Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Profeet na Mohammed(vzmh)?

KAN EEN PROFEET NA DE HEILIGE PROFEET MOHAMMAD (VZMH) KOMEN?
                  EEN VERHELDERING VAN DE ZAAK.
                        (door A.H. Akmal) 

Het antwoord op deze vraag vormt onder de Moslims een geschil­punt. De algemene massa van de Moslims gelooft dat volgens het vers van de Heilige Qor'aan:

"Mohammad is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschap­per van Allah en het zegel der profeten, Allah heeft kennis van alle dingen". (33:40). Er komt geen profeet na Mohammad (vzmh), maar er zijn andere Mos­lim Heiligen en geleerden die verklaren dat met dit vers alleen een nieuwe wetdragende profeet is verboden te komen.

Het is echter wel mogelijk, dat een volgeling van de Heilige Pro­feet Mohammad (vzmh), die geen nieuwe wet of godsdienst bre­ngt, komt.

1. De vrouw van de Heilige Profeet (vzmh), Hazrat Aisha (ra) zei: Jullie mogen wel geloven dat de Heilige Profeet Mohammad

"Kh­atamul Anbiyya is, maar jullie mogen niet zeggen dat na hem geen enkel soort pro­feet meer kan komen. (Tafsir Durri Mansoor p.204).

2. De Heilige Profeet Mohammad (vzmh) zei: "Het was bij Allah al geschreven dat ik het zegel der Profeten zou zijn, toen Adam nog moest komen". (Kanzul Ummal deel 6 pag, 112).

Dus als de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) al het zegel der Profe­ten was voor de geboorte van Adam, hoe was het dan moge­lijk dat er toch vele profeten kwamen?

3. Allama Imam Sharani, een heilige en geleerde moslim, die stierf in 976 na de Hijra, zegt:"Het woord van de Heilige Profeet Moham­mad (vzmh) dat er geen profeet of boodschapper meer kan komen betekent alleen dat er geen nieuwe wetgevende profeet na hem kan komen. (Alywaqit Wal Jawahar deel 2 pag. 27). 

En zo zijn er talrijke Moslim geleerden die dit onderwerp op deze wijze hebben behandeld.

Daarom staat dit niet onder de Moslims als de enige interpretatie vast. De Ahmadiyya Moslim gemeenschap is het eens met de interpre­tatie van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh), zijn vrouw Aisha en andere Moslim geleerden en wetenschappers. 

Indien er wordt geredeneerd dat de Heilige Profeet Mohammad (vz­mh) het "Zegel der Profeten" is, hoe kan dan na hem een nieuwe profeet komen? Het antwoord hierop is vanzelfsprekend dat er geen profeet nieuw of oud, kon komen in de zin waarin u gelooft in de komst van Jezus. Moslims geloven namelijk dat na de Heilige Pro­feet Mohammad (vzmh), Jezus zal komen. En ook geloven ze in zijn profeetschap na de Heilige Profeet Mohammad (vzmh), zulk een ge­loof is zonder twijfel een ernstige fout.  

Het vers in de Heilige Qor'aan:

"Maar hij is een boodschapper van Allah en het zegel der Profeten"

en de Hadies (gezegden van de Heilige Profeet Mohammad):

"Er zal geen profeet na mij zijn"

zijn duidelijke bewijzen voor de klaarblijkelijke valsheid van deze onjuiste leer. Wij bestrijden zulke overtuigingen krachtig en stellen ons vertrouwen in een waar en standvastig geloof in het Qor'aanvers: 

­"Hij is de boodschapper van Allah en het Zegel der Profeten" 

Dit vers omvat een grote profetie welk aan de aandacht van onze tegenstanders is ontsnapt. Het betekent dat na de komst van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh), het goddelijke ge­schenk van pro­fetie tot aan het einde der tijden aan de wereld zal worden onthou­den. Het zal voor geen mens mogelijk zijn of hij nu Hindoe, een Jood of Christen of een zogenaamde Moslim is, om het gebruik van de naam Profeet voor zichzelf te rechtvaardigen. Alle wegen naar dit verheven ambt zijn gesloten, behalve voor iemand die geheel opgaat in de liefde tot de Heilige Profeet Mohammad (vzmh).

