Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.islamnu.nl. Door het gebruik van de site accepteert de gebruiker deze disclaimer.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, doet haar best om de informatie en gegevens op deze website zo accuraat mogelijk te houden. Echter de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor alle andere websites die te bereiken zijn via een hyperlink. 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy Verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Rechten

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op www.islamnu.nl staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op gebruikers van de site. 

Komt u ergens een fout tegen? Dan stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI Publicatie  

Ahmadiyya Moslim Djamaat 
RSIN    815468180 
KVK     27363746  

Locaties in Nederland  

Mobarak Moskee 
Oostduinlaan 79 
2596 JJ ’S-GRAVENHAGE 
 
Baitun Noer 
Groenlaantje 20 
8072 DD Nunspeet 
 
Baitul Mahmood 
Termieterweg 14 
1027 AZ Amsterdam 

Baitul Affiat 

Almere
In aanbouw  

Wat is de Ahmadiyya Moslim Djamaat  

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is een dynamische, snel groeiende internationale beweging van herleving binnen de islam. Zij is opgericht in 1889 en heeft vestigingen in meer dan 206 landen. Het aantal leden bedraagt verscheidene tientallen miljoenen. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.  

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias is gekomen, en wel in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (as) (1835-1908). Ahmad (as) beweerde de metaforische tweede komst van Jezus (as) van Nazareth te belichamen en de goddelijke gids te zijn wiens komst werd voorspeld door de profeet van de islam, Mohammed (sa). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad (as) heeft gezonden om een eind te maken aan godsdienstoorlogen, en rechtvaardigheid en vrede te vestigen. Zijn komst heeft geleid tot een ongekend tijdperk van islamitische revival. Hij erkende ook de waarheid van de grote religieuze stichters en heiligen, zoals Zoroaster, Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha Confucius, Lao Tzu en Guru Nanak. 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de grootste islamitische organisatie die terrorisme categorisch afwijst. Ahmad (as) heeft nadrukkelijk verklaard dat een agressieve "jihad met het zwaard" geen plaats heeft in de islam. In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een vreedzame, intellectuele "jihad van de pen" ter verdediging van de islam te voeren. Daartoe schreef Ahmad (as) meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven, hij hield honderden lezingen en was betrokken bij tal van publieke debatten. Zijn strenge en rationele verdediging van de islam onrustig conventionele islamitische denken.   

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap onderschrijft een scheiding van kerk en staat. Ahmad (as) leerde zijn volgelingen om de heiligheid van zowel religie als de overheid te beschermen door zich als rechtvaardige en loyale burgers te gedragen. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de Koran en het op onjuiste wijze toepassen van de islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. De Gemeenschap is een vurig pleitbezorger voor toepassing van de universele rechten van de mens en de bescherming van religieuze en andere minderheden en stimuleert de empowerment en het onderwijs voor vrouwen. De leden behoren tot de meest gezagsgetrouwe, goed opgeleide en betrokken moslims in de wereld.  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale geestelijke leider, die bekend staat als de Khalifa van de islam. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad (as) zijn volgelingen aan Gods belofte dat de boodschap van de islam door middel van het khilafat zou worden veiliggesteld. De Gemeenschap is van mening dat alleen het geestelijke opvolgerschap van het Khilafat de echte waarden van de islam kan handhaven en de mensheid kan verenigen. Vijf geestelijke leiders hebben Ahmad (as) sinds zijn dood in 1908 opgevolgd. Het huidige geestelijke hoofd van de Gemeenschap en Khalifa van de Islam is Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, de vijfde opvolger van de Beloofde Messias. Hij woont in het Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van het Kalifaat heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap meer dan 16.000 moskeeën, meer dan 500 scholen en meer dan 30 ziekenhuizen gebouwd. De Gemeenschap heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vetaald. Zij propageert de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie door middel van haar televisiezender (MTA), die 24 uur per dag uitzendt, door middel van internet (alislam.org) en publicaties (Islam International Publications). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is in de voorhoede van de wereldwijde noodhulp bij rampen via een onafhankelijke charitatieve organisatie, Humanity First.  

Het doel van de organisatie: 

Zoals neergelegd in de statuten van het kerkgenootschap is het doel van de organisatie: 

   1. de verspreiding van de Islam zoals is uitgelegd in Ahmadiyyat, dat wil zeggen Islam zoals deze door de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djmaat en zijn opvolgers (de Khalifa van de Islam) is uiteengezet en in het algemeen bevordering van de vergelijkende studie van de godsdiensten;

   2. Het bevorderen van de ontwikkeling van de leden  en  diegenen  die het bestuurscollege van tijd tot tijd bepaald;

   3. Het, voor zover mogelijk, verschaffen  van onderhoud aan behoeftigen, wezen en weduwen en aan  diegenen die door enige lichamelijk of een ander gebrek  in de onmogelijkheid verkeren zichzelf te onderhouden;

