Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh krijgt de eer om een Virtuele ontmoeting met het Wereldhoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te houden.

De Nationale Amila van Majlis Khuddamul Ahmadiyya heeft een officiële ontmoeting met Zijne Heiligheid

Op 7 februari 2021 hield het Wereldhoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de Nationale Amila (Executive) van Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh (Ahmadiyya Muslim Youth Auxiliary).

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nam deel aan de vergadering vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de vertegenwoordigers van Amila zich bij het Darut Tabligh Moskee-complex in Dhaka aanwezig waren, dat dienst doet als het nationale hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh. Tijdens de bijeenkomst konden de Khuddam-vertegenwoordigers een rapport presenteren van hun respectieve afdelingsactiviteiten en voorstellen voor toekomstplannen. Zijne Heiligheid gaf instructies met betrekking tot de morele en religieuze training van Ahmadi moslimjongeren en adviezen om ervoor te zorgen dat Majlis Khuddamul Ahmadiyya nog meer vorderingen kan maken.

Zijne Heiligheid moedigde de hoofden van de nationale afdelingen aan om ijverig en regelmatig feedback te geven op de rapporten die worden ontvangen van regionale en lokale afdelingen van Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bangladesh om hun activiteiten te analyseren en hen te helpen verbeteren.

Zijne Heiligheid adviseerde ook Ahmadi Moslimjongeren om hun dienst aan de mensheid te vergroten en, in overeenstemming met de leer van de Islam, proactief proberen mensen in nood te helpen en bij te staan, ongeacht kaste, geloof of huidskleur.

Zijne Heiligheid vroeg ook verder dat de regering van Majlis Khuddamul Ahmadiyya zou kunnen samenwerken met ziekenhuizen en andere relevante instanties om Ahmadi moslimjongeren als bloeddonor te registreren, zodat ze de mensen van het land kunnen helpen in tijden van nood.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

Onze Ahmadi-moslimjongeren zouden niet alleen bloed moeten doneren om onze eigen leden te helpen, maar het zou ook aan andere leden van de samenleving moeten worden geschonken en je zou met ziekenhuizen en bloedbanken kunnen samenwerken om onze leden te registreren voor deze dienst aan de mensheid. De mensen moeten weten dat Ahmadi-moslims degenen zijn die de hele mensheid dienen.

Zijne Heiligheid zei ook dat een groter aantal jonge mensen moet worden aangemoedigd om lichamelijke activiteiten te doen en te bewegen om een ​​goede lichamelijke gezondheid te behouden.

In een gesprek met het hoofd van de afdeling Studentenzaken zei Zijne Heiligheid dat de afdeling Studentenzaken universitaire seminars zou moeten organiseren waar zowel Ahmadi-moslims als anderen worden uitgenodigd om nieuw onderzoek over seculiere onderwerpen te presenteren, zodat innovatieve ideeën kunnen worden gedeeld terwijl religieuze verschillen opzij worden geschoven.

Zijne Heiligheid stelde ook erg op prijs dat tijdens de Covid-19-pandemie de Ahmadi-moslimjongeren contact hadden opgenomen met ziekenhuizen en zich vrijwillig hadden aangemeld voor het schoonmaken ervan.

Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt Historische Les met Jamia Ahmadiyya Bangladesh

16 FEBRUARi, 2021    Persbericht

“Het is door de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat de wereld is voorbestemd om zich te verenigen onder de vlag van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn).” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 13 Februari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een zestig minuten durende online les voorgezeten met studenten van Jamia Ahmadiyya Bangladesh (Ahmadiyya Moslim Missionarissen opleiding in Bangladesh).

Het was de eerste keer dat Zijne Heiligheid een les op dez manier heeft voorgezeten met Jamia Ahmadiyya Bangladesh, de missionarissen in opleiding waren in de gelegenheid om gezamenlijk de ontmoeting bij te wonen en zij ontvingen de leiding en gebeden van hun spirituele en religieuze vader.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de studenten en het onderwijzend personeel Jamia Ahmadiyya Bangladesh samen waren gekomen in het Jamia Ahmadiyya Bangladesh complex in Ahmad Nagar.

Het evenement startte met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn) en een fragment van uitspraken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Aan Zijne Heiligheid is door middel van een video presentatie ook het pand van Jamia Ahmadiyya Bangladesh laten zien en de aangrenzende gebieden waar Ahmadi Moslims leefden.

De directeur van Jamia Ahmadiyya Bangladesh heeft de geschiedenis van Jamia Ahmadiyya in Bangladesh geschetst en de ontwikkeling daarvan sindsdien.

Een student ontving leiding van Zijne Heiligheid over de manier waarop hij het beste kan studeren en hoe hij het beste het leerplan kan leren.

Als antwoord daarop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier om te leren is door voorafgaand aan de les, de lesstof te lezen. Vraag aan uw docenten om vooraf te vertellen waar zij de volgende keer les over geven. Dan, waar de les ook over is gegaan, bekijk de lesstof weer wanneer u op uw kamer bent. Dus, lees de lesstof vooraf en bestudeer deze daarna nog eens. Op die manier zult u zich de lesstof goed kunnen herinneren. U moet ook bidden naar Allah de Almachtige en ook dat Hij uw intellect mag verlichten en u in staat stelt om te onthouden wat u bestudeerd heeft.

Een andere vraag ging over het smeden van een hechtere band van liefde met God de Almachtige..

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wanneer u Allah gehoorzaamt, zult u Zijn geliefde zijn. De liefde moet wederkerig zijn. Wat deden de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en  zegeningen met hem zijn)? De metgezellen hielden van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn), volgens de Heilige Koran. De Heilige Koran verklaart dat in relatie tot het bevel, dat Moslims de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn) moeten gehoorzamen en er staat: “Volg mij: dan zal Allah van u houden.” Wat is gehoorzaamheid? Dat is het volgen van de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en neem uw gebeden in acht zoals de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) de gebeden in acht zou nemen, met volledige devotie en concentratie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) verrichte vrijwillige gebeden en dat zou u ook moeten doen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) besteedde tijd ter herdenking aan Allah en dat zou u ook moeten doen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) ontving mensen met de beste manieren en waardigheid en u zult ook mensen moeten ontmoeten op die manier. Wanneer wij ons op deze manier gedragen, zullen wij Allah’s geliefden worden,”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Dus, verricht de vijf dagelijkse gebeden met zorgvuldigheid, reciteer de Heilige Koran en span u in om dit te begrijpen en gedraag u volgens de instructies van God. Samen met uw aanbidding en het vervullen van de rechten van de mensheid, is dat wat een persoon tot een geliefde van Allah de Almachtige maakt en dit zijn de kwaliteiten die een missionaris zichzelf moet inprenten. Wanneer u deze kwaliteiten zichzelf inprent, zult u een succesvolle missionaris worden. U zal onder degene zijn die mensen zich door God laten roepen en u zal ook een van hen zijn die aandacht vragen voor de rechten van de mens. U moet eerst uw hoge morele standaard instellen – alleen dan zult u in staat zijn om een succesvolle Missionaris te worden. Dit is wat u een geliefde van God zal maken,”

Een ander student vroeg hoe hij de ware geest van de levenslang toegewijde in zichzelf kan prenten.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Herinnert u zich altijd dat de Beloofde Messias de openbaring heeft gekregen van God de Almachtige, “Hij is blij met uw nederigheid.” Dus wees nederig. Bezwijk nooit voor arrogantie over het verwerven van meer kennis. Anders dan dat, terwijl u waarlijk vervuld bent met nederigheid, wees verstandig met de woorden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) “Ik was arm en hulpeloos; onwetend en zonder vaardigheden.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dus, prent uzelf met vastberaden besef in dat, ‘Ik was niets en Allah gaf mij de mogelijkheid een Jamia te worden en Allah de Almachtige gaf mij de mogelijkheden te promoveren als missionaris en Allah de Almachtige verleende mij de gelegenheid te dienen en er voor te zorgen de morele standaard van anderen te trainen, Allah de Almachtige gaf mij de gelegenheid om de boodschap van de Islam te verspreiden en Hij stelde mij in staat het geloof te onderwijzen.’ Wanneer u op deze manier denkt zal op een natuurlijke manier nederigheid bij u inboezemen en u dichter bij God de Almachtige brengen.”

