Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Persberichten

Ahmadi-moslims veroordelen ISIS

 11 juli 2014 

MEDIABERICHT


De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) Nederland veroordeelt geweld en oorlogshandelingen van ISIS  

De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) Nederland veroordeelt in de sterkste bewoordingen het geweld en de oorlogshandelingen van ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) onder het mom van “Islamitische Jihad”. ISIS is een terroristische groepering met zelfzuchtige motieven. ISIS staat ver van God en van de mooie leerstellingen van de Heilige Koran en de praktijk van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Religieus extremisme, fanatisme of terrorisme kan nooit een ware afspiegeling zijn van religie. De Heilige Koran werd gezonden als een leidraad en een geschenk aan de mensheid en zijn leerstellingen zijn vol met liefde, tolerantie en respect. Islam verwerpt en veroordeelt iedere vorm van terrorisme ten stelligste en verschaft geen dekmantel of rechtvaardiging voor welke daad van geweld dan ook, of deze wordt begaan door een individu, een groep of een regering. Onlangs veroordeelde het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad publiekelijk de wrede handelingen van ISIS in Irak. Na de wekelijkse vrijdag preek, ontmoette Zijne Heiligheid de pers om vragen te beantwoorden over het extremisme en de huidige situatie in Irak. Hij herhaalde de uitgesproken positie van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) tegen alle vormen van extremisme en geweld.  

In een reactie betreffende de terroristische groep ISIS, zei Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad:   

"De acties en uitspraken van ISIS en andere extremisten die beweren dat ze de Islam vertegenwoordigen, terwijl zij ondertussen haat en geweld verspreiden, zijn volkomen in tegenspraak met de vreedzame leer van de Islam. Als sommige mensen uit de lokale bevolking ongelukkig zijn en het gevoel hebben dat de Iraakse regering onrechtvaardig en wreed is geweest, dan rechtvaardigt dit nog steeds geen enkele vorm van terrorisme of extremisme als reactie. De Islam staat u niet toe om te reageren op wreedheid met verdere wreedheid. Alle wreedheid is verkeerd en moet worden veroordeeld."   

"Het leven van de profeet Mohammad, de heilige stichter van de Islam, die zulke terroristen beweren te vertegenwoordigen, geeft slechts talloze voorbeelden van vrede, verdraagzaamheid, respect en een diepe liefde voor de mensheid."   

“De Islam leert ons om loyaal te zijn aan het land waarin we wonen en als Ahmadi Moslims geloven wij dat het onze plicht is om het land te dienen, om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en om vrede en goed burgerschap te bevorderen." (27 juni 2014)   

"De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een vredelievende gemeenschap die geheel handelt in overeenstemming met de ware leer van de Islam. Het is een gemeenschap die niet alleen vrede bevordert, maar die iedere handeling en activiteit uitvoert op een volkomen vreedzame manier." (23 maart 2014)   

Verschil tussen het Kalifaat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en het Kalifaat van ISIS  

