Enige onderscheidende kenmerken van de Islam

Temidden van de aanspraken van de verschillende godsdiensten en ideologieen op waarheid en menslievendheid is er in het publieke debat in Nederland weinig aandacht voor de kenmerken die de Islam onderscheidt op gebieden van gelijkheid, universaliteit en rechtvaardigheid — niet alleen voor de eigen volgelingen, maar ook voor de rest van de mensheid. In dit beknopte boek worden enkele van deze kenmerken helder uiteengezet door een van de grootste islamitische leiders van onze tijd.

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Een elementaire studie van de Islam

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het islamitische geloof. Geloofspunten waar alle moslims in geloven: de Eenheid van God, engelen, profeten, de heilige boeken en het leven na de dood. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet licht worden opgevat.”

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Vrijdagpreek van 4 december 2020 | ‘Mannen van Excellentie: Hazrat `Ali (ra).’

Samenvatting uit de vrijdagpreek gehouden door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (Moge Allah zijn Helper zijn) op 4 december 2020.

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Khulafa-e-Rashidin [de Rechtgeleide Kaliefen]: Hazrat ‘Alira

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek verder zal gaan met het belichten van de incidenten uit het leven van Hazrat Alira bin Abi Talib bin Abdil Muttalib.

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets bij twee afzonderlijke gelegenheden naar Hazrat Alira als zijn broer verwees. Hazrat Alira nam deel aan alle veldslagen naast de Heilige Profeets behalve de Slag bij Tabuk, waarin de Heilige Profeets Hazrat Alira aanstelde om achter te blijven en voor zijn gezin te zorgen. (De Heilige Profeet Mohammeds wilde Medina ook niet onbewaakt achterlaten, omdat er zorgen waren over de veiligheid van de stad, en besloot Hazrat Alira achter te laten als zijn plaatsvervanger).

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira ook de Heilige Profeets vergezelde tijdens de expeditie naar Ushairah, waarin de Heilige Profeets een vredesverdrag sloot met de Banu Mudlij-stam. Zijne Heiligheidaba zei dat er in een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Alira onder een dadelpalm in slaap viel nadat hij even uitrustte toen hij de plaats bereikte. Toen de Heilige Profeets hem kwam wekken, zag hij wat stof op Hazrat Alira en noemde hem Abu Turab (de vader van de stof), wat een van Hazrat Ali’sra titels zou worden.

Onder de drie beste soldaten

Zijne Heiligheidaba zei dat tijdens de Slag bij Badr, Hazrat Alira een van de metgezellen was die de Heilige Profeets selecteerde om informatie over de Mekkanen te verkrijgen. Later toen de strijd begon, brachten de Mekkanen hun drie beste strijders naar voren, vervolgens vroegen zij om drie beste soldaten van de moslims om tegen hen te vechten. Allereerst werden drie soldaten van de Ansar naar voren gebracht maar de Mekkanen weigerden dit omdat zij geen familiebanden hebben met de Ansar. Dus bracht de Heilige Profeet Mohammeds de drie beste soldaten naar voren van de Muhajireen, namelijk; Hazrat Hamzahra, Hazrat Alira en Hazrat Ubaidah bin Harithra. Zij kwamen naar voren om tegen de drie beste soldaten van de Mekkanen te vechten, en zijn versloegen de Mekkanen. Tijdens de Slag bij Badr zei de Heilige Profeets tegen zowel Hazrat Abu Bakrra als Hazrat Alira dat de engel Gabriël aan de rechterkant van een van hen was en de engel Mikael aan de rechterkant van de andere, en de engel Israfil met hen samen vocht.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira zich tijdens de Slag bij Badr zorgen maakte over de Heilige Profeets. Hazrat Alira vertelde dat telkens wanneer hij terug zou rennen om de Heilige Profeets te zien, hij hem in een situatie zag waarin de Heilige Profeets neerknielde en vurig bad om de overwinning.

Huwelijk met Hazrat Fatimahra

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira aan de Heilige Profeets vroeg of hij de dochter van de Heilige Profeets, Hazrat Fatimahra ten huwelijk kon vragen. Hazrat Alira deed een huwelijksaanzoek. De Heilige Profeets vroeg hem of hij iets te geven had als bruidsschat. Hazrat Alira antwoordde dat hij een paard en zijn wapenrusting had. De Heilige Profeets instrueerde dat hij het paard moest houden en zijn maliënkolder (maliënkolder is een beschermend vest van soldaten) moest verkopen en dat bedrag als bruidsschat kon gebruiken. Zijne Heiligheidaba zei verder dat, net zoals de Heilige Profeets had geïnstrueerd dat de bruidsschat geregeld moest worden, hieruit moet worden begrepen dat de bruidsschat een recht is van de bruid en altijd moet worden gegeven. Sommige mannen willen het geven van de bruidschat aan hun vrouw uistellen om het later te betalen maar in de Islam dient de bruidschat meteen gegeven te worden.

Zijne Heiligheidaba zei dat er in één overlevering staat, dat toen Hazrat Fatimahra getrouwd was met Hazrat Alira, de Heilige Profeetsa zei dat God hem had opgedragen dit te doen. Allah had hem hierover geïnformeerd in een openbaring. Er staat in een overlevering dat de Heilige Profeets op hun huwelijk de wassing uitvoerde met water in een kom, vervolgens Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra tot hen riep en het water op hen beiden sprenkelde en tegelijkertijd voor hen bad.

Zijne Heiligheidaba zei dat, ondanks dat ze niet erg rijk waren, Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra erg gul waren met alles wat ze hadden. Eens, terwijl ze huishoudelijk werk deed, ervoer Hazrat Fatimahra pijn in haar handen. Hierop vroeg ze de Heilige Profeets om haar een werknemer te schenken die kon helpen met klusjes in huis. De Heilige Profeets bezocht Hazrat Fatimahra en Hazrat Alira later in hun huis, en zei dat hij hen iets zou vertellen dat beter was dan een huiswerker, namelijk dat ze Allahu Akbar moesten reciteren [Allah is de grootste] 34 keer, Alhamdulillah [Alle lof behoort aan Allah] 33 keer, en Subhan Allah [Heilig is Allah] 33 keer. Hierdoor zou Allah, De Voorziener, hen voorzien.