Na bevraagd te zijn over zijn ontmoetingen met verschillende wereldleiders en invloedrijke figuren, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In de eerste plaats moeten wij nooit angstig voor iemand zijn. Wij zijn Ahmadi Moslims en dus moeten wij de vastberaden overtuiging hebben dat wij het niet nodig hebben om overweldigd te worden door anderen. Uiteindelijk, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) is de openbaring gegeven dat ‘U bent geholpen met aanzien.’ Verder, voor dergelijke ontmoetingen, bid ik dat Allah de Almachtige mij mag helpen om de geest te openen en het hart te verzachten van degene tot wie ik mij richt. Bovendien zijn er andere gebeden die ik verricht. Dus herinner u altijd, het is niet nodig om bang te zijn voor een andere persoon.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Wij zijn degene die belast zijn met het leiden van de wereld. Wanneer u dit begrijpt en bevat dan zou u nooit bang moeten zijn, wetende dat Allah’s hulp met ons is en dat in de wetenschap dat het de belofte van Allah de Almachtige is om de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te ondersteunen en te helpen eeuwigdurend is. Dus, door de genade van God ben ik nooit angst of nervositeit tegengekomen hoe prominent of machtig de leider die ik ontmoet ook is.

Een van de Missionarissen in opleiding vroeg naar de betekenis van de openbaring van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) welke verklaart “Koningen zullen zegeningen ontvangen van uw gewaad.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad legt de openbaring uit en zegt:

“Het betekent dat in elke activiteit van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en in elke uitspraak van hem en zijn gewaad zijn zegening zit – elke associatie met de Beloofde Messias (vrede zij met hem) is gezegend. Daarvoor, volgens deze openbaring zullen, zelfs de grootste koningen, het op een dag beschouwen als een enorme zegening en een eer om een stukje stof van de kleding van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te mogen ontvangen.“

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“In deze tijd is het niet voor ieder persoon mogelijk om de zegening van fysieke kleding van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te verkrijgen. Wij kunnen echter allemaal ontvangers zijn van zijn zegeningen door zijn leringen te implementeren en ernaar te streven zijn missie te volbrengen.

Wij zouden moeten zoeken naar alle zegeningen die verbonden zijn met hem en zijn komst en de grote verjonging van de Islam die heeft plaatsgevonden door de Beloofde Messias (vrede zij met hem)… Het is door de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat de wereld is voorbestemd om zich te verenigen onder de vlag van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem). Dit zijn de zegeningen die de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ons heeft nagelaten en het is nu onze verantwoordelijkheid om er ons voordeel mee te doen en deze te verspreiden naar alle hoeken van de wereld.”

Daarna heeft Zijne Heiligheid genoemd dat hij de ring draagt die toebehoorde aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem). De ring heeft als inscriptie een vers uit de Heilige Koran welke is geopenbaard aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem) deze luidt  “Is Allah niet toereikend voor zijn dienaar? “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Deze ring die ik draag met de inscriptie “ Is Allah niet toereikend voor zijn dienaar? “, is de ring van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). Ik draag deze vanwege het verlangen baat te hebben van en de zegeningen te kunnen ontlenen die er aan verbonden zijn. Dus, een ieder die de gelegenheid heeft zegeningen verwerven van fysieke dingen die gezegend zijn, zouden hun voordeel moeten doen met deze zegeningen. Echter, boven alles, zoals ik heb gezegd, elke Jamia student moet proberen spirituele zegeningen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te bereiken. Dat zijn de zegeningen van het verspreiden van zijn leringen en het vervullen van zijn missie en doel.”

Over het onderwerp prediken, benoemde een van de studenten, dat terwijl sommige mensen afstand nemen van religie en anderen die extremistische neigingen ontwikkelen, wat de beste manier is om met beide soorten mensen om te gaan.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Degene die afstand hebben genomen van religie zijn materialistisch geworden. Tegenwoordig is een grotere groep mensen in de wereld niet meer geïnteresseerd in religie. Onder hen zijn de Moslims minder expressief over dat zij het geloof hebben verlaten, maar in werkelijkheid is zelfs hun situatie vergelijkbaar met de rest. Mensen met een ander geloof zeggen openlijk dat zij niet in God de Almachtige geloven. Daarom verspreidt atheïsme snel. Mensen worden opgeslokt door materialisme en de wereldlijnen hebben hen overmand. Dit was in feite het beeld wat de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) voorzag over de laatste dagen en dit waren de exacte omstandigheden die waren voorzegt, die zouden leiden tot de komst van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

Adviserend over de beste manier om te prediken tot degenen die extremistische neigingen hadden ontwikkeld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wij moeten degenen die extremistische neigingen hebben, uitleggen en onderrichten over de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat alle mensen geïnformeerd moeten worden over de ware leerstellingen van de Islam. Het doel van zijn komst was inderdaad om te informeren over de twee doelen van de Islam. Ten eerste om mensen dichter bij God te brengen en ten tweede de rechten van elkaar te laten vervullen.”

Adviserend over hoe te spreken met degenen die extreme en verkeerde geïnformeerde opvattingen hebben over de Islam zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Degenen die extremisten zijn, moet vertelt worden dat er geen plaats is voor extremisme in de Islam. Het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) werd besteed aan het doen van goed jegens anderen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft in de titel “genade voor alle volken” gekregen in de Heilige Koran. Kan iemand ook maar één incident vinden waar de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) een oorlog aan mensen oplegde? Nooit! In de Heilige Koran werd het gebod van oorlog voor het eerst gegeven in hoofdstuk 22 verzen 40 en 41. In deze verzen zegt Allah de Almachtige dat de tegenstanders alle grenzen hebben overschreden met hun wreedheden en dat er dus een verdedigende oorlog kan worden uitgevochten om hen te stoppen. Het stelt ook dat Allah de Almachtige sommige mannen afweert door middel van anderen en wanneer deze mensen doorgaan met hun onrecht, dan zal er geen synagoge van Joden, kerken of tempels of moskeeën intact blijven. Dus toen Allah de Almachtige het gebod gaf om oorlog toe te staan, deed Hij dat voor het belang van de bescherming van alle religies.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Islam is tegen extremisme en ondersteunt het niet. Het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) getuigd van het feit dat hij nooit extremisme heeft ondersteund. Hij vergaf mensen altijd en gaf het grootste voorbeeld van vergeving ten tijde van de Overwinning van Mekka toen hij tegen de Mekkanen zei, ‘Bij u zal geen schuld liggen op deze dag,’ Hij zei deze woorden tegen mensen die zware martelingen en ongeëvenaarde wreedheden hadden gepleegd. Dit moeten wij dus aan de extremisten vertellen en hen vragen welke bij welke verkeerde daden zij betrokken zijn geraakt! Dit was niet de leer van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) … De Heilige Koran staat vol met zulke welwillende leerstellingen en de praktijk en het leven en het karakter van de Heilige Profeet Mohammed ( vrede en zegeningen zijn met hem) en elk moment van hem is een getuigenis van het feit dat hij altijd zijn leringen over liefde, vriendelijkheid en vrede praktiseerde en predikte. Dit zijn de leringen waarover je mensen moet informeren.

Een van de studenten zei dat sommige niet-Ahmadi Moslims die hij wilde benaderen niet naar hen wilden luisteren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is hun ongeluk dat zij niet naar de waarheid willen luisteren. Bid voor hen. Predik niet over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tegen hen. Ten eerste bid voor hen dat Allah de Almachtige hun hart mag verzachten. Ten tweede, vertel hen: ‘Je bent tenminste een Moslim, dus laten wij praten over het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en het leven van zijn metgezellen en de geboden van de Heilige Koran.’ Dus wanneer zij zullen zien dat u spreekt over de Heilige Koran en dat u de leerstellingen ervan volgt en spreekt over uw liefde voor de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en de liefde voor de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem), dan zullen zij door gaan hierover met u te praten en dan zal er eventueel een tijd komen dat zij zich realiseren dat de leerstellingen hetzelfde zijn en dan zullen zij zeggen, laat ik luisteren naar wat u mij nog meer kan vertellen, dus dan zullen zij beginnen te luisteren naar u.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dit heeft tijd nodig en vereist geduld. De Heilige Koran verklaart dat, “Roep tot de weg van de Heer met wijsheid en goede vermaning.” Wanneer zij niet wensen te luisteren op de ene manier ga dan op een andere manier met hen om. Dit is een manier die ik heb genoemd, maar u mag ook zelf andere manieren zoeken om deze mensen te overtuigen die passen bij uw omstandigheden. Het andere aspect is gebed. Gebed is zeer krachtig en sterk en wanneer u voor hen bidt dan heeft Allah de macht om alle dingen te doen. Hij is de Meester. Wanneer God meent dat deze mensen zachtheid in hun harten toe zouden moeten laten en goed moeten doen, dan zal Hij hun harten openen. We moeten echter altijd moeite doen van onze kant om te leiden en nooit op te geven. Dit was het bevel gegeven aan de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) dat hij deze boodschap moet overbrengen en deze boodschap moet verspreiden, maar het is niet onbelangrijk voor u dat de mensen tegen wie u predikt dat zij zeker moeten geloven.”

