Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
87: Al-Ala (De Allehoogste)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 20 strofen.
87:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

87:2  Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.

87:3  Die schept en vervolmaakt,

87:4  En Die bepaalt en leidt,

87:5  En Die het gewas voortbrengt,

87:6  En het dan doet verdorren.

87:7  Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet -

87:8  Behalve wat Allah wil - Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.

87:9  En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.

87:10  Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.

87:11  Hij die vreest zal er lering uit trekken;

87:12  Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,

87:13  Die het grote Vuur zal binnengaan,

87:14  Waarin hij noch sterven noch leven zal.

87:15  Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.

87:16  En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.

87:17  Maar gij verkiest het leven dezer wereld,

87:18  Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.

87:19  Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,

87:20  De geschriften van Abraham en Mozes.
Resultaten 1 - 20 van 20