Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
79: An-Naziaat ()
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 47 strofen.
79:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

79:2  Bij hen die zich volledig inspannen,

79:3  En bij hen die hun werk met vreugde verrichten,

79:4  En bij hen die snelle vorderingen maken.

79:5  En bij hen die de eersten willen zijn

79:6  En bij hen die de zaak regelen.

79:7  De Dag waarop de bevende (aarde) zal beven,

79:8  Hierop zal volgen, wat volgen moet.

79:9  Op die Dag zullen de harten kloppen.

79:10  En de ogen zullen nedergeslagen zijn.

79:11  Zij (de ongelovigen) zeggen: "Zullen wij werkelijk tot onze vroegere toestand worden teruggebracht,

79:12  Zelfs al zijn wij vergane beenderen geworden?"

79:13  Zij zeggen: "Dan zou deze opstanding een ondergang zijn."

79:14  Daar is slechts één dreigende roep.

79:15  En ziet, zij zijn opgewekt.

79:16  Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt?

79:17  Toen zijn Heer hem in het heilige dal van Towa toeriep, (zeggende):

79:18  "Ga naar Pharao; want hij is opstandig.

79:19  En zeg tot hem: Zoudt gij u willen reinigen?

79:20  En ik zal u tot uw Heer leiden opdat gij Hem moogt vrezen."

79:21  Toen toonde hij hem (Pharao) het grote teken,

79:22  Maar deze verwierp het en gehoorzaamde niet;

79:23  Maar wendde zich daarna haastig af.

79:24  En hij (Pharao) verzamelde de zijnen en riep uit:

79:25  (Zeggende), "Ik ben uw Heer de Allerhoogste."

79:26  Daarop greep Allah hem aan met een voorbeeldige straf voor de toekomst en voor die tijd.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 47