Samenvatting van de vrijdagpreek door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (moge Allah zijn Helper zijn) gehouden op 19 maart 2021

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Rechtgeleide Kaliefen – Hazrat Uthman (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij verder zou gaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Uthman (ra).

Een droom over het martelaarschap van Hazrat Uthman (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Medina in de handen van de huichelaars bleef en zij het drie dagen lang niet toestonden dat het lichaam van Hazrat Uthman (ra) zou worden begraven.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa ) een droom zag waarin hij werd geïnformeerd over het martelaarschap van Hazrat Uthman (ra) en dat hij zeer moeilijke omstandigheden zal moeten doorgaan. Hazrat Anas (ra) vertelt dat de Uhud-berg eens aan het schudden was en de Heilige Profeet (sa) zei dat de berg hiermee moest stoppen, aangezien hierop een Profeet, een Siddiq (waarheidsgetrouwe) en twee Shaheeds (martelaren) aanwezig waren. Ook dit was een aanwijzing voor het toekomstige martelaarschap van Hazrat Uthman (ra).

Met betrekking tot de erfenis die Hazrat Uthman (ra) achterliet vertelde zijne Heiligheid (aba) dat zijn financiële bewaarder op de dag van zijn martelaarschap 30,5 miljoen dirham en 150.000 dinars had dat in geheel werd geplunderd door de huichelaars. Hij liet hiernaast 1.000 kamelen achter in een paleis genaamd Rabazah. Er waren ook andere plaatsen waar hij aalmoezen zou geven. Wanneer Hazrat Uthman (ra) rijkdom had, zou hij het in geheel besteden aan het welzijn van de mensen en het aan liefdadigheid schenken.

Overleveringen van de metgezellen over Hazrat Uthman (ra)

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde toen de overleveringen van de metgezellen over Hazrat Uthman (ra). Hazrat Ali (ra) verklaarde dat Hazrat Uthman (ra ) zelfs in de hemelen als Dhun-Nurain (bezitter van twee lichten) werd beschouwd . Hij liep voorop bij het verzoenen tussen mensen. Toen Hazrat A’ishah (ra) het nieuws over zijn martelaarschap ontving, zei ze, hoewel ze hem hebben gemarteld, hij de beste in verzoening en meest godvrezende van alle mensen was.

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat er een smeekbede is van de Heilige Profeet (sa) met betrekking tot zijn schoonzonen, waarin hij God smeekte dat niemand van hen het Vuur mocht binnengaan, noch een van zijn schoonvaders.

Het uiterlijk en de kleding van Hazrat Uthman (ra)

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde toen een overleveringen over de kleding van Hazrat Uthman (ra). Een metgezel zag hem eens op een ezel rijden terwijl hij twee gele doeken droeg. Een andere metgezel was getuige van Hazrat Uthman (ra) die een toespraak hield terwijl hij een zwart kleed droeg. In een andere verhaling zag een metgezel hem een ​​Jemenitisch kleed dragen dat 100 dirham waard was.

Met betrekking tot het uiterlijk van Hazrat Uthman (ra) verklaarden de metgezellen dat hij niet klein noch erg lang was, hij had een knap gezicht, een zachte huid, een volle baard, sterke gewrichten, brede schouders, vol haar op zijn hoofd en hij zou zijn baard geel verven.

Een metgezel vertelt dat wanneer Hazrat Uthman (ra) een preek zou houden, hij zijn staf zou nemen en deze zou gebruiken om hem te ondersteunen terwijl hij stond. Een andere metgezel zei dat Hazrat Uthman (ra) de knapste der mannen was.

De ring van de Heilige Profeet (sa)

Zijne Heiligheid (aba) vertelde in een incident met betrekking tot de ring van de Heilige Profeet (sa). Toen de Heilige Profeet (as) besloot een brief te schrijven aan de gouverneur van Rome, zei Hazrat Uthman (ra) dat als er geen zegel op deze brief staat, ze deze niet zouden lezen. Daarop liet de Heilige Profeet (sa) een zilveren ring maken waarop ‘’Muhammad Rasul Allah’ gegraveerd was. Deze ring werd vervolgens doorgegeven aan Hazrat Abu Bakr (ra), vervolgens aan Hazrat Umar (ra), en vervolgens, in het kalifaat van Hazrat Uthman (ra), verloor een metgezel per ongeluk de ring. Hazrat Uthman (ra) reikte een grote beloning uit voor degene die de ring kon vinden. Nadat hij de hoop verloor dat de ring teruggevonden zou worden, beval hij dat er nog een ring moest worden gemaakt, vergelijkbaar als de ring van de Heilige Profeet (sa). Deze rong droeg Hazrat Uthman (ra) tot aan zijn overlijden, en werd daarna van hem afgenomen.

Gewaardeerde rang van Hazrat Uthman (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Uthman (ra) deel uitmaakte van de tien mensen die de blijde tijding van het paradijs ontvingen.

De Heilige Profeet (sa) sprak over Hazrat Uthman (ra) die met hem in het paradijs was. Hij verklaarde dat elke profeet een dierbare vriend heeft en dat zijn vriend in het paradijs Hazrat Uthman (ra) zou zijn.

Eens was de Heilige Profeet (sa) met een groep muhajirin (migranten van Mekka naar Medina) waaronder veel gewaardeerde metgezellen waren. De Heilige Profeet (sa) zei tegen iedereen dat ze naast hun metgezel moesten gaan staan. Hierop ging de Heilige Profeet (sa) zelf naast Hazrat Uthman (ra) stond en hiermee verklaarde hij dat hij zijn vriend is, in dit leven en in het volgende leven.

Toen de huichelaars het huis van Hazrat Uthman (ra) hadden omsingeld, zei zijn vrijgelaten slaaf dat ze tegen deze onruststokers moesten vechten. Hazrat Uthman (ra) antwoordde dat, bij Allah, hij niet tegen hen zou vechten, want de Heilige Profeet (sa) had hem iets beloofd en hij wenste dat dat zou worden vervuld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de huichelaars vaak beschuldingen uitten richting Hazrat Uthman (ra) dat hij achterbleef tijdens onder andere de slag van Badr. Bij het horen van deze beschuldigingen verdedigde Hazrat Ibn Umar (ra) Hazrat Uthman (ra) en onthulde hen de waarheid waarmee alle beschuldigingen werder verworpen.

Hazrat Uthman’s (ra) rol in de uitbreiding en wederopbouw van Masjid Nabawi

Hazrat Uthman (ra) kocht een stuk grond voor 10.000 dirham voor de uitbreiding van Masjid Nabawi en bood het aan, aan de Heilige Profeet (sa). De Heilige Profeet (sa) zei dat hij dit stuk grond van hem zou kopen en in ruil hiervoor zal een huis in de hemel worden geschonken aan Hazrat Uthman (ra). De Heilige Profeet (sa) had de eerste steen van deze moskee in het eerste jaar na Hijra geplaatst. De eerste uitbreiding van de moskee vond plaats in jaar 7 na de Hijra. De moskee werd verder uitgebreid in het kalifaat van Hazrat Umar (ra), maar hij veranderde niets aan de manier waarop het oorspronkelijk werd gebouwd. Toen, gedurende het kalifaat van Hazrat Uthman (ra), werd Masjid Nabawi nogmaals uitgebreid waarbij hij het gebouw verving door stenen muren. Bovendoen verfraaide hij het uiterlijk aanzienlijk. Daarna, na overleg met zijn metgezellen en gezien de behoefte aan een nieuw gebouw, sprak Hazrat Uthman (ra) tot de mensen en informeerde hen dat Masjid Nabawi zou worden herbouwd. Afgezien van enkele metgezellen, was de meerderheid het eens met het voorstel. Hazrat Uthman (ra) wilde dit niemand opdringen, dus kocht hij de nabijgelegen huizen van degenen die geen hinder wilden ondervinden van het herbouwen van de moskee. De wederopbouw van Masjid Nabawi werd voltooid in 30 na Hijra. Hazrat Uthman (ra) bleef het in alle richtingen uitbreiden en verfraaide de muren en deuren. Hazrat Uthman (ra) bouwde ook een muur voor de Mihrab zodat deze beschermd zou worden en zodat de aanwezigen de Imam konden zien.