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets niet wenste dat mensen zouden denken dat de Heilige Profeetsa rijkdom uit de schatkist gebruikte voor zijn eigen familie, noch wilde hij een precedent scheppen voor toekomstige heersers waardoor ze zouden denken dat ze rijkdom uit de schatkist voor persoonlijk gebruik konden nemen. Hoewel er een deel door God was bepaald voor de Heilige Profeets en zijn familie, gebruikte de Heilige Profeets alleen rijkdom dat direct onder zijn aandeel viel.

Wijsheid van de Heilige Profeets bij het adviseren van Hazrat Alira

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens aan Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra vroeg of ze wakker zouden worden voor het Tahajjud gebed [het vrijwillig gebed voor zonsopgang]. Hazrat Alira antwoordde dat als God wenste dat ze wakker zouden worden, dat zij dan wakker zouden worden. Er wordt verteld dat er in dit antwoord een enigszins omstreden toon was. De Heilige Profeets werd echter niet boos ondanks de verheven positie die hij bekleedde, noch zei hij dat een dergelijk antwoord nooit aan hem had mogen worden gegeven. In plaats daarvan liep hij gewoon weg en zei hij dat mensen soms willen twisten over de eenvoudigste zaken. Deze handelwijze van de Heilige Profeets was voldoende om Hazrat Alira te doen inzien dat hij niet op een dergelijke manier had moeten antwoorden. Dit toonde ook aan dat de Heilige Profeets de zaken altijd met veel geduld en vriendelijkheid heeft uitgelegd. Hazrat Alira zou verder zeggen dat hij na dit incident het Tahajjud gebed nooit heeft gemist.

Zijne Heiligheidaba zei dat hij het leven van Hazrat Alira in de toekomst verder zal belichten.

Verzoek om gebeden voor Ahmadi’s in Pakistan

Zijne Heiligheidaba zei dat de omstandigheden in Pakistan blijven verslechteren. Sommige regeringsleiders smeden een complot met de geestelijken en proberen zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de leden van onze gemeenschap. Zijne Heiligheidaba riep iedereen op om te bidden voor Ahmadi’s in Pakistan; dat ze veilig blijven met de genade van Allah van het kwaad van zulke mensen.

Janaza-gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat hij de Janaza- gebeden zou leiden (in absentie) van de volgende overleden leden:

Bevelhebber Ch. Muhammad Aslam Sahib uit Canada overleed op 2 november 2020. Hij had de gelegenheid om te studeren onder de begeleiding van Dr. Abdus Salam. Later diende hij in de Furqan Force (leger) dat gestationeerd was in Kashmir, waar hij verschillende onderscheidingen ontving. Hij bekleedde ook verschillende functies in de onderwijssector in de marine. Na zijn pensioen verhuisde hij naar Canada, waar hij zijn leven wijdde en de Gemeenschap diende in verschillende hoedanigheden, over een periode van 28 jaar. Hij was buitengewoon vriendelijk en nederig; hij verrichte zijn gebeden regelmatig en had veel liefde voor Khilafat. Hoewel hij in het recente verleden erg ziek was, bezocht hij het missiehuis telkens wanneer zijn gezondheid iets beter zou zijn. Hij laat zijn vrouw en drie zonen achter. Zijne Heiligheidaba bad dat Allah de overledene met genade en vergeving zou behandelen en zijn nageslacht in staat zou stellen de erfenis van zijn deugdzame daden voort te zetten.

Shaheena Qamar Sahiba uit Pakistan, echtgenote van Qamar Ahmad Shafiq Sahib die chauffeur is in Nazarat Ulya. Zij is samen met haar zoon Samar Ahmad Qamar op 12 november 2020 overleden als gevolg van een auto ongeluk. Ze laat haar man, twee dochters en drie broers achter. Ze was buitengewoon deugdzaam en adviseerde haar kinderen altijd hetzelfde te doen. Ze had een zeer vriendschappelijke band met haar kinderen. Ze had ook een passie om de Gemeenschap te dienen. Haar zoon Samar Ahmad Qamar die ook overleed was 17 jaar en studeerde in het eerste jaar van de universiteit. Hij stond altijd klaar om de Gemeenschap te dienen, en wanneer hij werd gevraagd om enig werk te verrichten, liet hij alles achter wat hij deed en ging hij de vereiste plicht vervullen. Zijne Heiligheidaba bad voor de overledene en bad dat dit gezin geduld mag krijgen om dit verlies te dragen.

Syeda Afzal Kholhar Sahiba echtgenote van Muhammad Afzal Khikhar. Ze is overleden op 12 september 2020 in Canada. Zowel haar man als zoon stierven een martelaarsdood vanwege hun geloof. Na hun martelaarschap werd ze geconfronteerd met grote ontberingen, maar ze klaagde nooit en ging met veel geduld en standvastigheid verder. Ze vervulde de verantwoordelijkheid om alle drie haar dochters te laten trouwen. Ze had een liefdevolle relatie met elk lid van haar familie. Ze zorgde voor de minder bedeelden en had veel liefde voor Khilafat. Ze stond in de voorhoede in het maken van financiële opofferingen en bleef bijdragen namens haar man en zoon. Ze laat een zoon en drie dochters achter. Zijne Heiligheidaba bad dat Allah de overledene met genade en vergeving zou behandelen en haar positie in de hemel zou verheffen, en haar kinderen in staat zou stellen de erfenis van haar deugdzame daden voort te zetten.

Persbericht – Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(aba) verwelkomt de uitspraken van de Canadese Premier over de vrijheid van meningsuiting

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwelkomt en waardeert de recente uitspraken die gemaakt zijn door de Canadese Premier, Justin Trudeau over het belang van iemands recht op vrijheid van meningsuiting met verantwoordelijkheid aan te wenden.

Nadat de heer Trudeau, zoals door de media gemeld, onlangs werd gevraagd of de vrijheid van meningsuiting het zou moeten toestaan dat religies of religieuze leiders worden bespot of belachelijk gemaakt, antwoordde hij:

“Wij zullen de vrijheid van meningsuiting altijd beschermen, maar de vrijheid van meningsuiting heeft ook grenzen. We zijn het aan onszelf verplicht om met respect te handelen naar de medemens en niet om willekeurig en onnodig degenen te kwetsen met wie we een maatschappij en een planeet delen. We hebben bijvoorbeeld niet het recht om “brand” te gillen in een volle zaal van een bioscoop, er zijn altijd grenzen. In een pluralistische, diverse en respectvolle maatschappij zoals de onze, zijn we het aan onszelf verplicht om ons bewust te zijn van de impact van onze woorden en daden op anderen. Vooral die gemeenschappen en bevolkingen die nog steeds veel discriminatie ervaren.”[i]

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap prijst Premier Trudeau voor zijn moed om dit standpunt in te nemen ter verdediging van degenen die religie als heilig (zijn) blijven beschouwen.

