Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
89: Al-Fadjr (De Dageraad)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 31 strofen.
89:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

89:2  Bij de dageraad,

89:3  En de tien nachten,

89:4  En het even en het oneven

89:5  En de nacht als deze vervaagt;

89:6  Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip.

89:7  Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde?

89:8  Het volk van Iram dat verheven gebouwen bezat,

89:9  Wier gelijken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht,

89:10  En met de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen?

89:11  En met Pharao, de heer der grote scharen?

89:12  Die zich in de steden aan overtreding overgaven.

89:13  En veel verderf daarin aanrichtten.

89:14  Daarom, deed uw Heer een roede der kastijding over hen nederdalen.

89:15  Voorwaar, uw Heer is waakzaam.

89:16  Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."

89:17  Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij: "Mijn Heer heeft mij onteerd."

89:18  Neen, maar gij ontziet de wees niet.

89:19  Noch spoort elkander aan, de armen te voeden,

89:20  En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel

89:21  En gij houdt te veel van weelde.

89:22  Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud,

89:23  En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn,

89:24  Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten?

89:25  Hij zal zeggen: "o had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht."

89:26  Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 31