De Beloofde Messias (as) verklaarde dat hij Hazrat Uthman (ra) vergelijkt met Hazrat Sulaiman (as) omdat ze allebei liefde en passie hadden voor bouwen. Als gevolg van de onenigheid in de tijd van Hazrat Ali (ra) werd een groot deel van de bouwplannen in de wacht gezet en het grootste deel van dit werk werd feitelijk voltooid in de tijd van Hazrat Uthman (ra).

Masjid-e-Haram werd door Hazrat Uthman (ra) ook uitgebreid, in 26 na Hijra. Hij kocht de omliggende eigendommen om de uitbreiding mogelijk te maken. Hij deed er alles aan om zich te verzoenen met degenen die hun huizen niet wilden verkopen en toen ze tegenstribbelden vertelde Hazrat Uthman (ra) hen dat zij dit alleen deze vanwege zijn medeleven, want anders hadden ze het niet aangedurfd dit te doen in de tijd van Hazrat Umar (ra), toen hetzelfde van hen werd gevraagd.

De eerste zeemissie

De eerste zeemissie vond plaats in de tijd van Hazrat Uthman (ra). Ameer Mu’awiyah had er in de tijd van Hazrat Umar (ra) om verzocht, maar hij gaf hem geen toestemming. Toen vroeg hij in het kalifaat van Hazrat Uthman (ra) nogmaals toestemming en nadat hij dit had gekregen, vermaande Hazrat Uthman (ra) hem om niemand te dwingen deel te nemen aan een dergelijke strijd en diegenen te helpen die dat wel wilden. Onder leiding van Abdullah bin Qais Jasi (ra) werden 50 slagen uitgevochten, waarbij geen van de moslims verdronk of gewond raakte.

De Heilige Profeet (s) zei ooit dat degene die het meest op hem leek in moraal, Hazrat Uthman (ra) was. De Heilige Profeet (s) herhaalde dit zelfs tegen zijn dochter en zei haar om hem daarom heel vriendelijk te behandelen.

Gebed voor overledenen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij de dodengebed (in afwezigheid) zou leiden van de volgende overledenen: Mubashar Ahmad Rind, Muneer Ahmad Farrukh, Brigadier Muhammad Latif en Konok Baik Omur Bakuf.


Samengesteld door Afdeling Isha’at van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland

Waqf-e-Nau Meisjes en vrouwen uit Bangladesh hebben de eer gehad een virtuele ontmoeting bij te wonen met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

2 FEBRUARY, 2021 | Persbericht

“Er is niemand anders. Het is alleen Allah de Almachtige. Alleen Allah helpt mij en niemand anders heeft de kracht om mij te helpen.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 31 Januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting gehouden met meer dan 130 vrouwelijke leden van het Waqf-e-Nau Programma uit Bangladesh.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Wagf-e-Nau leden deelnamen vanuit het Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka, welke dient als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Het evenement begon met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en een uittreksel van de geschriften van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

De rest van de 55 minuten durende ontmoeting hebben de leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid gehad om verschillende vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.

Als reactie op een vraag over de spirituele status die een vrouw kan bereiken zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Anders dan profeetschap, volgens de Heilige Koran, kan een vrouw de spirituele rang bereiken van een Siddiq (waarheidsgetrouw), Saheed (martelaar), Salihaat (rechtvaardig). Er is een Hadith waarin een vrouwelijke metgezel van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg: ‘Mannen kunnen martelaar worden en zij nemen deel aan gevechten en doen grote offers. Maar wij vrouwen die thuis zijn, wat is onze status?’ The Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: ’Wanneer u uw huizen verzorgt en uw kinderen goed opvoedt en de volgende generatie koestert en waakt over de huizen, dan bereikt u dezelfde beloningen als mannen.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Door de morele en spirituele status van uw thuis en een rechtvaardig leven te leiden, kunnen vrouwen een werkelijk geweldige status bereiken. Per slot van rekening zijn zij de moeders van profeten! De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft inderdaad gezegd dat ‘Het paradijs ligt onder de voeten van moeders’ en dus is de status van een vrouw zo dat wanneer zij kinderen grootbrengen op een vrome manier, dan zullen zij bewijzen het middel te zijn dat deuren naar de hemel opent. Wat kan er groter zijn dan dit? Herinner u dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) niet heeft verklaard dat “de hemel onder voeten van vaders ligt’. Dus, de status van een vrouw is zeer hoog. Het is een rang waar niemand mee kan wedijveren – zo lang als een vrouw vastberaden is in haar geloof en ervan verzekerd is van de morele en spirituele opvoeding van de volgende generatie.

Een van de jongere aanwezigen vroeg hoe zij een goede Waqf-e-Nau kan worden vanaf een jonge leeftijd.

Zijne Heiligheid adviseerde haar dat wanneer zij de leeftijd van zeven jaar bereikt, zij moet beginnen met het regelmatig verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en het leren lezen en dagelijks reciteren van de Heilige Koran. Zijne Heiligheid zei dat kinderen naar hun ouders moeten luisteren en dat leden van het Waqf-e-Nau programma bekend moeten staan om hun goede karakter.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Herinner je altijd dat een Waqf-e-Nau bent. Je moet je goed gedragen en altijd beleefd doen en aardig zijn naar uw mede meisjes-leden en uw mede leerlingen en laat altijd de hoogste standaard van gedrag zien zodat elke persoon die u kent zal getuigen van het feit dat u extreem welgemanierd bent en een goed karakter heeft. Je kan hen dan vertellen ‘Dat is omdat ik een Waqf-e-Nau ben dat ik mij goed gedraag en het goede zoek.’”

Een Waqf-e-Nau lid vroeg hoe een persoon op de beste manier dankbaarheid kan laten zien aan Allah de Almachtige.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier om dankbaar te zijn naar Allah de Almachtige is dat wanneer u zegt: ‘Alle lof behoort toe aan Allah’ u zult dat moeten doen terwijl u in gedachten houdt dat alle gunsten van God aan u geschonken zijn. Zelfs wanneer een persoon beproevingen onder ogen moet zien, dan moet u deze met geduld verdragen en zich herinneren dat Allah talloze beloningen en zegeningen heeft geschonken. Deze gunsten moeten altijd in uw gedachten geborgen worden en mogen nooit vergeten worden.”

Zijne Heiligheid vertelde het verhaal over een koning en zijn hoveling. De koning bood zijn hoveling een vrucht aan welke erg bitter bleek, desondanks at de hoveling de vrucht op en prees de vrucht zeer en hij toonde zijn dankbaarheid. Toen de koning zich realiseerde dat de vrucht bitter was, vroeg hij de hoveling waarom hij deze de vrucht had geprezen. De hoveling antwoordde dat het ondankbaar zou zijn geweest om de vrucht uit te spugen en te klagen en daarmee alle voorgaande gunsten die hij van de koning  had gekregen zou zijn vergeten, daarom betaamde het hem niet om ondankbaarheid te laten zien.

