Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
74: Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 57 strofen.
74:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

74:2  O gij die u omhult!

74:3  Sta op en waarschuw,

74:4  En verkondig de Grootheid van uw Heer,

74:5  En reinig uw hart.

74:6  En vlied de onreinheid.

74:7  Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken.

74:8  En wees geduldig ter wille van uw Heer.

74:9  Want als de bazuin wordt geblazen,

74:10  Die Dag zal een moeilijke dag zijn.

74:11  Niet gemakkelijk voor de ongelovigen.

74:12  Laat Mij alleen met hem die Ik schiep.

74:13  Ik heb hem overvloedig bezit gegeven.

74:14  En zonen die bij hem zijn.

74:15  En ik verschafte hem elk gemak.

74:16  Toch verlangt hij dat Ik hem nog meer zal geven.

74:17  Stellig niet; want hij was vijandig tegenover Onze boodschappen.

74:18  Hem zal Ik een zware straf opleggen.

74:19  Ziet! Hij dacht na en hij besloot!

74:20  Vervloekt zij hij, hoe besloot hij!

74:21  Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe be sloot hij!

74:22  Toen keek hij (om zich heen),

74:23  Daarna fronste hij zijn voorhoofd en keek nors.

74:24  Dan keerde hij zich om en toonde zich hovaardig.

74:25  Hij zeide: "Dit is niets dan een nagebootste tovenarij.

74:26  Dit is slechts het woord van een mens."
Pagina 1 van 3  
StartVorige123VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 57