De Islamitische groepering ISIS heeft wereldwijd het “kalifaat” uitgeroepen. In Irak voerde zij met dwang een Islamitische Staat met Sharia in. De Islam roept niet op tot het stichten van een "Islamitische staat". Volgens de Islam is het geloof een persoonlijke zaak. Iedere Moslim wordt geacht de Islamwetten (Sharia) op zichzelf toe te passen en ernaar te leven. De Islam leert de Moslims ook de wetten van het land te respecteren en na te leven, ongeacht de vorm van het politieke systeem van het land. De Islam legt vooral nadruk op rechtvaardigheid en godsdienstvrijheid voor iedereen. Iedere regering die deze twee basisrechten biedt aan haar burgers, dient volgens de Islam te worden gehoorzaamd. Nu ontstaan er natuurlijk vragen over wat een “kalifaat” werkelijk inhoudt? “Kalifaat” komt van het Arabische woord Khilafah dat “opvolgerschap” of “plaatsvervanger” betekent. Het verwijst naar de onbetwiste opvolger van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) die door Allah gekozen wordt en dan gehoorzaamd moet worden door alle Moslims om vrijheid van godsdienst, veiligheid, rust, liefde en eenheid op aarde te vestigen. Wat veel mensen en ook ISIS niet beseffen is dat het wereldwijde Islamitisch Kalifaat de afgelopen eeuw al in ere is hersteld, nadat een niet wetgevende profeet van de latere dagen door God was aangesteld om de band van de mensheid met God te herstellen overeenkomstig de voorspellingen van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) is een niet wetgevende profeet en geen nieuwe profeet die in een onafhankelijke hoedanigheid is verschenen. Hij is echter een profeet wiens komst juist door de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was voorspeld. Zoals alle moslims geloven dat de tweede komst van Jezus (vrede zij met hem) nog moet plaatsvinden, geloven Ahmadi Moslims dat Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, als volgeling van de Heilige Profeet Mohammed (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn), en als metafoor, met zijn komst deze voorspellingen reeds vervulde. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian in India (1835-1908) is de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap). Over het doel van zijn komst zei Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad: "Mijn verlangen, mijn wens en mijn doel is het dienen van de mensheid. Het is mijn werk, mijn geloof, mijn inspiratie en mijn weg." De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) werd opgericht onder goddelijke leiding met de doelstelling om de Islamitische morele en spirituele waarden te herstellen. Zij pleit voor vrede, verdraagzaamheid, liefde en begrip tussen de volgelingen van verschillende religies. Zij handelt in overeenstemming met de opdracht uit de Heilige Koran: "Er is geen dwang in de godsdienst" (2:257). Zij verwerpt nadrukkelijk geweld en terrorisme in welke vorm en om welke reden dan ook. De Ahmadi Moslims zijn alom geaccepteerd in de samenleving, omdat zij openlijk hun liefde verklaren voor het land waarin zij leven. Zij zijn gezagsgetrouw, hun boodschap is “vrede” en hun motto is “Liefde voor iedereen, haat voor niemand”. Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad is de huidige geestelijk leider van tientallen miljoenen volgelingen, verspreid over 204 landen en hij is de vijfde opvolger (Khalifa of kalief) van de Beloofde Messias en Imam Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian. Hij woont in Londen. Van haar bescheiden begin, is de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) uitgegroeid tot de grootste georganiseerde Moslimgemeenschap in de wereld.  

Ahmadiyyat over moslimjongeren en Jihad 

Men hoort steeds vaker dat een kleine groep Moslimjongeren geronseld wordt om in Syrië of Irak te vechten. De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) Nederland vindt het betreurenswaardig dat een deel van de zogenaamde geestelijken en de extremistische haatpredikers deze Moslimjongeren volledig misleiden door te beweren dat ze daardoor hun religieuze plicht van “Jihad” vervullen. Zij doen dit slechts om zelfzuchtige, politieke en economische beweegredenen onder het mom van “Islamitische Jihad”. Deze moslimjongeren moeten juist hier in Nederland blijven en loyaal zijn jegens ons land. Het is belangrijk om deze moslimjongeren die door hun leiders zijn beïnvloed, te overtuigen om deze valse ideeën te verlaten. Ahmadi Moslim jongeren zijn niet te beïnvloeden door valse ideeën, omdat zij weten dat deze strijd niet te maken heeft met de ware Jihad. Zij hebben namelijk een leider (de khalifa) die hen onderwijst om zich volledig in te spannen op de goede weg. Ahmadi Moslims genieten godsdienstvrijheid in Nederland, terwijl hun dit belangrijke recht in Moslimlanden wordt ontzegd door de zogenaamde Moslimleiders en geestelijken.   

Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad heeft gezegd:  

“…Om vrede te bereiken moeten wij eerst de pijn begrijpen die de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) voelde voor de hele mensheid. Elke daad van ons en elke poging moet gericht zijn op het beëindigen van alle vormen van wreedheid. Door het ontwikkelen van ware gerechtigheid moeten wij Jihad doen tegen wreedheid zelf. Onze Jihad zal niet plaatsvinden met behulp van wapens, maar door onze gebeden voor de hele mensheid. Dit is de enige manier waarop vrede en liefde zich kunnen ontwikkelen in de samenleving." (28 december 2011)  

Einde bericht    

____________________________________________________________________ 

Voor verdere informatie; 

Ahmad Said Ikhlaf 

Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

Tel: 06-27298830 

www.alislam.org 

www.islamnu.nl   

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND” 

Bij plaatsing gaarne kopie voor ons archief.