Zijne Heiligheid vertelde ook een spreuk van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) dat een persoon altijd moet kijken naar hen die minder geluk hebben dan hijzelf in materiele zin en daarom hun dankbaarheid moeten tonen voor de gunsten die God hen heeft laten zien. Echter in de zin van geloof en spiritualiteit, zou een persoon moeten kijken naar een hogere rang en zou moeten proberen die status te bereiken en deze overtreffen. Zijne Heiligheid zei dat dit de weg is om God werkelijk dankbaar te zijn.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd hoe hij was als student in zijn seculiere onderwijs en wat hij verlangde te zijn toen hij opgroeide en of Zijne Heiligheid enige leiding kon geven aan diegenen die momenteel studeren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“U zult er allen naar moeten streven om uit te blinken in uw studies. Zonder studie is het vandaag de dag moeilijk om te overleven en omdat u Waqf-e-Nau bent, heeft u uw leven daaraan gewijd. U moet ernaar streven om een aanwinst te zijn voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Daarvoor, door te studeren en kennis te vermeerderen, streef ernaar om te verbeteren en uit te blinken zodat u in staat kan zijn om de levens van de toekomstige generaties te verbeteren en in de positie te zijn hen te leiden en te beschermen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Toen ik jong was had ik vele ambities en soms dacht ik dat het ene zou worden en andere keren dacht ik dat ik het andere zou worden. Uiteindelijk heb ik een graad behaald in landbouw omdat ik daar interesse in had en daarna heb ik mij leven toegewijd aan de zaak van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en Allah gaf mij de mogelijkheid om dat te doen. Hoe dan ook, het verlangen om mijn leven toe te wijden was er een die ik had vanaf kindertijd en ik was in staat om dit te vervullen met God’s Genade.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Ik had vele andere wensen waarbij ik dacht, ik zou dit kunnen worden of iets anders en toen wilde ik mijn leven toewijden. Ik kon niets van deze worden, maar Allah gaf mij de mogelijkheid om mijn leven toe te wijden en uiteindelijk bracht Allah de Almachtige naar deze positie. Hoe het ook is, mijn leiding voor jullie allen is, omdat jullie je levens hebben gewijd, zouden jullie moeten werken met ijver, hard studeren en zoeken naar en het bereiken van een hoge standaard in jullie studies. Zelfs wanneer jullie later niet gaan werken, zullen jullie profijt hebben van jullie scholing en zullen jullie in staat zijn de volgende generatie te helpen.”

Een moeder benoemde de uitdagingen die op haar pad kwamen toen zij haar kind opvoedde. Zij zei dat het opvoeden van haar kleine kind haar vaak uitgeput maakte, Zij zocht leiding bij Zijne Heiligheid hierover.

Als reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Zelfs wanneer u het moeilijk vindt, zou u uw boosheid of frustratie niet naar uw kind moeten uiten. Liever zou u uw kind uit moeten leggen dat u moe bent en dat u gaat rusten en haar verzekeren dat u daarna  met haar zal spelen. Kinderen zijn van nature intelligent en zij begrijpen het. U kunt haar zelfs vertellen dat u moe bent en zij zal uw benen of uw hoofd  masseren en uw kind zal dat ook leuk gaan vinden. Op deze manier kunt u haar leiden en trainen, maar laat uw boosheid niet zien en schreeuw niet tegen haar of zeg iets negatiefs tegen haar.

De moeder die deze vraag stelde vroeg ook welk gebed zij zou moeten reciteren om op de beste manier haar emoties onder controle te houden. Daarop zei Zijne Heiligheid dat zij Durood Shareef zou moeten reciteren – aanroepen van zegeningen van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)

In een andere vraag is aan Zijne Heiligheid gevraagd dat los van God wie een bron van emotionele steun is geweest waar Zijne Heiligheid op kon steunen tijdens de periode waarin het kalifaat in het licht van tegenslag en intens verzet en vervolging welke de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap onder ogen heeft moeten zien.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde en zei:

“Er is niemand anders. Het is alleen Allah de Almachtige. Alleen Allah helpt mij en niemand anders heeft de kracht om mij te helpen.”

Aan het einde van de ontmoeting heeft Zijne Heiligheid gebeden dat de Waqf-e-Nau leden degene zijn die hun beloften nakomen door hun leven toe te wijden aan de zaak van Islam.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Moge Allah de Almachtige u beschermen en u veilig houden. Als leden van het Waqf-e-Nau programma, moge u allen komen tot vervulling van het ware doel en de doelstelling van de toewijding van uw levens voor de zaak van uw geloof en dat u degenen zult zijn die de volgende generatie zullen koesteren en beschermen op de beste manier. Moge een vrome Ahmadi Moslim generatie worden geboren en dat zij degene mogen zijn die de boodschap van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  en de boodschap van de Islam in Bangladesh mogen verspreiden. Ik zal ook bidden dat u snel verlost zal worden van kwade koppelingen van de fanatieke religieuze geestelijken in uw land en moge Allah de Almachtige altijd uw Helper en Beschermer zijn.

Leden van Waqf-e-Nau uit Bangladesh hebben de eer gehad om een virtuele ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

1 FEBRUARY, 2021 | Persbericht

“Probeer altijd uw band met het Kalifaat te versterken” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 30 Januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting gehad met 135 mannelijke leden van de Waqf-e-Nau Project uit Bangladesh.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Waqf-e-Nau leden deelnamen vanuit het Darut Tabligh Moskee complex in Dhaka, welke dient als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Het evenement startte met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Voor de rest van de één uur durende bijeenkomst hadden de leden van Waqf-e-Nau de gelegenheid om een reeks vragen te stellen aan Zijne Heiligheid betreffende hun geloof, levenslange devotie en hedendaagse problemen.

Reagerend op een vraag over hoe een Waqf-e-Nau zijn belofte en toewijding voor het leven tot dienst van de Islam beter kan vervullen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Voor uw geboorte hebben uw ouders uw leven toegewijd aan de zaak van de Islam en toen u de leeftijd van 15 jaar bereikte heeft u de band met Waqf-e-Nau hernieuwd. Wanneer u dit in gedachten houdt, dan zult u herkennen dat u een toegewijde bent voor het leven voor de zaak van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en dat het daardoor in de eerste plaats en vooral de plicht is van een Waqf-e-Nau om de geboden van Allah te gehoorzamen, te volgen en te praktiseren… U kunt de geest van Waqf-e-Nau alleen in stand houden wanneer u zich realiseert dat de geboden en de bevelen die gegeven zijn in de Heilige Koran door Allah de Almachtige te volgen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door:

“U moet de vijf dagelijkse gebeden opdragen en de beste manier voor jongens is om de vijf dagelijkse gebeden op te dragen in de congregatie. Bidt in die gebeden vurig voor Allah dat Hij u redt van kwade zaken en u in staat stelt om te voldoen als Waqf-e-Nau en aan alle geboden van Allah de Almachtige op te volgen. In de tweede plaats zult u ook de Heilige Koran dagelijks moeten reciteren en niet alleen de Heilige Koran moeten reciteren in het Arabisch maar ook proberen de betekenis te begrijpen.”

Zijne Heiligheid heeft ook uitgelegd dat het onderhouden van een sterke relatie met het Kalifat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van vitaal belang is.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Probeer altijd uw band met het Kalifaat te versterken en dat kan alleen wanneer u luistert naar alle aanwijzingen, toespraken en instructies die door de hedendaagse Kalief aangeboden worden. Op die manier kunt u uw geloof versterken en een goede Waqf-e-Nau zijn.

Een van de jongere Waqf-e-Nau aanwezigen vroeg waarom God het coronavirus heeft gestuurd.

Als reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vele ziektes komen in de wereld. Bijvoorbeeld een tyfus uitbraak van tijd tot tijd of griep of andere ziektes. Sommige van die ziektes die wijd verbreide wereld pandemieën worden, zijn gezonden door Allah de Almachtige om de mensheid er aan te herinneren dat er een God is zodat zij naar Hem toe kunnen komen en naar vergeving kunnen zoeken voor hun zonden en zichzelf te redden van ziektes en goede daden te doen.”

Een van de aanwezigen benoemde dat Zijne Heiligheid hem had bestemd om als arts in een ziekenhuis in Liberia te dienen welke wordt gerund door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Hij vroeg voor gebed en leiding van Zijne Heiligheid.

Hierop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn leiding voor u is dat u de Afrikaanse mensen zou moeten dienen met oprechtheid en een dienende geest. De Afrikaanse mensen zijn zulke mensen dat wanneer zij goed behandeld worden en er goed voor hen wordt gezorgd dat zij u oprecht dankbaar zullen zijn en ook blij zijn met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die hen dient. Wanneer u zich niet goed gedraagt en geen goed voorbeeld geeft en in plaats van hen gepast te dienen als een levenslange toegewijde arts, dan zult u onze gemeenschap onteren. Herinnert u zich altijd dat u daarheen gaat voor de zaak van Allah met een dienende geest voor de mensheid. Daarom moet u God behagen door de mensen te dienen.

