Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
52: At-Toer (De Berg)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 50 strofen.
52:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

52:2  Bij de Berg

52:3  En bij het geschreven Boek,

52:4  Op uitgebreide perkament.

52:5  En bij het veelbezochte huis

52:6  En bij het hoogverheven dak

52:7  En bij de boordevolle oceaan,

52:8  Voorzeker, de straf van uw Heer zal worden voltrokken.

52:9  Er is niemand die haar kan afwenden.

52:10  De Dag waarop de hemel in beweging zal komen.

52:11  En de bergen zullen vergaan.

52:12  Dan wee op die Dag de loochenaars,

52:13  Die zich in ijdel gesprek vermaken.

52:14  De Dag waarop zij in het Vuur der hel zullen worden geslingerd:

52:15  (Men zal zeggen:) "Dit is het Vuur dat gij placht te loochenen."

52:16  Is dit dan toverkunst of ziet gij niet?

52:17  Brandt daarin; en het zal voor u hetzelfde zijn, of gij geduld of ongeduld toont. U is slechts vergolden voor hetgeen gij placht te doen.

52:18  Voorwaar, de godvruchtigen zullen in tuinen en gelukzaligheid zijn,

52:19  Genietende van de gaven, die hun Heer hun heeft geschonken en hun Heer heeft hen voor de marteling van het Vuur behoed.

52:20  Eet en drinkt met genoegen wegens hetgeen gij placht te doen.

52:21  (U) op tronen nedervlijend die in rijen zijn gerangschikt. En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.

52:22  En met de gelovigen zullen Wij hun nageslacht, dat hun in het geloof volgt, verenigen. En Wij zullen zeker niets aan hun werken afdoen. Elk mens is onderpand voor zijn daden.

52:23  En Wij zullen hun een overvloed van fruit en vlees schenken, volgens hun wensen.

52:24  Daar zullen zij elkander een beker van hand tot hand reiken waarin ijdelheid noch zonde zal zijn.

52:25  En er zullen knapen rondgaan alsof zij welbewaakte paarlen zijn.

52:26  En zij zullen zich vragend tot elkander wenden.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 50