dan andere (dingen) die Wij hebben geschapen. Voorzeker, Wij hebben hen uit vaste klei geschapen.

37:13  Neen, gij verwondert u en zij spotten.

37:14  En wanneer zij vermaand worden, trekken zij er geen lering uit.

37:15  En wanneer zij een teken zien, bespotten zij het.

37:16  En zij zeggen: "Dit is niets dan een klaarblijkelijke tovenarij."

37:17  "Zullen wij wanneer wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, worden opgewekt?

37:18  En onze voorvaderen ook?"

37:19  Zeg: "Ja, terwijl gij vernederd zult zijn."

37:20  Er zal slechts één roep zijn en ziet, zij zullen beginnen te zien.

37:21  Dan zullen zij zeggen: "Wee ons! Dit is de Dag der vergelding."

37:22  (Allah zal zeggen:) "Dit is de Dag der Beslissing die gij placht te verloochenen.

37:23  Verzamelt de onrechtvaardigen, hun metgezellen en hetgeen zij aanbaden

37:24  Naast Allah. Leidt hen dan naar het pad van het Vuur;

37:25  Doch houdt hen staande want zij moeten worden ondervraagd."

37:26  "Wat scheelt u dat gij elkander niet helpt?"
Pagina 1 van 8   Resultaten 1 - 26 van 183