Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
68: Al-Qalam (De Pen)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 53 strofen.
68:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

68:2  Noen. Bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven.

68:3  Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige.

68:4  En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden.

68:5  En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.

68:6  En gij zult zien en zij (de ongelovigen) zullen ook zien,

68:7  Wie van u bezeten is.

68:8  Zeker, uw Heer weet het beste wie van Zijn weg afdwaalt en Hij kent het beste degenen die de leiding volgen.

68:9  Dus gehoorzaam de loochenaars niet.

68:10  Zij zouden willen dat gij meegaande waart, dan zouden zij ook meegaande kunnen zijn.

68:11  En geef geen gehoor aan een verachtelijke eedaflegger,

68:12  Lasteraar, achterklapper.

68:13  Tegenhouder van het goede, overtreder, zondaar,

68:14  Laatdunkend, bovendien een berucht misdadiger,

68:15  Omdat hij rijkdommen en kinderen bezit.

68:16  Wanneer Onze woorden aan hem worden voorgedragen, zegt hij: "Fabelen der oudeu."

68:17  Wij zullen hem op de neus brandmerken.

68:18  Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken.

68:19  En zij maakten geen voorbehoud.

68:20  Toen kwam er van uw Heer een bezoeking over hen, terwijl zij sliepen,

68:21  Waardoor (de tuin) werd als een gemaaid veld.

68:22  Toen riepen zij tot elkander in de morgen,

68:23  Zeggende: "Gaat vroeg naar uw veld indien gij het fruit wilt plukken."

68:24  En zij gingen fluisterend met elkander op weg.

68:25  "Laat heden geen arme bij u binnen komen."

68:26  En zij gingen vroeg in de morgen uit, (denkende) dat zij de macht hadden om het te verhinderen.
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 53