Als antwoord op de uitspraken van Premier Trudeau zegt het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik waardeer enorm de uitspraken van de Canadese premier over de noodzaak om bepaalde grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Ik geloof dat dit de juiste manier is om vrede en harmonie in de maatschappij te bevorderen. Zeker, het is altijd mijn overtuiging geweest, gebaseerd op mijn geloof, dat het verkeerd is om de religieuze sentimenten van welk volk dan ook onnodig te provoceren en te krenken, zij het Christenen, Joden, Hindoes, Moslims of de volgelingen van een ander geloof.”

Verder zegt Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik heb het al vaker gezegd dat wanneer de religieuze sentimenten van miljoenen moslims op een pijnlijke wijze gekwetst worden, dit uiteraard tot verbolgenheid binnen de Moslimgemeenschap zal leiden. Het meest betreurenswaardige is dat de recente geschiedenis aantoont dat er altijd een kleine minderheid van zogenaamde Moslims zullen zijn die de leerstellingen van de Islam op een wrede wijze schenden en op zeer extreme wijze reageren, zoals we onlangs in Frankrijk gezien hebben. Dit moedigt degenen aan die de vrijheid van meningsuiting ten koste van alles trachten te verdedigen, en zo blijft de vicieuze cirkel van vijandigheid doorgaan en wordt de kloof tussen Moslims en de rest van de maatschappij vergroot.

Derhalve hebben we leiders nodig die niet alleen de gewelddadige reactie veroordelen, maar ook erkennen dat de uitoefening van onze vrijheden en rechten niet aangewend moeten worden om anderen onnodig te provoceren en onrust bij hen te veroorzaken. In dit verband, betuig ik mijn welgemeende dank aan de heer Trudeau en ik bid dat andere wereldleiders ook het belang van het bouwen van een hechte maatschappij zullen inzien, waarin de sentimenten van mensen van alle religies beschermd zijn.”

(Noot: de foto in dit persbericht is in 2016 genomen)[i]https://www.msn.com/en-us/news/world/free-speech-has-limits-canada-s-trudeau-says/ar-BB1ayic0

—————-   Einde bericht  —————-

Om het persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/11/the-world-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-welcomes-comments-of-canadas-prime-minister-regarding-free-speech/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn
(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Vrijdagpreek van 27 november 2020 | ‘Mannen van Excellentie: Hazrat `Ali (ra).’

Samenvatting uit de vrijdagpreek gehouden door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (Moge Allah zijn Helper zijn) op 27 november 2020.

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Rechtgeleide Khulafa (Kaliefen): Hazrat ‘Alira

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek incidenten uit het leven van de Khulafa-e-Rashidin [de Rechtgeleide Kaliefen], te beginnen met Hazrat Alira bin Abi Talib bin Abdil Muttalib.

Zijne Heiligheid aba zei dat de naam van Hazrat Ali’sra vader Abd Manaf was, beter bekend als Abu Talib, en de naam van zijn moeder was Fatimah bint Asad bint Hashim. Hazrat Ali ra werd tien jaar vóór het profeetschap van Mohammeds geboren.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira aanvankelijk door zijn moeder Asad was genoemd, maar zijn vader Abu Talib noemde hem later Ali. Hazrat Alira had drie broers en twee zussen. Hazrat Alira was ook bekend onder de titels Abul Hassan, Abus Sibtain en Abu Turab. Hij stond bekend als Abu Turab omdat de Heilige Profeets hem eens zag slapen op de vloer van de moskee en er wat stof op zijn lichaam was gekomen. De Heilige Profeets ging naar hem toe en zei: ‘O Abu Turab (vader van de stof), word wakker.’

Zijne Heiligheidaba zei dat tijdens een staat van hongersnood in Mekka, de Heilige Profeets zijn oom Abbas benaderde en suggereerde dat sinds Abu Talib zijn andere oom veel kinderen had en minder welvarend is, en dat de tijden moeilijk waren, dat ze elk één kind zouden adopteren om het voor Abu Talib gemakkelijker te maken. Dus gingen ze allebei naar Abu Talib met dit idee, waarmee hij instemde. Aldus kwam Hazrat Alira onder de hoede van de Heilige Profeets.

De eerste man die de religie van de heilige profeets accepteerde

Zijne Heiligheid aba vertelde over het incident van Hazrat Ali’sra aanvaarding van de islam. Op een dag zag Hazrat Alira de Heilige Profeet s en Hazrat Khadijahra gebeden verrichten. Hazrat Alira vroeg wat ze aan het doen waren, waarop de Heilige Profeets uitlegde, en hem uitnodigde om in de Ene, Ware God te geloven. Hazrat Alira wenste eerst zijn vader Abu Talib te raadplegen, maar de Heilige Profeets wilde niet dat dit nieuws zich zou verspreiden voordat hij formeel zijn aanspraak zou aankondigen op het profeetschap. Daarom verzocht hij Hazrat Alira dat zelfs als hij deze boodschap niet wilde accepteren, hij er met niemand over mocht spreken. Later die avond plaatste God de waarachtigheid van de islam in het hart van Hazrat Alira, en de volgende dag besloot hij de islam te aanvaarden en trouw te zweren aan de Heilige Profeets.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira op het moment van zijn aanvaarding dertien jaar oud was, terwijl volgens sommige andere overleveringen zijn leeftijd 11 jaar was. Volgens historici was Hazrat Alira het eerste kind dat de islam accepteerde.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira eens gebeden verrichtte naast de Heilige Profeets. Op dat moment kwam Abu Talib langs en zag dit. Hij vroeg de Heilige Profeet (s) wat ze aan het doen waren, waarop de Heilige Profeets hem de boodschap van de islam overbracht en hem uitnodigde om deze te aanvaarden. Abu Talib zei dat hij de praktijk van zijn voorvaderen niet kon verlaten, vervolgens keek hij naar Hazrat Alira en zei dat hij in zijn geloof bij de Heilige Profeets moest blijven. Abu Talib zei ook dat hij de islam niet formeel aanvaardde, hij ervoor zou zorgen dat geen kwaad de Heilige Profeets zou treffen.

