Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
85: Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 23 strofen.
85:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

85:2  Bij de hemel met zijn constellaties.

85:3  En bij de beloofde Dag.

85:4  En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.

85:5  Vervloekt zijn degenen die groeven maakten -

85:6  Daarin vuur stookten -

85:7  Ziet! Zij zaten er bij,

85:8  En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.

85:9  En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in Allah geloofden, de Almachtige, de Geprezene.

85:10  Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en Allah is Getuige van alle dingen.

85:11  En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.

85:12  Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal.

85:13  Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.

85:14  Hij is het Die schept en weder voortbrengt;

85:15  En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;

85:16  De Heer van de Troon, de Roemrijke;

85:17  Uitvoerder van wat Hij wil.

85:18  Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,

85:19  Van Pharao en de Samoed?

85:20  Ja, maar de ongelovigen loochenen het.

85:21  En Allah omsingelt hen van achteraf.

85:22  Voorwaar, het is een glorierijke Koran,

85:23  Op een beschermde tafel.
Resultaten 1 - 23 van 23