Dus diegene die de nabijheid Gods, door deze liefde zoekt, is gemaakt om de mantel van het profeetschap te dragen, en dit pro­feetschap is niet anders dan een gedeelte van het pro­feetschap van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) zelf. 

Degene die zulk een profeetschap opeist, schaadt het profeetschap van Heilige Profeet Mohammad (vzmh) niet. Dit is zo omdat zijn profeetschap noch zelfbestaand, noch onafhankelijk is. Hij ont­vangt al het goede in hem, niet van zichzelf, maar van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh), de bron van alle genade. Hij is aldus niet een profeet ter zelfverheerlijking, maar ter verheerlijking van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh). Dat wil zeggen iemand die op deze rang aanspraak maakt en ver­klaart zijn schaduw te zijn en die in zijn persoon al zijn eigen­schappen weerspiegelt en zijn verplich­tingen jegens hem erkent. 

Ook de Heilige Qor'aan zegt: "En wie aldus Allah en deze bood­schapper (de Heilige Profeet Mohammad) gehoorzaamt zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen." (4:70).  

Hier is voor de komst van een profeet, een waarachtige, een getuige of een goede, in de toekomst, de voorwaarde gesteld dat men Allah en de Profeet Mohammad (vzmh) gehoorzaamt. Dit betekent dat na de Heilige Profeet alle vier deze graden voor de Umma (volgelingen) mogelijk zijn. Verder lezen wij in de Heilige Qor'aan: "O kinderen van Adam, als boodschappers vanuit uw midden tot u komen (in de toekomst), die Mijn tekenen aan u voordragen, dan, wie Allah zal vrezen en goede daden verrichten, over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren." (7:36) 

Hier vindt men deze vermelding voor de toekomstige kinderen van Adam. Hier vindt men ook dat in de toekomst de komst van een profeet mogelijk is. Maar de voorwaarden voor hem zijn in het bovengenoem­de vers 4:70 duidelijk vermeld, en deze zijn dat hij gehoorzaam aan Allah en de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) moet zijn en onder hen zal zijn die Allah Zijn zegeningen heeft ge­schonken. Wij lezen ook in de Heilige Qor'aan :

"Allah kiest (of zal kiezen) boodschappers uit het midden der engelen, eveneens uit het midden der mensen. Voorzeker Allah is Alhorend, Alziende." (22:76) 

Nog enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) waar­door duidelijk wordt dan na hem een soort Profeet (in gehoorzaam­heid aan de Heilige Profeet; in andere woorden een volgeling van de Heilige Profeet) kan komen, zijn de volgende:

De Heilige Profeet zei: "Abubakr is de beste persoon van deze Moslim gemeenschap (Umma), mits hij als een profeet verschijnt." (Kunoozul Haqa'iq fie Hadiesi Khairul Khalaiq. Zie ook het boek genaamd "Al djami assaghir Lis Soyuti". 

In het boek van de Hadies (gezegden van de Heilige Profeet (vzmh) genaamd "Ibn Madja" is geschreven: Als (mijn zoon) Ibrahim in leven was gebleven, zou hij een waarachtig profeet zijn geweest.

De Heilige Profeet Mohammad (vzmh) had deze woorden gezegd toen zijn zoon was overleden en het vers van "Khataman Nabiyyien" reeds vijf jaar eerder was geopenbaard. 

Samengesteld uit de boeken: 

1. De Heilige Qor'aan.
2. Hadiqatus Salehin.
3. Een misverstand weggenomen.
4. Khatme Nabuwwat Ki Haqiqat.

Dat is alles dat het wenselijk is om het goede in voor deze keer vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een totaal andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook onthouden.