Zijne Heiligheidaba zei ook dat het niet duidelijk is of Hazrat Abu Bakrra of Hazrat Zaydra of Hazrat Alira de eerste persoon was die de Islam aanvaardde. Echter is dit punt van ondergeschikte belang. Wat wel van belang is, is dat de Hazrat Khadijara de eerste vrouw was die de Islam aanvaardde en Hazrat Abu Bakrra de eerste man die de islam aanvaardde en Hazrat Zaydra de eerste vrijgekochte slaaf die de islam aanvaardde en Hazrat Alira het eerste kind dat de islam aanvaardde. Dit is het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tenzij er nieuwe informatie beschikbaar waaruit meer duidelijkheid zou kunnen komen.

Een uitnodiging voor de familie van de Heilige Profeets

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens, volgens het goddelijke bevel zijn familie moest waarschuwen en uitnodigen tot de islam. De Heilige Profeets instrueerde Hazrat Alira om de familie van Abdul Muttalib uit te nodigen voor een maaltijd. Na de maaltijd wilde de Heilige Profeets een toespraak houden en iedereen uitnodigen tot de religie van de islam. De verraderlijke Abu Lahab zei echter iets waardoor iedereen die aanwezig was wegging. Toen vroeg de Heilige Profeets aan Hazrat Alira om zijn familie de volgende dag opnieuw uit te nodigen, en bij die gelegenheid moedigde hij zijn familie aan om de islam en de Ene, Ware God te aanvaarden. De Heilige Profeets vroeg of ze hem wilden steunen bij deze missie. Iedereen zweeg, behalve de dertienjarige Hazrat Ali ra, die sprak en zei dat hoewel hij de jongste en de zwakste aanwezige was, hij de Heilige Profeets zou steunen. Zijne Heiligheidaba zei dat jongeren vooral aandacht moeten schenken aan dit incident.

Sleutelrol van Hazrat Alira tijdens de migratie

Terwijl hij de offers noemde die door Hazrat Alira werden gebracht, zei Zijne Heiligheidaba dat temidden van de toenemende tegenstand van de Mekkanen, de Heilige Profeets door God werd geïnformeerd over de plannen van de Mekkanen om hem te vermoorden. Hij kreeg toen het goddelijke bevel om van Mekka naar Medina te migreren. Zo verliet de Heilige Profeets zijn huis ’s nachts, zelfs toen het omringd was door Mekkanen. Hij liet Hazrat Alira in zijn huis achter en verzekerde hem dat door de genade van God hem niets zou overkomen. De Heilige Profeets instrueerde Hazrat Alira om in zijn bed te liggen, zodat de Mekkanen niet zouden vermoeden dat hij weg was als ze naar binnen zouden kijken. Toen de Mekkanen dichterbij kwamen, vonden ze Hazrat Alira in plaats van de Heilige Profeets. Hij werd gevangengenomen, geslagen en gevangen gehouden en zou enige tijd later worden vrijgelaten.

Zijne Heiligheid aba zei dat hij het leven van Hazrat Alira in de toekomst verder zal uiteenzetten.

Janaza-gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat hij de Janaza- gebeden zou leiden (in absentie) van de volgende overleden leden:

Dr. Tahir Mahmood die op 20 november 2020 door tegenstanders van Ahmadiyyat werd gemarteld. Hij was samen met andere leden van zijn familie bij het huis van zijn oom bijeengekomen om het vrijdaggebed te verrichten. Toen hij wegging, schoot een 16-jarige zwaaiend met een pistool op hem, waardoor hij martelaar werd. Dr. Tahir Mahmood was toen 31 jaar. Zijn vader is ook door een kogel in het hoofd geraakt en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijne Heiligheid aba zei dat de tegenstanders van Ahmadiyyat nieuwe tactieken toepassen; nu krijgen ze kinderen zover dat ze zulke wrede daden begaan, zodat zelfs als ze worden betrapt, voor de rechtbank kan worden aangevoerd dat hij nog maar een kind was, en daarom om een milde behandeling verzoeken. Zijne Heiligheid aba bad dat deze tegenstanders tot bezinning mogen komen en zouden ophouden met hun wrede daden. Zijne Heiligheid aba zei dat Dr. Tahir Mahmood veel grote kwaliteiten bezat; hij hield veel van Khilafat en had veel respect voor functionarissen en ouderen. Hij diende als Qaid (lokale voorzitter van de jeugd) van zijn gebied. Hij was erg gastvrij en stond altijd klaar om elke plicht die van hem verlangd werd te vervullen. Er waren veel gelegenheden waarbij hij mensen die medische zorg nodig hadden in zijn eigen auto naar het ziekenhuis bracht. Deze familie zijn geen onbekenden als het gaat om de tegenstand van de vijanden van Ahmadiyyat. De winkel van zijn grootvader werd platgebrand door tegenstanders. Slechts een paar weken eerder, toen zijn vader de markt passeerde, kwam iemand naar hem toe en spuugde naar hem. Hij studeerde enige tijd in Rusland, waar hij bekend stond als een van de betere studenten. Er waren ook andere Pakistanen, maar hij verklaarde openlijk dat hij een Ahmadi was en hij greep elke gelegenheid aan om de ware boodschap van de islam te verspreiden. Hij laat zijn vader, moeder, broer, zus en zijn vrouw achter. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah zijn positie in de hemel moge verheffen, een spoedig herstel zal schenken aan zijn familieleden die gewond waren geraakt bij deze aanval, en zijn familie de mogelijkheid zou geven om geduldig en standvastig te blijven.

