Wat is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap?

Iedere dag vragen meer en meer mensen zich af: “Wat is toch de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? Waarom verspreidt zij zich met zulk een snelheid over gehele continenten? Wie zijn deze mensen die er aanspraak op maken ware Moslims te zijn en toch door zoveel Moslims niet worden erkend? Wie bestuurt en controleert deze Gemeenschap? Hoe zit het met de financiën?” Al deze en nog veel meer vragen worden gesteld. Omdat er heel wat verkeerde informatie in omloop is zullen wij proberen korte antwoorden te geven op enkele van deze vragen.

Onze God is een Levende God, de God van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), de God van alle profeten en de God van de Beloofde Messias en Mahdi – de profeet van de latere dagen -, die de Stichter is van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Onze God is inderdaad de God van de Heilige Koran. Wij geloven in Hem, Zijn profeten, engelen en de Dag des Oordeels.

Zeg: “Hij is Allah, de Enige! Allah is de Onafhankelijke en de Toevlucht voor allen. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; en niemand is Hem in enig opzicht gelijk” (Heilige Koran 112:2-5) Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen. Zij allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers” (Heilige Koran 2:286)

Wij belijden en leggen getuigenis af dat Hij inderdaad de Levende God is die tot profeten en heiligen spreekt en als het Hem behaagt, soms zelfs tot zondaars. Hij sprak in het verleden en Hij spreekt zelfs nu. Wij geloven in alle profeten. Zij waren ieder tot één speciaal volk en voor één speciale periode gezonden, maar het mensdom had de leeftijd bereikt dat het tijd werd voor de komst van de Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Zeg: “O mensdom, ik ben waarlijk een boodschapper voor u allen van Allah, tot Wie het koninkrijk van de hemelen en de aarde behoort.”

(Heilige Koran 7:159)

Zo drong de Islam niet alleen verdeeldheid terug tot eenheid, en onenigheid terug tot harmonie, maar bovenal werd met de komst van de Heilige Profeet, vrede zij met hem, religie een betekenisvol evolutieproces dat zijn hoogtepunt vond in de verheven persoon van de Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met hem. In vervulling van de voorspelling die is gedaan door de Heilige Profeet, vrede zij met hem, heeft de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als geestelijke zoon en volgeling van de Heilige Profeet, vrede zij met hem, de Islam weer tot zijn oorspronkelijke zuiverheid teruggebracht. Hij zegt:

“O gij allen die op de aarde verblijft, en o alle menselijke zielen die in het oosten of in het westen zijn, ik maak u nadrukkelijk bekend dat de werkelijkheid op de aarde de Islam alleen is, en de ware God de God is Die wordt beschreven in de Heilige Koran, en de Profeet die een eeuwigdurend geestelijk leven heeft en die is gezeten op de troon van glorie en heiligheid, Mohammed, de uitverkorene, vrede zij met hem, is. Het bewijs van zijn geestelijk leven en heilige majesteit is dat wij door hem te volgen en hem te beminnen, ontvangers worden van de heilige gave van het spreken met God en getuige zijn van hemelse tekenen.” (Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khazain, vol.15, blz. 141)

De Heilige Profeet, vrede zij met hem, voorspelde dat na enige tijd, in de latere dagen, zijn volgelingen zouden afdwalen van het rechte pad en zouden zinken tot de grootste diepten van verwording. Op dat tijdstip zou God in Zijn oneindige genade de Beloofde Messias en Mahdi doen opstaan om de mensheid te redden en tot God en de Islam terug te brengen en hierdoor alle geopenbaarde godsdiensten te verenigen en te vertegenwoordigen. Inderdaad wachtten de volgelingen van alle grote religies, Joden, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en anderen ook, zoals de Moslims, met verlangen op de komst van de Beloofde Hervormer zoals in hun geschriften was voorspeld.

