Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
54: Al-Qamar (De Maan)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 56 strofen.
54:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

54:2  Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten.

54:3  Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: "Een voortdurende toverkunst."

54:4  Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal plaats hebben.

54:5  En er zijn reeds tijdingen tot hen gekomen waarin een waarschuwing ligt.

54:6  Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet.

54:7  Wend u daarom van hen af. De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams,

54:8  Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen,

54:9  Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen "Dit is een moeilijke dag."

54:10  Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven.

54:11  Daarom bad hij tot zijn Heer: "Ik ben gewis verslagen, sta mij bij."

54:12  Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.

54:13  En Wij spleten de aarde door bronnen, waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan.

54:14  En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers.

54:15  Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.

54:16  En Wij maakten dit tot een teken. Is er iemand die er lering uit trekt?

54:17  Hoe vreselijk was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

54:18  En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

54:19  Aad verloochende eveneens. Hoe (ernstig) was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

54:20  Wij zonden een woedende wind tegen hen, op een kwade, onvergetelijke dag.

54:21  Die mensen wegtrok als waren zij de stammen van ontwortelde palmbomen.

54:22  Hoe groot was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

54:23  En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

54:24  Ook (het volk van) Samoed verloochende de waarschuwers.

54:25  En zij zeiden: "Moeten wij een man uit ons midden volgen? Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn.

54:26  Is de vermaning hem alleen gegeven? Neen, hij is een grote leugenaar en misdadiger."
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 56