Jamaluddin Mahmood die op 3 november 2020 overleed. Hij was de afgelopen zestien jaar secretaris-generaal van de Gemeenschap in Sierra Leone. Hij werkte met veel passie en toewijding. Er waren 2000 mensen bij zijn begrafenis, waaronder verschillende regerings- en militaire functionarissen. Hij zou degenen met wie hij werkte respecteren, ook al waren ze jonger dan hem. Hij was regelmatig in het verrichten van zijn gebeden en in het verrichten van de vrijwillige gebeden vóór zonsopgang. Hij zorgde voor de zorg en opvoeding van veel kinderen. Hij droeg altijd op aan anderen om aan Khilafat vast te houden. Hij had een heel liefdevolle relatie met iedereen die hij ontmoette. Hij laat zijn vrouw en twee zonen en twee dochters achter. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah de overledene een hoge positie in de hemel zou schenken en zijn nageslacht in staat zou stellen de erfenis van zijn deugdzame daden voort te zetten.

Amatus Salam die op 19 oktober 2020 overleed. Ze was de vrouw van Chaudhary Salahuddin Sahib van Rabwah. Ze was gaf veel aandacht aan het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en bracht haar kinderen deze gewoonte bij. Ze ontving veel familieleden in het huis die daar zouden blijven met het doel om te studeren. Ze zorgde ervoor dat alle gezinsleden de dagelijkse gebeden verrichten en dat iedereen de Heilige Koran reciteerde. Ze was buitengewoon gastvrij en zag erop toe dat de gasten op de best mogelijke manier werden opgevangen. Tijdens de dagen van Jalsa Salana (jaarlijkse conventie) waren haar gasten soms tachtig tot negentig in aantal. Ze was een erg geduldig en standvastig persoon. Ze zorgde altijd voor de armen en behoeftigen. Ze hield veel van Khilafat. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah haar met genade en vergeving zou behandelen, haar positie in de hemel zou verheffen en haar nageslacht in staat zou stellen de erfenis van haar deugdzame daden voort te zetten.

Mansoora Bushra die op 6 november 2020 is overleden. Ze was de moeder van Dr. Latif Qureshi, die onlangs is overleden. Ze was de kleindochter van een metgezel van de Beloofde Messias (as). Ze was regelmatig in haar gebeden en miste het beluisteren van de vrijdagpreek nooit. Ze hield veel van Khilafat. Zijne Heiligheid aba bad dat Allah haar met genade en vergeving zal behandelen en haar positie in de hemel zal verheffen.

Voor de volledige vrijdagpreek, en de engelstalige samenvatting van de vrijdagpreek van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), zie de volgende link:https://www.alislam.org/friday-sermon/2020-11-27.html

Vrijdagpreek van 20 november 2020 | ‘Hazrat `Auf bin Harith(ra) en Hazrat Abu Ayyub Ansari(ra).’

Samenvatting uit de vrijdagpreek gehouden door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (Moge Allah zijn Helper zijn) op 20 november 2020.

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek incidenten uit het leven van de metgezellen van de Heilige Profeets zou belichten. De metgezellen zijn Hazrat `Auf bin Harithra; Hazrat Abu Ayyub Ansarira.

Hazrat `Auf bin Harithra

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zijn naam ook wordt vermeldt als ‘Auf bin‘ Afra, zoals de naam van zijn moeder ‘Afra was. Hij was de broer van Mu’adhra en Mu’awwidhra. Hij was een van de zes eerste mensen uit Medina die naar Mekka gingen en de islam accepteerden op de gezegende handen van de Heilige Profeets.

Zijne Heiligheidaba vertelde een incident uit de Slag bij Badr waarin Hazrat ‘Aufra de Heilige Profeets vroeg wat Allah het meest behaagt? De Heilige Profeets antwoordde met het doorvechten tijdens een slagveld  terwijl uw wapenrusting is afgepakt. Aldus deed Hazrat ‘Aufra zijn wapenrusting af en ging door met vechten, totdat hij door Abu Jahl werd gemarteld op het slagveld.

Hazrat Abu Ayyub Ansari (ra)

Zijne Heiligheidaba zei dat de tweede Badri Metgezel wiens leven hij zou benadrukken Hazrat Abu Ayyub Ansarira is. Zijn echte naam was Hazrat Khalidra en de naam van zijn vader was Zaid bin Kulaid. Hij kwam uit de Banu Najjar tak van de Khazraj stam. Zijn moeder heette Hind bint Sa’eed.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra gezegend was om deel te nemen aan de Tweede Gelofte in Aqabah, waar hij de Islam accepteerde op de gezegende handen van de Heilige Profeets.

Eerste gastheer van de Heilige Profeets in Medina

Toen de Heilige Profeets naar Medina migreerde, verbleef hij in het huis van Hazrat Abu Ayyubra, totdat de Moskee van de Heilige Profeets en zijn woonplaats waren gebouwd. Zijne Heiligheidaba vertelde het beroemde incident van de Heilige Profeets in Medina en hoe God zijn kameel leidde naar waar hij moest stoppen, en het was daar dat de moskee zou worden gebouwd. Toen de Heilige Profeetsa informeerde naar degenen die het dichtst bij die plek woonden, informeerde Hazrat Abu Ayyubra de Heilige Profeets dat het zijn huis was, en dus verbleef de Heilige Profeets een tijdje in het huis van Hazrat Abu Ayyubra.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra een huis had met twee verdiepingen, en hij wenste dat de Heilige Profeetsa op de bovenste verdieping zou wonen, maar de Heilige Profeetsa besloot om de begane grond te wonen, zodat het voor gasten gemakkelijker zou zijn hem te bezoeken. Echter, brachten Hazrat Abu Ayyubra en zijn vrouw ’s nachts de hele nacht door met zorgen, vanwege het feit dat hun geliefde meester op de begane grond sliep, terwijl zij boven hem sliepen op de bovenste verdieping. Dit was te wijten aan hun buitengewone niveau van respect en liefde voor de Heilige Profeets. Bovendien werd er wat water gemorst op de bovenverdieping, en Hazrat Abu Ayyubra vreesde dat het naar de verdieping beneden zou druppelen, dus droogde hij het onmiddellijk op met zijn eigen mantel. De volgende dag, toen zij hun gevoelens aan de Heilige Profeets uitten, stemde hij ermee in om in de bovenste verdieping van het huis te wonen. Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra deelnam aan alle veldslagen naast de Heilige Profeets. Hazrat Abu Ayyubra vertelt dat op de dag van Badr, toen zij zichzelf in rijen aan het rangschikken waren, sommigen van hen naar voren waren gestapt uit de rij, waarop de Heilige Profeets iedereen opdroeg achter hem te blijven.

