Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
76: Ad-Dahr, Al-Insaan (De Tijd, De Mensen)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 32 strofen.
76:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

76:2  Voorzeker, er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was.

76:3  Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen.

76:4  Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.

76:5  Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.

76:6  Maar de deugdzamen drinken uit een beker (een drank) gemengd met Kamfer.

76:7  De dienaren van Allah drinken uit een bron, welke zij in overvloed doen stromen.

76:8  Zij vervullen de gelofte, en vrezen een Dag waarvan het kwaad verstrekkend is.

76:9  En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen.

76:10  (Zeggende): "Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.

76:11  Wij vrezen van onze Heer een moeilijke en drukkende Dag."

76:12  Daarom zal Allah hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken.

76:13  En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde.

76:14  Zich daarin nedervlijende op sofa's zullen zij het noch te koud noch te warm hebben.

76:15  En de schaduw der bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt.

76:16  En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers

76:17  Kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd.

76:18  En daarin zal hun een drank worden gegeven, vermengd met Gember.

76:19  Van een bron genaamd: Salsabiel.

76:20  En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.

76:21  En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen.

76:22  Zij zullen klederen van fijne groene zijde en zwaar brocaat dragen en zilveren armbanden. En hun Heer zal hun een zuivere drank geven.

76:23  (Hij zal zeggen): "Dit is uw loon, omdat uw streven waardevol was."

76:24  Voorwaar, Wij hebben de Koran aan u bij gedeelten geopenbaard.

76:25  Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.

76:26  En gedenk de naam van uw Heer 's morgens en 's avonds.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 32