Deze komst van de Beloofde Messias en Mahdi, en de Beloofde Hervormer van alle religies, heeft plaatsgevonden in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) uit Qadian, een afgelegen dorp in India. Onder goddelijk bevel en in vervulling van de profetieën betreffende zijn komst, maakte hij bekend dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, en legde hij in 1889 de grondslag van wat vandaag de wereldwijde en dynamische Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is. Hij verklaarde dat de Messias, de zoon van Maria, nooit zou komen omdat hij na zijn redding van het kruis een natuurlijke dood stierf en zijn ziel in vrede rust in de hemel. Hij maakte ook bekend dat God nog steeds spreekt en dat hij de ontvanger was van goddelijke communicatie.

“Ik zweer bij God, Die de Bewaker is van mijn leven, dat Hij het is Die mij heeft gezonden, mij een profeet en de Beloofde Messias heeft genoemd. Hij heeft grote tekenen getoond ter ondersteuning van mijn aanspraak, ongeveer 300.000 in aantal.” (Bijlage van Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, vol. 22, blz. 503)

Zoals verwacht werd zijn aankondiging dat hij de Beloofde Messias, Mahdi en de profeet van de latere dagen was begroet met afschuw en verwerping. Ahmadi’s werden gestenigd, zoals in Afghanistan, in het openbaar gelyncht en gedood, hun huizen aangevallen en in brand gestoken. Hun fundamentele rechten om te geloven, hun geloof tot uitdrukking te brengen en te beoefenen werden hun ontzegd, zoals in Pakistan. Ahmadi’s werden daar bij wet tot niet-Moslims verklaard. Het werd hun niet toegestaan hun plaatsen van aanbidding moskeeën te noemen, of de azan, de oproep tot het gebed, uit te spreken of zelfs te groeten zoals Moslims dit doen. Toen de Heilige Stichter van de Gemeenschap in 1908 tot zijn Schepper terugkeerde dachten de mensen dat de Gemeenschap zou wegkwijnen en uiteindelijk zou uitdoven. Maar zij bleef groeien onder het gekozen leiderschap van de eerste drie opvolgers van de Heilige Stichter. De huidige, vijfde gekozen opvolger is evenals zijn voorgangers de gekozene van God en de duidelijke stem van deze tijd. Door de genade van God gaat de Gemeenschap onder zijn inspirerende leiderschap met ongekende sprongen voorwaarts. Mensen van over de gehele aarde sluiten zich in steeds toenemende aantallen aan bij de Gemeenschap. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap treft men aan in ongeveer 190 landen. Muslim Television Ahmadiyya International (MTA Int.) zendt de Islamitische leer 24 uur per dag uit over de wereld. De Gemeenschap heeft de letterlijke boodschap van de Heilige Koran naar het grootste deel van de mensheid gebracht door het uitgeven van vertalingen van het Heilige Boek in 54 talen. De Gemeenschap schenkt aandacht aan de sociale ontwikkeling van minder ontwikkelde groepen van de mensheid, door het opzetten van educatieve en gezondheidsprogramma’s in een aantal Afrikaanse landen. Wij nodigen u uit de waarheid over de Gemeenschap vast te stellen. Maar gedenk dat zich aansluiten bij de Gemeenschap verlicht geloof, toewijding en opoffering vereist De Beloofde Messias heeft gezegd:

“God heeft mij in de wereld gezonden opdat ik door zachtheid, vriendelijkheid en zachtmoedigheid zulke mensen tot God en Zijn Heilige Leiding zou roepen die in dwaling zijn verwikkeld en hen het pad van rechtschapenheid zou doen bewandelen naar het licht dat mij is geschonken….” (Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khazain, deel 15, blz. 143)

Wij zijn een Gemeenschap die voor iedereen openstaat. Onze leden – mannen, vrouwen en kinderen – hebben hun eigen organisaties op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. Ook draagt ieder lid een deel van zijn of haar inkomsten bij aan de fondsen van de Gemeenschap om aldus behulpzaam te zijn bij het financieren van het omvangrijke netwerk van plaatselijke, landelijke en internationale organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.