Betrouwbaarheid van Hazrat Abu Ayyubra met betrekking tot zijn overleveringen

Zijne Heiligheidaba presenteerde een verhaal waarin twee metgezellen een meningsverschil hadden over de vraag of de Heilige Profeets zijn hoofd waste terwijl hij in de staat van Ihram was. Om de zaak op te lossen, ging een van de twee metgezellen naar Hazrat Abu Ayyubra en vroeg of de Heilige Profeets zijn hoofd waste terwijl hij in de staat van Ihram was. Hazrat Abu Ayyubra antwoordde door hem te laten zien dat de Heilige Profeets wat water in zijn haar zou doen en dan zijn handen van voren naar achteren door zijn haar zou halen.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra ook deelnam aan de veldslagen naast Hazrat Alira tijdens zijn Khilafat (Kalifaat). Hazrat Alira vertrouwde Hazrat Abu Ayyubra veel; dit blijkt uit het feit dat toen Hazrat Alira naar Koefa verhuisde, hij Hazrat Abu Ayyubra als de gouverneur van Medina aanstelde.

Zijne Heiligheidaba zei dat na de dood van Hazrat Alira Hazrat Abu Ayyubra tweemaal naar Egypte reisde. Op een keer reisde hij naar Egypte ondanks zijn hoge leeftijd, omdat hij hoorde dat de gouverneur van Egypte, Hazrat Uqbahra, een bepaalde overlevering van de Heilige Profeets had verteld die hij van hem wilde horen. Daarom reisde hij naar Egypte alleen voor dit doel. De tweede keer dat hij daar naar toe reisde was om deel te nemen aan de strijd tegen de Romeinen.

Mededogen van Hazrat Abu Ayyubra

Zijne Heiligheidaba presenteerde een ander verhaal waarin Hazrat Abu Ayyubra na een gevecht enkele gevangenen passeerde, waar hij een huilende vrouw zag. Hij vroeg waarom ze huilde en kwam te weten dat ze van haar zoon was gescheiden. Hierop vond hij haar zoon en gaf hem terug aan haar. Toen sprak hij met de persoon die verantwoordelijk was voor de buit en de gevangenen en vertelde hem dat hij de Heilige Profeets had horen zeggen dat degene die een moeder van haar kind scheidt, in het hiernamaals gescheiden zal worden van hun geliefden. Zijne Heiligheidaba merkte op dat hier een les in zit voor iedereen, en degenen die beschuldigingen uiten tegen de islam moeten nadenken over hun eigen toestand. Dit is het niveau waarop de Islam om mensen geeft, maar onlangs zijn er berichten uit Amerika over immigranten waar kinderen van hun moeders werden gescheiden, in die mate dat als ze herenigd werden, sommige kinderen hun moeders niet meer konden herkennen. De Islam zegt echter dat moeders niet gescheiden mogen worden van hun kinderen.

Aandacht voor hygiëne

Zijne Heiligheidaba vertelde een incident waarbij Hazrat Abu Ayyubra iemand ontmoette wiens vingernagels erg lang waren. Toen hij dit zag, zei hij tegen hem en de mensen in zijn nabijheid dat ze zeer hoge vragen stellen over het geloof en wat de Heilige Profeets in bepaalde situaties deed, maar dit betekent niet dat ze hun persoonlijke hygiëne moeten negeren.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra nooit achterbleef van deelname aan veldslagen. Er was echter maar één veldslag waaraan hij niet deelnam, vanwege het feit dat een jongere man tot bevelhebber werd benoemd. Later zou Hazrat Abu Ayyubra echter spijt hebben van het feit dat hij achterbleef en zei: ‘waarom zou het mij iets kunnen schelen wie tot bevelhebber over mij is gemaakt?’

Het overlijden van Hazrat Abu Ayyubra

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Abu Ayyubra stierf tijdens een strijd tegen de Romeinen in het tijdperk van Mu’awiyah. Hij werd begraven in Rome, vlakbij het paleis van Constantinopel.

Tenslotte zei Zijne Heiligheidaba dat hiermee de verhalen over de Badri metgezellen zijn afgerond. Hij zei dat hij nu de details van de vier kaliefen die de Heilige Profeets opvolgden in detail zou belichten. Zijne Heiligheidaba zei verder ook dat in de toekomst, als er meer materiaal aan het licht zou komen over een van de metgezellen die hij heeft genoemd, hij die overleveringen in de toekomst zal presenteren.

Janaza-gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat hij de Janaza- gebeden zou leiden (in absentie) van de volgende overleden leden:

Abdul Hayy Mandal Sahib die op 25 september 2020 is overleden als gevolg van een hartaanval. Hij was een mu’allim in India. Hij aanvaardde Islam Ahmadiyyat na persoonlijke studie in 1999. Hij was regelmatig in gebeden en hield van de gemeenschap. Hij laat zijn vrouw, twee zonen en twee dochters achter. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade moge behandelen en zijn familie geduld moge schenken.

Sirajul Islam Sahib, die op 14 oktober 2020 overleed. Hij diende als mu’allim in Bangladesh. Hij was heel oprecht, regelmatig in zijn gebeden en hield veel van de gemeenschap. Hij laat zijn vrouw en drie dochters achter, van wie er twee getrouwd zijn. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade moge behandelen en zijn familie geduld moge schenken en hen in staat zal stellen de erfenis van zijn deugdzame daden voort te zetten.

Shahid Ahmad Khan Pasha Sahib, die op 24 oktober 2020 overleed. Hij was de kleinzoon van de Beloofde Messias (as). Hij is twee keer getrouwd, eerst met de dochter van de derde kalief (rh), van wie hij vijf kinderen heeft. Hij heeft ook een zoon uit zijn tweede huwelijk. Hij was gezegend om de derde kalief (rh) te vergezellen op enkele van zijn reizen. Hij was erg aardig en behulpzaam voor de armen en behoeftigen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de overledene met vergeving en genade moge behandelen en zijn nageslacht dicht bij de Gemeenschap moge houden.

