Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
51: Az-Zaari'jaat (De Winden die verspreiden)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 61 strofen.
51:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

51:2  (Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden,

51:3  En degenen die de last dragen,

51:4  En degenen die rustig voortgaan,

51:5  En degenen die de zaak uitdelen.

51:6  Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar,

51:7  En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.

51:8  Bij de hemelen vol van paden,

51:9  Waarlijk gij hebt uiteenlopende meningen,

51:10  Daarvan wordt afgewend wie zich (van het ware geloof) afwendt.

51:11  Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

51:12  Die onachtzaam zijn in onwetendheid.

51:13  Zij vragen: "Wanneer zal de Tijd des Gerichts zijn?"

51:14  Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur zullen worden beproefd.

51:15  "Ondergaat uw beproeving. Dit is hetgeen gij verhaasttet."

51:16  Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren,

51:17  Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij voorheen goed plachten te doen.

51:18  Gedurende de nacht sliepen zij weinig.

51:19  Tijdens de morgenstond zochten zij vergiffenis.

51:20  En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen.

51:21  En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van geloof willen hebben,

51:22  En ook in uzelf, wilt gij dat niet inzien?

51:23  En in de hemel is uw onderhoud en hetgeen u is beloofd.

51:24  Bij de Heer van de hemel en de aarde - dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt.

51:25  Heeft het verhaal van Abrahams geeerde gasten u bereikt?

51:26  Toen zij bij hem binnentraden en zeiden: "Vrede", antwoordde hij: "Vrede". Hij zeide (bij zichzelven): "Vreemde mensen."
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 61