ANBI Registratie

ANBI Publicatie

Ahmadiyya Moslim Djamaat
RSIN 815468180
KVK 27363746
Locaties in Nederland

Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79
2596 JJ ’S-GRAVENHAGE
Baitun Noer
Groenlaantje 20
8072 DD Nunspeet
Baitul Mahmood
Termieterweg 14
1027 AZ Amsterdam
Baitul Affiat
Siliciumstraat 3
1362 JC Almere

Wat is de Ahmadiyya Moslim Djamaat

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is een dynamische, snel groeiende internationale beweging van herleving binnen de islam. Zij is opgericht in 1889 en heeft vestigingen in meer dan 206 landen. Het aantal leden bedraagt verscheidene tientallen miljoenen. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias is gekomen, en wel in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (as) (1835-1908). Ahmad (as) beweerde de metaforische tweede komst van Jezus (as) van Nazareth te belichamen en de goddelijke gids te zijn wiens komst werd voorspeld door de profeet van de islam, Mohammed (sa). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad (as) heeft gezonden om een eind te maken aan godsdienstoorlogen, en rechtvaardigheid en vrede te vestigen. Zijn komst heeft geleid tot een ongekend tijdperk van islamitische revival. Hij erkende ook de waarheid van de grote religieuze stichters en heiligen, zoals Zoroaster, Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha Confucius, Lao Tzu en Guru Nanak.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de grootste islamitische organisatie die terrorisme categorisch afwijst. Ahmad (as) heeft nadrukkelijk verklaard dat een agressieve “jihad met het zwaard” geen plaats heeft in de islam. In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een vreedzame, intellectuele “jihad van de pen” ter verdediging van de islam te voeren. Daartoe schreef Ahmad (as) meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven, hij hield honderden lezingen en was betrokken bij tal van publieke debatten. Zijn strenge en rationele verdediging van de islam onrustig conventionele islamitische denken.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap onderschrijft een scheiding van kerk en staat. Ahmad (as) leerde zijn volgelingen om de heiligheid van zowel religie als de overheid te beschermen door zich als rechtvaardige en loyale burgers te gedragen. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de Koran en het op onjuiste wijze toepassen van de islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. De Gemeenschap is een vurig pleitbezorger voor toepassing van de universele rechten van de mens en de bescherming van religieuze en andere minderheden en stimuleert de empowerment en het onderwijs voor vrouwen. De leden behoren tot de meest gezagsgetrouwe, goed opgeleide en betrokken moslims in de wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale geestelijke leider, die bekend staat als de Khalifa van de islam. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad (as) zijn volgelingen aan Gods belofte dat de boodschap van de islam door middel van het khilafat zou worden veiliggesteld. De Gemeenschap is van mening dat alleen het geestelijke opvolgerschap van het Khilafat de echte waarden van de islam kan handhaven en de mensheid kan verenigen. Vijf geestelijke leiders hebben Ahmad (as) sinds zijn dood in 1908 opgevolgd. Het huidige geestelijke hoofd van de Gemeenschap en Khalifa van de Islam is Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, de vijfde opvolger van de Beloofde Messias. Hij woont in het Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van het Kalifaat heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap meer dan 16.000 moskeeën, meer dan 500 scholen en meer dan 30 ziekenhuizen gebouwd. De Gemeenschap heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vetaald. Zij propageert de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie door middel van haar televisiezender (MTA), die 24 uur per dag uitzendt, door middel van internet (alislam.org) en publicaties (Islam International Publications). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is in de voorhoede van de wereldwijde noodhulp bij rampen via een onafhankelijke charitatieve organisatie, Humanity First.

Het doel van de organisatie:

Zoals neergelegd in de statuten van het kerkgenootschap is het doel van de organisatie:

de verspreiding van de Islam zoals is uitgelegd in Ahmadiyyat, dat wil zeggen Islam zoals deze door de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djmaat en zijn opvolgers (de Khalifa van de Islam) is uiteengezet en in het algemeen bevordering van de vergelijkende studie van de godsdiensten;

Het bevorderen van de ontwikkeling van de leden en diegenen die het bestuurscollege van tijd tot tijd bepaald;

Het, voor zover mogelijk, verschaffen van onderhoud aan behoeftigen, wezen en weduwen en aan diegenen die door enige lichamelijk of een ander gebrek in de onmogelijkheid verkeren zichzelf te onderhouden;

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Hoofdbestuur bepaalt en beheert de jaarplanning van alle activiteiten van het kerkgenootschap in overeenstemming met de “Rules & regulations” gepubliceerd door Tehrike Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan.
Het hoofdbestuur wordt gekozen door de Algemene Raad voor twee jaar.
De Algemene Raad (Majlise-Shura) bestaat uit het hoofdbestuur, de voorzitters van de regionale besturen en door regionale gemeenschappen gekozen leden. De Algemeen Raad vergadert een keer per jaar.
Hazrat Khalifatul Masih (het geestelijke hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djmaat) heeft het laatste woord over alle zaken die aan hem worden voorgelegd door het hoofdbestuur. Het kerkgenootschap heeft een rechtspersoonlijke status. Het kerkgenootschap zal functioneren in overeenstemming met de middelen die door Hazrat Khalifatul Masih of door zijn benoemde vertegenwoordiger zijn goedgekeurd. Iedere voorgestelde actie die niet door deze middelen wordt gerechtvaardigd zal goedkeuring behoeven van Hazrat Khalifatul Masih.
Er worden ook regionale bestuur gevormd die onder het hoofdbestuur werken en worden gekozen door de regionale leden.
Leden van het kerkgenootschap zijn :Iedere persoon die woonachtig is in Nederland en die gelooft in Ahmadiyyat dat wil zeggen Islam als uitgelegd door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, de Beloofde Messias en die trouw heeft gezworen aan de Khalifatul Masih en die ook door de Khalifatul Masih is aanvaard. Zie statuten.
Het kerkgenootschap verkrijgt inkomens uit bijdragen van leden in de vorm van een tiental fondsen. Fondsen zijn verdeeld in twee hoofdklassen namelijk verplichte fondsen en vrijwillige fondsen. Verplichte fondsen en bepaalde vrijwillige fondsen hebben een vastgesteld tarief.
Ter bevordering van de publicatie van literatuur wordt literatuur verkocht tegen kostprijs.
De uitgaven hebben betrekking op onderhoud en beheer van de gebouwen die het kerkgenootschap in eigendom heeft en worden aangewend voor het bevorderen van de doelstellingen van het kerkgenootschap zoals hierboven zijn genoemd.

Overzicht van recente activiteiten:

Jalsa Salana; jaarlijkse ledenbijeenkomst
Maandelijkse bestuursvergaderingen
Maandelijkse regionale ledenvergaderingen
Dag van de Beloofde Messias
Dag van de Beloofde Musleh Maud
Siratun Nabi Mohammad saw
Klassen om de Koran te leren reciteren
Darsul Quran; uitleg van de Heilige Koran
Darsul Hadith; uitleg van de gezegden van de Profeet
Het inrichten van boekentafels met informatie over de Islam
Profetendag
Bezoek van de Khalifa aan de Nederlandse gemeenschap
Bezoek van de Khalifa aan de Tweede Kamer in Den Haag
Eerste steenlegging voor de te bouwen moskee in Almere
Diamanten jubileum Mobarak Moskee in Den Haag
Ied ul Fitr (einde Ramadan)
Ied ul Adha (offerfeest)
Nieuwjaarsreceptie
Schoonmaakacties het gehele jaar door
Publicatie van boeken en literatuur

Staat van baten en lasten met toelichting:

ANBI publicatie