Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
82: Al-Infitaar (Het Klievende)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 20 strofen.
82:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

82:2  Wanneer de hemel wordt gespleten,

82:3  En wanneer de sterren verstrooid worden,

82:4  En wanneer de zeëen worden geledigd,

82:5  En wanneer de graven worden geopend,

82:6  Zal iedere ziel weten wat zij heeft vooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

82:7  O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer, de Genadige,

82:8  Die u schiep, daarna voltooide en u de juiste verhoudingen gaf?

82:9  Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde.

82:10  Neen, gij loochent het Oordeel.

82:11  Maar voorzeker er zijn bewakers over u.

82:12  Eerwaarde schrijvers,

82:13  Die weten wat gij doet.

82:14  Voorwaar, de deugdzamen zijn omringd door zegeningen

82:15  En de slechten zijn omringd door de hel,

82:16  Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels;

82:17  En zij zullen er niet aan kunnen ontsnappen.

82:18  En wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

82:19  Nogmaals, wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

82:20  De Dag waarop een ziel iets vermag voor een andere ziel! Op die Dag berust het gebod alleen bij Allah.
Resultaten 1 - 20 van 20