Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
69: Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 53 strofen.
69:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

69:2  Datgene wat plaats zal hebben

69:3  Wat is het dat plaats zal hebben?

69:4  Gij weet niet wat plaats zal hebben.

69:5  De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp.

69:6  Wat de Samoed betreft, dezen werden door een overweldigende straf vernietigd.

69:7  En de Aad werden door een felle, geweldige wind vernietigd.

69:8  Die Hij zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens over hen liet woeden, zodat gij hadt kunnen zien hoe het volk er door neergeworpen werd, alsof zij gevallen palmboomstammen waren.

69:9  Kunt gij enige overblijfselen van hen vinden?

69:10  Ook Pharao, en degenen die vóór hem waren, en de steden die verwoest werden begingen grote zonde;

69:11  En zij gehoorzaamden de boodschapper van hun Heer niet, daarom greep Hij hen met een vaste greep.

69:12  Ziet, toen de wateren stegen, droegen Wij u de ark binnen,

69:13  Opdat Wij dit tot een les voor u mochten maken en opdat degene die deze (gebeurtenis) kan onthouden zich deze moge herinneren.

69:14  En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden geblazen,

69:15  En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld,

69:16  Op die Dag zal de grote gebeurtenis plaats vinden.

69:17  En de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op die Dag zwak zullen zijn.

69:18  En de engelen zullen op de zijden ervan staan. En op die Dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven zich houden.

69:19  Dan zult gij worden bloot gelegd en geen uwer geheimen zal verborgen blijven.

69:20  En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.

69:21  Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."

69:22  Deze zal dan een heerlijk leven krijgen

69:23  In een verheven tuin,

69:24  Waarvan het fruit gemakkeljik bereikbaar zal zijn.

69:25  "Eet en drinkt smakelijk als loon voor hetgeen gij in vroeger dagen hebt gedaan."

69:26  Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 53