   4. Het ontwikkelen van middelen voor de leden van het kerkgenootschap en anderen;

   5. Het vestigen van afdelingen in Nederland;

   6. Het oprichten van bibliotheken ter bereiking van de doelstelling van het kerkgenootschap;

   7. Het, voor zover mogelijk verschaffen van fondsen, door middel van leningen  of anderszins om diegenen  die dat verdienen in staat te stellen  nuttiger leden van het kerkgenootschap te worden ;

   8. Het verwerven van roerende en onroerende goederen, alsmede de rechten die hierop rusten of eraan zijn verbonden  en welke voor hun doelen noodzakelijk zijn of van ondergeschikt belang zijn, door middel van aankoop of gift;

   9. Het verrichten van alle ander handelingen  die bijkomstig zijn bij het bereiken van de doelen die eerder zijn genoemd, teneinde de doelstellingen van het kerkgenootschap  als een sociale, culturele, morele, liefdadige en geestelijke instelling te bevorderen. 

Beloningsbeleid bestuurders: 

De organisatie werkt via een centraal bestuur  en daaronder vallen verschillende lokale besturen  verdeeld in 17 regio’s in Nederland.  De meeste bestuursleden werken op vrijwillige basis zonder enige vorm van beloning. In sommige gevallen worden onkosten gemaakt voor dit vrijwillige werk  wel vergoed.   

De hoofdlijnen van het beleidsplan: 

 1. Hoofdbestuur  bepaalt en beheert de jaarplanning van alle activiteiten van het kerkgenootschap in overeenstemming met de “Rules & regulations” gepubliceerd door  Tehrike Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan.

 2. Het hoofdbestuur wordt gekozen door  de Algemene Raad voor twee jaar.

 3. De Algemene Raad (Majlise-Shura) bestaat uit het hoofdbestuur, de voorzitters van de regionale besturen en door regionale gemeenschappen  gekozen leden. De Algemeen Raad vergadert een keer per jaar.

 4. Hazrat Khalifatul Masih (het geestelijke hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djmaat) heeft het laatste woord over alle zaken die aan hem worden voorgelegd door het hoofdbestuur. Het kerkgenootschap heeft een rechtspersoonlijke status. Het kerkgenootschap zal functioneren in overeenstemming met de middelen die door Hazrat Khalifatul Masih of door zijn benoemde vertegenwoordiger zijn goedgekeurd. Iedere voorgestelde actie die niet door deze middelen wordt gerechtvaardigd zal goedkeuring behoeven van Hazrat Khalifatul Masih.

 5. Er worden ook regionale bestuur gevormd die onder het hoofdbestuur  werken en worden gekozen door de regionale leden.

 6.  Leden van het kerkgenootschap zijn :Iedere persoon die woonachtig is in Nederland en die gelooft in  Ahmadiyyat dat wil zeggen Islam als uitgelegd door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad  van Qadian, de Beloofde Messias en die trouw heeft gezworen aan de Khalifatul Masih en die ook door de Khalifatul Masih is aanvaard. Zie statuten.

 7. Het kerkgenootschap verkrijgt inkomens uit bijdragen van leden in de vorm van een tiental fondsen.  Fondsen zijn verdeeld in twee hoofdklassen namelijk verplichte fondsen en vrijwillige fondsen. Verplichte fondsen en bepaalde vrijwillige fondsen hebben een vastgesteld tarief.

 8. Ter bevordering van de publicatie van literatuur wordt literatuur verkocht tegen kostprijs.

 9. De uitgaven hebben betrekking op onderhoud en beheer van de gebouwen die het kerkgenootschap in eigendom heeft en worden aangewend voor het bevorderen van de doelstellingen van het kerkgenootschap zoals hierboven zijn genoemd. 

Overzicht van recente activiteiten:  

   • Jalsa Salana; jaarlijkse ledenbijeenkomst
   • Maandelijkse bestuursvergaderingen
   • Maandelijkse regionale ledenvergaderingen
   • Dag van de Beloofde Messias
   • Dag van de Beloofde Musleh Maud
   • Siratun Nabi Mohammad saw
   • Klassen om de Koran te leren reciteren
   • Darsul Quran; uitleg van de Heilige Koran
   • Darsul Hadith; uitleg van de gezegden van de Profeet.
   • Het inrichten van boekentafels met informatie over de Islam
   • Profetendag
   • Bezoek van de Khalifa aan de  Nederlandse gemeenschap
   • Bezoek van de Khalifa  aan de Tweede Kamer in Den Haag
   • Eerste steenlegging voor de te bouwen moskee in Almere
   • Diamanten jubileum Mobarak Moskee in Den Haag
   • Ied ul Fitr  (einde Ramadan)
   • Ied ul  Adha  (offerfeest)
   • Nieuwjaarsreceptie
   • Schoonmaakacties het gehele jaar door
   • Publicatie van boeken en literatuur

  Staat van baten en lasten met toelichting (voorlopige cijfers):