Een andere arts benoemde dat hij dient als levenslang toegewijde in een medische faciliteit die gebouwd is door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh. Ook hij vraagt om gebeden en leiding.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“U moet hard werken en bidden. Een arts moet zich altijd herinneren dat Allah degene is die mensen geneest en daarom is het dat wanneer u een patiënt gaat zien, dat u dat doet nadat u heeft gebeden en wanneer u een recept voorschrijft, schrijft u bovenaan dat recept ‘Huwash-Shafi” [“God is degene die geneest’] … En in uw gebeden in de avond bidt u voor de patiënten die u heeft gezien, dat Allah hen volledige genezing schenkt aan hen. Allah geeft Zijn genezing (Shifa) in uw handen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Behandel elke patiënt met grote vriendelijkheid en speciale aandacht. Wanneer u dat doet dan zullen veel ziektes van de patiënten verbeteren eenvoudig door uw goede manieren wanneer u bij hen aan het bed zit. De andere helft van de genezing gebeurt door medicatie. Wanneer u bidt en medicijnen geeft maakt Allah het mogelijk dat uw behandeling succesvol zal zijn bij een maximaal aantal van de patiënten die bij u komen en via u, zal Allah hen weer gezondheid geven.

Een Waqf-e-Nau vroeg naar welke actieve manieren van vermaak de leden van Waqf-e-Nau project zouden moeten kijken. Zijne Heiligheid noemde dat in plaats van TV drama’s of films te bekijken, leerzame programma’s bekijken beter zou zijn. Verder markeerde Zijne Heiligheid weer het belang van de vijf dagelijkse gebeden en zei dat de Heilige Koran heeft genoemd dat het opdragen van de vijf dagelijkse gebeden een persoon stopt om zich over te geven aan immoraliteit en dus zal men al het mogelijke moeten doen om de gebeden met volle ijver op te dragen.

Zijne Heiligheid adviseerde verder dat het beter is om buitenshuis activiteiten en sport op te nemen in het programma en te zoeken naar goed gezelschap als vrienden. Beter dan spelletjes te doen op de computer en online games te spelen die iemand lui maakt en de mentale gezondheid beïnvloedt.

Als antwoord op een volgende vraag over luiheid en hoe dit te vermijden, verklaarde Zijne Heiligheid dat kinderen en jong volwassenen zouden moeten zoeken naar hard en consistent werken. Hij adviseerde hen om een dagelijks tijdschema te maken om zich ervan te verzekeren dat zij hun uren op een productieve en efficiënte manier besteden. En elke dag zou moeten beginnen met het aanbidden van God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Hoe wij van luiheid af kunnen komen? Met vastberadenheid. Maak er een punt van om niet lui te worden. U moet ten eerste vroeg op staan in de ochtend voor de Fajr gebeden en het reciteren van de Heilige Koran. U moet er in uw gebeden tot Allah de Almachtige voor bidden dat Hij uw luiheid doet verdwijnen.

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Op de eerste plaats staat persoonlijke vastberadenheid. Niemand anders kan u hierbij helpen. U moet zelf uw maatregelen nemen. Een arts kan alleen een recept voorschrijven. Hij kan u het medicijn niet met geweld in laten nemen. U zult uw eigen behandeling moeten uitvoeren. Draag uw vijf dagelijkse gebeden op tijd op en bid tot Allah de Almachtige dat Hij uw luiheid doet verdwijnen.”

Lajna Imaillah Ghana hebben de eer gehad om een Virtuele Ontmoeting met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bij te wonen

26 JANUARY, 2021 | Persbericht

“Ik hoop dat Ghana Lajna een van de beste Lajna in de wereld kunnen worden” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 24 Januari 2021, hield het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online ontmoeting met de leden van de Nationale Amila (Uitvoerend) van Lajna Amila Ghana (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Hulporganisatie)

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Nationale Amila leden aansloten vanuit de Wahab Adam MTA Studios in Bustan-e-Ahmad in Accra.

Tijdens de ontmoeting schetste Zijne Heiligheid de verschillende verantwoordelijkheden die zijn toegewezen aan de gerespecteerde Lajna leden en hij gaf hen leiding om de activiteiten van hun departementen te kunnen verbeteren.

Een Amila lid vroeg Zijne Heiligheid welke verwachtingen hij heeft van Lajna Imaillah Ghana.

In een gedetailleerd antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn verwachtingen zijn dat 100% van uw Lajna leden regelmatig hun vijf dagelijkse gebeden zouden moeten aanbieden. Mijn verwachting is dat 100% van uw Lajna leden dagelijks de Heilige Koran zouden moeten reciteren. Mijn verwachting is dat op zijn minst 50% van de Lajna leden zich moeten betrekken bij het prediken en de Tabligh activiteiten. Mijn verwachting is dat 100% van de Lajna leden een boek van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zouden moeten bestuderen. Mijn verwachting is dat alle getrouwde Lajna leden hun kinderen zouden moeten trainen en opvoeden op zo’n manier dat zij goede Ahmadi Moslims worden.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Mijn verwachting is dat alle Nasirat leden regelmatig zijn in het aanbiden van hun gebeden en het reciteren van de Heilige Koran en dat zij hun Islamitische kennis proberen te vergroten. Probeer te leren wat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) van ons verwacht – Dat is ons niveau van vroomheid en rechtvaardigheid vergroten. Het is mijn verwachting dat alle Lajna leden het ‘motto van  bescheidenheid’ zouden moeten volgen en dit ‘onderdeel laten zijn van hun geloof’. Dit zijn dus enkele van mijn verwachtingen en wanneer u deze uit laat komen dan zal u een van de beste Lajna’s van de wereld zijn en ik hoop dat Ghanese Lajna een van de beste Lajna’s in de wereld zullen zijn.

 Als reactie op een vraag over hoe Ahmadi Moslims zouden moeten bidden zodat de wereld een volgende wereldoorlog zal vermijden, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier is in de eerste plaats om uzelf te hervormen en te proberen de leringen en de geboden van de Heilige Koran te volgen die ons gegeven zijn in de Heilige Koran en te proberen om een goede Moslim te zijn.  Wij moeten de leringen van de Islam volgen. Terwijl wij onuitputtelijk onze vijf dagelijkse gebeden moeten doen, moeten wij vurig bidden dat ‘Allah de Almachtige ons redt van de kwelling van de wereldoorlog en ons ook zal redden van de ziekteverschijnselen van het Corona virus en ons ook zal redden van alle kwade dingen zodat de wereld een plaats van vrede zal worden voor ons.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door zeggende:

“Dus wij moeten als eerste onszelf hervormen en wij moeten onszelf verbeteren, wij moeten proberen de geboden van de Heilige Koran te volgen die ons door Allah de Almachtige zijn gegeven. Wanneer wij dat doen, God willende, dan zal Allah de Almachtige alle moeilijkheden verwijderen en Hij zal deze wereld maken tot een vredevolle wereld  waarin het leven zal zijn als in de hemel. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran dat u zich kan ontwikkelen en een paradijs kan creëren op aarde en dat kan alleen bereikt worden wanneer u de geboden van Allah de Almachtige volgt.”

Een van de Amila leden vroeg hoe zij zich kunnen verzekeren van 100% geletterdheid onder de leden van Lajna Imaillah en Nasiratul Ahmadiyya.

Als reactie zei Zijne Heiligheid dat Lajna Imaillah Ghana zouden moeten trachten dat alle Ahmadi Moslim meisjes geletterd zijn en gepaste scholing krijgen. Verder zouden allen die behoefte hebben aan hoger onderwijs de gelegenheid moeten krijgen dit na te streven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Nasirat Secretaris [Secretaris voor meisjes] zou dit tot een doel moeten maken zodat alle Nasirat meisjes op zijn minst hun middelbare school af moeten maken. Wanneer de meisjes toetreden tot Lajna Imaillah, zou de secretaris Umoor-e-Talibat (Studenten Zaken) hun talenten moeten onderkennen. De meisjes zouden de gelegenheid moeten krijgen om een betere en hogere opleiding te volgen en naar de universiteit moeten gaan. Wanneer door financiële of andere beperkingen zij dit niet kunnen doen, dan zullen wij hen moeten helpen zodat wij het talent of potentieel van zelfs één meisje niet verspillen.”

