Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
53: An-Nadjm (De Ster)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 63 strofen.
53:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

53:2  Bij de ster wanneer zij valt,

53:3  Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,

53:4  Noch spreekt hij naar eigen begeerte.

53:5  Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

53:6  Hij, die grote macht heeft, onderwees hem,

53:7  Die kracht bezit. Zo is hij volmaakt geworden

53:8  En hij staat aan de hoogste horizon.

53:9  Hij naderde en kwam steeds nader.

53:10  En werd als de spanning van twee bogen, Ja, nog dichter bij,

53:11  En Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar hetgeen Hij wilde openbaren.

53:12  Het hart loog niet over wat het zag.

53:13  Wilt gij dan met hem redetwisten over hetgeen hij heeft gezien?

53:14  En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.

53:15  Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,

53:16  Waarnaast de Tuin van Verblijf is.

53:17  Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde

53:18  Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.

53:19  Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.

53:20  Ziet, de Laat en de Ozza,

53:21  En een ander, de derde, Manaat?

53:22  "Zijn voor u de mannelijke wezens en voor Hem de vrouwelijke?"

53:23  Dat is dan een onrechtvaardige verdeling;

53:24  Dit zijn slechts namen die gij uitgedacht hebt - gij en uw vaderen - waarvoor Allah geen gezag heeft nedergezonden. Zij volgen slechts hun vermoedens en begeerten. En voorzeker de leiding van hun Heer is nu tot hen gekomen.

53:25  Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt?

53:26  Neen, aan Allah behoren het Hiernamaals en deze wereld.
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 63