Syed Masood Ahmad Shah Sahib, die op 8 september 2020 in het Verenigd Koninkrijk is overleden. Hij woonde in Sheffield, waar zijn huis het eerste gebedscentrum was, en hij was lange tijd de lokale president. Hij was erg gastvrij, vriendelijk, behulpzaam voor de armen, toegewijd en hield veel van het Khilafat. Hij prentte dezelfde liefde in bij zijn dochter voor het Khilafat. Hij wordt overleefd door zijn vrouw en dochter. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de Almachtige de overledene moge behandelen met vergeving en genade, zijn familie geduld moge schenken en hen in staat zal stellen zijn nalatenschap van deugdzame daden voort te zetten.

Ameen.

Persbericht – Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap reageert op opmerkingen van de Franse president over de Islam en roept op tot éénheid in de Islamitische wereld

Eerder vandaag, tijdens zijn wekelijkse vrijdagpreek, gehouden vanuit de Mubarak-moskee in Islamabad, Tilford, veroordeelde het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de recente heruitgave van karikaturen met afbeeldingen van de Heilige Profeet van de Islam(s) in Frankrijk. Zijne Heiligheid(aba) ging ook in op de opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron tijdens een toespraak vorige maand dat de Islam in een ‘crisis’ verkeerde.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat wij, Ahmadi-Moslims, vandaag de dag nog vuriger moeten bidden. Natuurlijk bidden wij altijd voor onszelf en voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar we hiernaast tevens, meer in het algemeen, bidden voor de moslimwereld en de Islam.

In deze tijd koesteren bepaalde leiders van niet-moslimlanden gevoelens van boosaardigheid jegens moslims en de Islam. In plaats van in de Almachtige God te geloven, beschouwen deze leiders het publiek als hun goden. Ze leiden hun volk op een dwaalspoor door te verkondigen dat er geen God is, terwijl ze de mensen die ze leiden als alles beschouwen. Zelfs als ze dergelijke opmerkingen niet expliciet maken, koesteren ze vooroordelen jegens de Islam. Helaas is een groot deel van het bevolking van de niet-moslimwereld ook tegen de Islam omdat ze zich niet bewust zijn van de ware Islamitische leerstellingen. Daarom is het de plicht van Ahmadi-Moslims om het ware beeld en voorstelling van de Islam aan de wereld te presenteren.

Als in de recente tijd een Westerse leider een categorische verklaring heeft afgelegd over de Islam – terwijl anderen soortgelijke verklaringen afleggen, maar voorzichtiger – dan is het wel de Franse president geweest. In een toespraak zei hij dat de Islam een religie is in ‘crisis’. Laat het echter duidelijk zijn dat als er iets in crisis verkeert, dan is het hun eigen religie – tenminste als ze zelfs maar een religie aanhangen. Wat de Islam betreft, het is een levende, groeiende en bloeiende religie. De Almachtige God heeft verzekerd dat het zich over de hele wereld blijft verspreiden, en dankzij de inspanningen van de Gemeenschap van de Beloofde Messias(as), breidt het zich uit naar alle uithoeken van de aarde.

De werkelijkheid is dat deze anti-islamitische krachten en individuen in staat zijn de Islam op deze manier aan te vallen, omdat ze zich er duidelijk van bewust zijn dat er geen eenheid is in de moslimwereld. Hier is het echter ook noodzakelijk dat ik de premier van Canada prijs, aangezien hij onlangs een zeer wijze verklaring aflegde waarin hij zei dat men zich moet onthouden van opmerkingen die expliciet de religieuze gevoelens van anderen schaden. Als andere leiders maar zouden leren van deze opmerkingen van de premier van Canada in het belang van de wereldvrede.

Het is duidelijk dat de benarde toestand van de moslimwereld een gevolg is van een totaal gebrek aan eenheid onder de moslimgemeenschap. Moslimlanden vechten en strijden tegen elkaar en de niet-moslimwereld ziet dit en benut het. Als de wereld wist dat moslims één zijn en geloven in één God en één Profeet(s) en dat de moslims degenen zijn die offers brengen voor hun religie, dan zouden we nooit getuige zijn van dergelijke acties van de niet-moslim wereld gericht op onze religie. Nooit zou er een krant zijn die het zou aandurven om karikaturen van de Heilige Profeet Mohammed(s) te publiceren.

Een aantal jaar geleden, toen de cartoons van de Heilige Profeet van de Islam(s) voor het eerst werden gepubliceerd in Denemarken en vervolgens wederom in Frankrijk, klonk direct een luid alarm en werden boycots aangekondigd onder moslims en daarna, binnen een paar maanden, ebde alles weg net zo vlug weer weg en werd verder niets meer ondernomen door de meerderheid van de moslims.

De uitzondering was de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die alleen stond door op de ware islamitische manier te reageren door aan de wereld het ware en mooie karakter van de Heilige Profeet(s) te demonstreren. Hierop prezen veel niet-moslims, academici, leiders en leden van het grote publiek onze reactie. Dit was onze reactie en zal altijd onze reactie zijn. We informeren anderen dat het volkomen onrechtvaardig is om de misleide en slechte daden van een paar zinloze mensen als de ware islam te bestempelen. Het betaamt de president of leider van welk land dan ook niet dat hij de onrechtmatige daden van een individu als onderdeel van ‘Islam’ en als ‘crisis’ voor moslims bestempelt en daardoor de emoties van mensen tegen de islam voedt.

Het publiceren van dergelijke cartoons schaadt ongetwijfeld de gevoelens van elke ware moslim. Als ze zulke hatelijke dingen blijven publiceren en volhardend blijven in hun daden, dan zetten ze zelf anderen aan om onwettige en onrechtmatige handelingen te plegen in naam van de vrijheid van meningsuiting.

Toen deze kwestie van karikaturen voor het eerst ter sprake kwam, heb ik de juiste islamitische manier van reageren in een reeks preken verduidelijkt en die boodschap had, zoals ik al zei, een zeer positieve impact. En we blijven handelen volgens die vreedzame manier van reageren.

Bovendien, toen een zekere anti-Islamitische Nederlandse politicus zich tegen de islam uitsprak, hield ik een toespraak in Nederland, waarin ik hem waarschuwde voor de straf van Allah de Almachtige. Hierop beweerde hij ten onrechte dat ik hem gewelddadig had bedreigd en riep hij de Nederlandse regering op mij te verbieden het land binnen te komen en zocht hij ook andere maatregelen tegen mij.[i]

In ieder geval, binnen de grenzen van de wet blijvend, beantwoorden en reageren we altijd op alle aantijgingen tegen de Islam en het nobele karakter van de Heilige Profeet Mohammed(s) naar ons beste vermogen en dat zullen we als zodanig blijven doen. Dit is de oplossing die we aandragen – dat elke stap moet worden genomen terwijl u binnen de voorgeschreven grenzen van de wet van het land blijft.