Leden van Waqf-e-Nau uit Indonesië hebben de eer gehad een virtuele ontmoeting bij te wonen met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

25 JANUARI, 2021 Persbericht

“Het is Allah die mij heeft veranderd.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 23 januari 2021, heeft het Wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een online virtuele ontmoeting gehad met 50 mannelijke leden van het Waqf-e-Nau project uit Indonesië.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford terwijl de Waqf-e-Nau leden aansloten vanuit de Ar-Rahmat zaal in Al-Hidayah Moskee complex in Jakarta.

Het evenement startte met het reciteren van de Heilige Koran gevolgd door een gedicht en een presentatie en een kort verslag over de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Indonesië.

De overige tijd van de één uur durende bijeenkomst hadden de Waqf-e-Nau leden de gelegenheid om aan Zijne Heiligheid een reeks van vragen te stellen ten aanzien van hun geloof en hedendaagse onderwerpen.

Reagerend op een vraag hoe zich te verzekeren van een succesvol huwelijk zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Bedenk altijd dat u, als echtgenoot, een positief voorbeeld bent in uw huis en herinner u zich altijd dat de relatie tussen een man en een vrouw niet goed is wanneer uw kinderen lijden. Wanneer dat het geval is vernietigt u de toekomst van de volgende Ahmadi generatie. Dus, de beste manier is dat de echtgenoot het juiste voorbeeld geeft thuis en altijd beleefd en vriendelijk is tegen zijn vrouw en kinderen. Wanneer hij zich zo gedraagt dan zullen er geen problemen zijn in huis en zijn kinderen zullen een betere oefening en opleiding krijgen zodat hun gedrag ook zal verbeteren.”

In antwoord op een vraag over klimaat verandering en hoe die aangepakt kan worden zei Masroor Ahmad:

Klimaatverandering is een probleem wat overal in de wereld speelt. Speciaal in de derde wereld landen waar de bevolkingsgroei disproportioneel groeit. Alleen al om de groeiende populatie te huisvesten, ontwikkelen landen nieuwe woonwijken en daarvoor worden bossen gekapt. De ontbossing is een zeer grote oorzaak van klimaatverandering. Dus u zult er in het bijzonder op moeten letten dat u twee bomen moeten planten wanneer u er één heeft gekapt.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat door zeggende:

“De brandstof consumptie zou moeten verminderen. Mensen van nu zijn zo lui geworden dat wanneer zij van de ene naar de andere plaats gaan en de afstand is slechts 100 of 200 meter, zij in plaats van te gaan lopen, een auto of motor gebruiken. Op die manier neemt de vervuiling toe. Er zijn zo vele andere factoren  die vervuiling en klimaatverandering veroorzaken. Wij zullen dus erg voorzichtig moeten zijn. Desondanks dit kunnen wij niet zeggen dat wij bang moeten zijn om kinderen te krijgen uit angst voor klimaatverandering.”

Zijne Heiligheid ging verder door uit te leggen dat mensen alles zouden moeten doen, binnen hun eigen capaciteiten, om te vechten tegen klimaatverandering en hun gewoontes moeten veranderen in het belang van de toekomst van het menselijk ras.

Zijne Heiligheid refereerde aan het specifieke effect van klimaatverandering in Indonesië, waar de hoofdstad Jakarta, zoals gezegd wordt, aan het zinken is tot onder zeeniveau en daarmee risico loopt ondergedompeld te worden in de komende decennia. Zijne Heiligheid zei dat niet alleen Indonesiërs getroffen worden door klimaatverandering en noch zijn zij er in het bijzonder de oorzaak zijn door hun manier van leven. Klimaatverandering is een globaal fenomeen zowel in oorzaak als gevolg.

Concluderend  over zijn antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Ahmadiyya Moslim Jongeren Associatie (Majlis Khuddamul Ahmadiyya) en het Waqf-e-Nau  zouden een plan moeten maken voor het planten van bomen in verschillende gebieden.”

Zijne Heiligheid is gevraagd of Waqf-e-Nau leden kunnen toetreden in de politiek of ambtenarij. Zijne Heiligheid zei dat het goed zou zijn voor de Ahmadi Moslims, inclusief de leden van het Waqf-e-Nau project, om toe te treden tot openbare diensten en daarmee te streven naar het tot stand te brengen van de verbetering van  mensenrechten voor alle mensen.

Als reactie op een vraag over degenen die Waqf-e-Zindigh zijn (toegewijden voor het leven) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hoe zij de geest van toewijding voor de zaak van Allah de Almachtige kunnen behouden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Als levenslang toegewijde zijnde, herinnert u zich dan dat u werkt in het belang van Allah en bedenk altijd bij wat u ook doet, dat Allah over u waakt en wanneer Allah ons ziet bij alles wat wij doen, dan zullen wij ons werk eerlijk en oprecht moeten doen. Herinnert u zich dus altijd dat wij al ons werk doen voor het genoegen van Allah. Dus, wanneer een persoon werkt vanuit deze geest dan zal hij dienen vanuit eerlijkheid en oprechtheid. Verder moet u bidden tot Allah dat hij u zal helpen bij het vervullen van uw taken dat u eerlijk en oprecht zal zijn.”

Een andere vraagsteller vroeg wat succes betekent in het leven en in het Hiernamaals en hoe dit in beiden te bereiken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Voor zover het gaat over deze wereld, wat u ook doet, doe uw werk eerlijk en oprecht…. Allah de Almachtige heeft gevraagd dat welke opdracht, werk of taak die aan u is gegeven ook is, wanneer deze aan u is toevertrouwd, doe het eerlijk. In termen van het Hiernamaals, Allah de Almachtige heeft gezegd dat welk werk, taak of opdracht u ook is gegeven dat er bepaalde verplichtingen zijn die u moet vervullen. Deze zijn dat u vijf keer per dag moet bidden en Allah’s hulp zoekt in wereldse en spirituele inspanningen. Wees verder vriendelijk en broederlijk voor uw medemens. Op die manier doet u Allah ook een plezier en in het Hiernamaals zult u ook uw beloning krijgen.”

Een van de Waqf-e-Nau benoemde dat hij uit sommige documentaires heeft geleerd dat Zijne Heiligheid, voor te zijn gekozen als de Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hij er niet van hield om in het middelpunt van belangstelling te staan. Daarom vraagt hij hoe Zijne Heiligheid zich aan de nieuwe omstandigheden heeft aangepast.

In het kort maar met een krachtige en inzichtelijke reactie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik ken mijzelf niet. Het is Allah die mij heeft veranderd. Dat is genoeg.”

Een andere vraag die is gesteld aan Zijne Heiligheid is hoe een persoon luiheid kan uitschakelen.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Dat vereist wilskracht. Zorg ervoor dat u vroeg in de ochtend op staat en verricht Tahajjud gebed en Fajr gebed en start dan uw werkzaamheden… Het hangt geheel af van uw wilskracht: hoe sterk bent u. Om luiheid te verdrijven zult u sterk genoeg moeten zijn om dat te overwinnen. Het hangt geheel van u af, hoe sterk is uw wilskracht,”

Aan het einde van de ontmoeting, terwijl hij bidt voor de Waqf-e-Nau, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad :

 “Moge Allah u allen zegenen en moge Hij u allen in staat stellen om uw band met Waqf-e-Nau te versterken en uw band met het Kalifaat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en werk altijd hard voor de verbetering van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.”

Nationale Majlis-e-Amila in Bangladesh hebben de eer gehad een virtuele Ontmoeting bij te wonen met het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

 

11 JANUARI, 2021 Persbericht

Zijne Heiligheid geeft begeleiding over een breed scala aan administratieve en religieuze zaken

De Nationale Majlis-e-Amila (Uitvoerend) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Bangladesh is op 9 januari 2021 samen met hun secretarissen en publiek een virtuele ontmoeting toegekend  met het Wereldwijde Hoofd van de  Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de devoten voor het leven deelnamen vanuit het Darut Tabligh Moskee complex in Dhaka, die dienst doet als Nationaal Hoofdkwartier voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh.

Gedurende de 65 minuten durende bijeenkomst hadden alle aanwezigen de gelegenheid om met Zijne Heiligheid te spreken en de Nationale Amila leden kregen de gelegenheid een rapport te presenteren over hun respectieve departementen. Zij ontvingen begeleiding en instructies van Zijne Heiligheid over een aantal verschillende problemen.

