Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
92: Al-Lail (De Nacht)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 22 strofen.
92:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

92:2  Bij de nacht als hij bedekt.

92:3  En bij de dag wanneer hij schittert,

92:4  En bij de schepping van man en vrouw.

92:5  Voorzeker, uw streven is verschillend.

92:6  Wat hem betreft die geeft en God vreest,

92:7  En het goede aanvaardt,

92:8  Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

92:9  Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

92:10  En het beste verwerpt,

92:11  Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

92:12  Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

92:13  Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

92:14  En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.

92:15  Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

92:16  Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,

92:17  Die loochent en zich afwendt.

92:18  Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.

92:19  Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.

92:20  En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.

92:21  Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,

92:22  Weldra zal hij tevreden zijn.
Resultaten 1 - 22 van 22