Bovenal moeten we vredesuitingen aan de Heilige Profeet Mohammed(s) richten en bidden voor de Islam. Dit is iets waar ik in mijn vorige toespraken vele malen de aandacht op heb gevestigd, dat ondanks zulke kwetsende uitspraken aan ons gericht door niet-Ahmadi moslimleiders, moeten en zullen we altijd doorgaan met het verdedigen van de Islam, in het licht van de ware leer van de Islam, zo God wil.

Het doden van een, twee of vier mensen is een uiting van kortstondige woede en hartstocht en kan nooit de oplossing zijn. Een gewelddadige reactie moet natuurlijk altijd worden veroordeeld. Als de moslimgemeenschap een permanente oplossing wenst, dan moet, zoals ik al zei, de hele moslimwereld zich verenigen als één. Zelfs op de huidige kwestie hebben de Turkse president en bepaalde andere landen gereageerd, maar hun reactie zal geen groot effect hebben in vergelijking met de potentiële impact die een collectieve reactie van alle moslimlanden samen zou hebben gehad. Er wordt gezegd dat de Franse president zijn standpunt naar aanleiding van de reactie van Turkije misschien wat milder heeft gemaakt, maar toch bleef hij standvastig in zijn standpunt dat wat hij oorspronkelijk had gezegd juist was. Zeker, als alle moslimlanden met één stem hadden gesproken, dan had de Franse president geen andere keus gehad dan zijn excuses aan te bieden en zijn eerdere verklaring volledig in te trekken.

Hoe dan ook, hier wilde ik deze kwestie kort bespreken en ondubbelzinnig duidelijk maken dat moslims, op zijn minst, als één moeten verschijnen en spreken voor niet-moslimlanden. Zie dan in hoeveel impact en positieve verandering dat kan resulteren!

Wij, Ahmadi-Moslims, vervullen onze missie en zullen dat blijven doen, als God het wil, omdat dit de taak en verantwoordelijkheid is van degenen die de Messias(as) van Mohammed(s) volgen, namelijk dat zij de prachtige leerstellingen van de Islam moeten uitdragen over de hele wereld. Ze moeten anderen informeren over het daadwerkelijke karakter van de Heilige Profeet(s) en niet rusten voordat ze de hele wereld onder zijn banier hebben gebracht. Verkondig de wereld dat haar redding ligt in het erkennen van de Ene God en het uitroeien van alle vormen van onrecht.

Een paar maanden geleden, tijdens de huidige COVID-19-pandemie, schreef ik opnieuw naar een aantal wereldleiders, waarin ik tevens schreef richting de president van Frankrijk. In die brief heb ik hem geïnformeerd over de waarschuwende woorden van de Beloofde Messias(as) dat natuurrampen, calamiteiten en beproevingen een straf zijn van Allah de Almachtige als gevolg van onrechtvaardigheid en wangedrag. Daarom schreef ik dat wereldleiders alle vormen van onrecht moeten uitroeien, rechtvaardig moeten zijn en verklaringen en uitspraken moeten doen die waarheidsgetrouw zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid vervuld en zullen dat blijven doen en nu is het aan anderen of ze deze erkennen of niet. In ieder geval moeten we de Moslim Ummah niet vergeten in onze gebeden – moge Allah hen in staat stellen de ware dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s) te herkennen.

Bovendien zou de gehele wereld ook moeten nadenken over het feit dat als ze blijven afdwalen van God, dit niets anders zal opleveren dan hun vernietiging. We moeten ons best doen om mensen onder de eenheid van God te brengen, en om mensen onder de banier van de Heilige Profeet(s) te brengen. Moge Allah ons daartoe in staat stellen.

Bovendien moeten wij bidden over de algemene toestand van de wereld, aangezien deze met grote vaart richting haar eigen vernietiging koerst. Laat het niet zijn dat, nadat we eindelijk verlost zijn van deze pandemie, de mensheid een nieuwe ramp in de vorm van een wereldoorlog overkomt. Moge Allah de wereld verstand en begrip schenken en de mensheid in staat stellen de rechten van de Ene Ware God te erkennen en te vervullen.”

[i] De ingediende zaak werd door de Nederlandse regering afgewezen als ongegrond

Persbericht – Mededeling van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het licht van de recente ontwikkelingen in Frankrijk

Na de aanslag van vandaag in Nice in navolging op de moord op Samuel Paty op 16 oktober, heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad alle vormen van terrorisme en extremisme veroordeeld en opgeroepen tot wederzijds begrip en dialoog tussen alle bevolkingsgroepen en naties.
 
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
 
“De moord op en onthoofding van Samuel Paty en de aanslag in Nice eerder vandaag moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Dergelijke betreurenswaardige aanvallen zijn volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam. Onze religie staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en een ieder die anders beweert handelt in strijd met de leerstellingen van de Heilige Koran en in strijd met het nobele karakter van de Heilige Profeet van de Islam (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Als het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuig ik mijn diepste medeleven met de dierbaren van de slachtoffers en met de Franse natie. Laat het duidelijk zijn dat onze veroordeling en afkeer tegen dergelijke aanvallen niet iets nieuws is, maar altijd ons positie en standpunt is geweest. De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (vrede zij met hem) en zijn opvolgers hebben altijd structureel alle vormen van geweld of bloedvergieten verworpen die in de naam van religie gepleegd worden.

De gevolgen van deze vreselijke daad hebben de spanningen tussen de Islamitische wereld en het Westen en tussen Moslims die in Frankrijk wonen en de rest van de samenleving verder vergroot. Wij beschouwen dit als een bron van diepe teleurstelling en een wijze waarop de vrede en stabiliteit in de wereld verder wordt ondermijnd. We zouden allen moeten samenwerken om alle vormen van extremisme uit te bannen en wederzijds begrip en tolerantie aan te moedigen. Vanuit ons perspectief zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alles in het werk stellen om een beter begrip te bevorderen van de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in de wereld. “

—————-   Einde bericht  —————-

Om het persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/10/statement-by-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-in-light-of-recent-developments-in-france/

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn
(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand