Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
44: Ad-Dochaan (De Rook)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 60 strofen.
44:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

44:2  Haa Miem.

44:3  Bij het duidelijke Boek.

44:4  Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer.

44:5  Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.

44:6  Door Ons gebod. - Voorzeker, Wij zenden (de profeten)

44:7  Als een barmhartigheid van uw Heer; waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

44:8  Van de Heer der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is, indien gij er vertrouwen in stelt.

44:9  Er is geen God naast Hem. Hij doet leven en sterven, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.

44:10  Doch zij vermaken zich door te twijfelen.

44:11  Maar wacht op de Dag waarop de hemel een zichtbare damp zal voortbrengen,

44:12  Die het volk zal omhullen. Dit zal een pijnlijke straf zijn.

44:13  "Onze Heer, neem de marteling van ons weg; waarlijk wij zijn gelovigen," (zullen zij zeggen).

44:14  Hoe kan er lering voor hen zijn, terwijl er tot hen een boodschapper is gekomen, die alles duidelijk maakt.

44:15  En zij hebben zich van hem afgewend zeggende: "Hij is (door mensen) onderwezen, een bezetene."

44:16  Wij zullen de straf voor een wijle wegnemen, maar zij zullen stellig terugvallen.

44:17  De de dag, waarop Wij hen met een machtige greep aanvallen, zullen Wij hen zeker straffen.

44:18  Wij hebben het volk van Pharao reeds vóór hen beproefd en er kwam een eerwaardige boodschapper tot hen zeggende:

44:19  "Geeft mij de dienaren van Allah, voorwaar, ik ben voor u een betrouwbare Boodschapper.

44:20  En verheft u niet tegen Allah. Zeker, ik kom tot u met duidelijk gezag.

44:21  En ik zoek toevlucht tot mijn en uw Heer, vrezende dat gij mij zult stenigen.

44:22  En laat mij alleen, indien gij mij niet gelooft."

44:23  Toen bad hij tot zijn Heer: "Dit is inderdaad een zondig volk."

44:24  God zeide: "Trek met Mijn dienaren 's nachts weg want gij zult gewis worden achtervolgd.

44:25  En doorwaad de zee terwijl deze rustig is. Voorzeker, zij zijn een schare die zal verdrinken."

44:26  Hoevele tuinen en bronnen lieten zij achter!
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 60