De Nationale Talim Secretaris (Onderwijs) informeerde Zijne Heiligheid dat twee scholen geleid worden door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in extreem verschillende delen van Bangladesh. Deze scholen bewijzen zeer gunstig onderwijs te bieden aan kinderen die in die gebieden leven.

Zijne Heiligheid sprak waardering uit voor de moeite die is gedaan om onderwijs te bieden aan de mensen, in uiteenlopende gebieden van het land, zonder aanzien van geloof of religieuze verbondenheid.

Zijne Heiligheid heeft verder aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Bangladesh geadviseerd dat zij naar de mensen, die in de afgelegen gebieden leven, gaan om de ware leer van de Islam aan hen over te brengen.

De Nationale Secretaris Umoor-e-Kharija (Buitenlandse zaken) benoemde de moeite die is gedaan om mee te kunnen doen met politici en burgers in de maatschappij.

Zijne Heiligheid zei dat politieke en invloedrijke mensen in het hele land in contact zouden moeten komen met en geïnformeerd moeten worden over de leer van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In plaats van alleen contact te zoeken met parlementariërs die in Dhaka zijn, zou u ook contact moeten zoeken met de parlementariërs die wonen in de afgelegen en kleine gebieden. Zij zullen beter naar u luisteren en u beter begrijpen. Elke parlementariër zou geïntroduceerd moeten worden in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.”

Gedurende de ontmoeting, tijdens verschillende gelegenheden, benadrukte Zijne Heiligheid de behoefte om Ahmadi Moslims te helpen om vaardigheden en werk te verwerven.

Aan het adres van de Nationale Umoor-e-Amma Secretaris (Buitenlandse Zaken), benadrukte Zijne Heiligheid dat de belangrijkste doelstelling is om Ahmadi Moslims te helpen die er moeite mee hebben om werk te vinden.

 Tegen een ander Amila lid zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad over hetzelfde onderwerp:

“Probeer de Ahmadi Moslims te helpen die in de afgelegen en onrustige gebieden wonen zodat zij een baan te vinden en hun mogelijkheden kunnen verbeteren. Dat zal een goede bijdrage leveren van u voor de Ahmadi Moslims.”

De secretaris die er verantwoordelijk voor is om het bestuderen van de Heilige Koran te promoten, is door Zijne Heiligheid geïnstrueerd om het aantal mensen te vergroten die hun tijd en diensten toewijden om twee weken lang (Waqf-e-Arzi) de Heilige Koran te onderwijzen in het hele land.

Zijne Heiligheid heeft hen ten doel gesteld om het doel te behalen van duizend vrijwilligers die dit jaar deel gaan nemen in dat plan. Hij zei dat de leden van de Amila het goede voorbeeld moeten geven door hun tijd hieraan te wijden.

Zijne Heiligheid gaf begeleiding over een breed aantal andere problemen, inclusief de behoefte om ervoor te zorgen dat de morele en spirituele opleiding van Ahmadi Moslims op de beste manier wordt verzorg, zodat de moeite om de leer van de Islam te propageren zal toenemen.

Zijne Heiligheid heeft ook de instructie gegeven om land wat in het bezit is van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is en wat momenteel niet gebruikt wordt, gebruikt zou moeten worden voor landbouw en het planten van bomen.

Lajna Imaillah VK Nationale Majlis-E-Amila heeft Eer van Eerste Online Bijeenkomst van 2021 met Wereldleider van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

4 januari 2021 ⎸Persberichten

“Lajna Imaillah dient een campagne te voeren om scholen en hun leraren een beter inzicht en bewustzijn te laten hebben van islam’s ware leerstellingen” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 2 januari 2021 hield de Wereldleider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een virtuele online bijeenkomst met de Nationale Amila (bestuur) van Lajna Imaillah Verenigd Koninkrijk (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Hulporganisatie).

Zijne Heiligheid zat de bijeenkomst voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Amila vertegenwoordigers waren verzameld in de Tahir Hall in het Baitul Futuh Moskee complex in Zuid-West Londen.

Gedurende de vergadering zette Zijne Heiligheid verscheidene verantwoordelijkheden, toegewezen aan de respectievelijke Lajna Amila leden, uiteen en gaf leiding ter verbetering van de activiteiten van hun departementen.

Tijdens de start van de bijeenkomst informeerde een lid van de Lajna Imaillah administratie Zijne Heiligheid dat een programma was gestart om Ahmadi moslimvrouwen te ondersteunen, die waren geïnteresseerd in het opzetten van hun eigen bedrijven in diverse sectoren zoals e-commerce en professionele studiebegeleiding.

Tevens had Lajna Imaillah VK tijdens de Covid-19 pandemie de vaardigheden van Lajna leden ingezet om in grote aantallen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te produceren en verspreiden, inclusief meer dan 86,000 mondkapjes en meer dan 1000 volledige medische kleding-sets voor zorgmedewerkers.

Zijne Heiligheid zei dat Lajna Imaillah VK haar inspanningen om de mensheid te dienen zou moeten intensiveren en de reikwijdte aan activiteiten uitbreiden. Bijvoorbeeld, Zijne Heiligheid zei dat Lajna Imaillah haar inzamelingsacties voor voedselbanken en vergelijkbare goede doelen organisaties behoort op te schroeven. Hij zei ook dat pogingen moeten worden ondernomen om onder-geprivilegieerde mensen wonend in Afrika te helpen nieuwe vaardigheden te leren zodat ze op hun eigen benen konden staan.

Bovendien zei Zijne Heiligheid dat Lajna geldmiddelen die dit jaar waren overgebleven door het feit dat de Nationale Ijtema van Lajna Imaillah VK niet gehouden was, moesten worden aangewend voor een humanitair project – namelijk een kraamkliniek die door Lajna Imaillah VK in Sierra Leone wordt gebouwd.

Sprekend over het project, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik hoop dat Ahmadi moslimvrouwen dokters hun tijd zullen toewijden voor minstens een paar jaar, om te dienen in het ziekenhuis dat jullie aan het bouwen zijn in Sierra Leone. Voorzeker, nadat het ziekenhuis compleet is, zal het aan Lajna Imaillah zijn om het te runnen en om dokters en ander medisch personeel te verschaffen.”

Met betrekking tot Tabligh (outreach), zei Zijne Heiligheid dat Lajna Imaillah moet proberen om de ware leerstellingen van de islam over te brengen op het publiek en dat de leden van de Nationale Majlis-e-Amila bij deze poging in de frontlinie moeten staan.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Elk lid van de Nationale Amila moet proberen om de boodschap van islam te verkondigen aan de bredere samenleving en om elk jaar minstens één persoon te bekeren. De Nationale Tabligh Secretaris moet de Amila leden activeren en motiveren op het gebied van Tabligh.”

Zijne Heiligheid zei ook dat hij zich ervan bewust was dat veel schoolleraren in het Verenigd Koninkrijk die tot taak hebben islam te onderwijzen, geen correct begrip hebben van islam en dat dit iets is dat Lajna Imaillah moet proberen te adresseren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik weet dat op de meerderheid van scholen de leraren zich onbewust zijn van de ware leerstellingen van islam en dat de wijze waarop zij de islamitische leerstellingen beschrijven en erover spreken, vaak een manier is om hun moslimstudenten te verontrusten en van streek te maken. Dus, Lajna Imaillah dient een campagne te voeren om scholen en hun leraren een beter inzicht en bewustzijn te laten hebben van islam’s ware leerstellingen.”

Zijne Heiligheid sprak ook over het belang van de morele en spirituele training van Ahmadi moslimmeisjes en dames.

Wat betreft Ahmadi moslimmeisjes (Nasirat), gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad aan dat het motto onderliggend hun morele training het gezegde van de Heilige Profeet van de islam (vrede en zegeningen zij met hem) moet zijn: ‘Kuisheid is een onderdeel van iemands geloof.’

Met betrekking tot de morele training van alle leden van Lajna Imaillah zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het moet zo zijn dat alle leden van Lajna Imaillah zich volledig houden aan de vijf dagelijkse gebeden en hierdoor zullen hun kinderen ook van nature worden getraind in het verrichten van de gebeden. Ten tweede, alle leden van Lajna Imaillah dienen regelmatig te zijn in het reciteren van de Heilige Koran op een dagelijkse basis. Binnenshuis, behoren Ahmadi moslimfamilies de commentaren van de Ahadith en de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te lezen en alle leden van Lajna Imaillah dienen te luisteren naar mijn wekelijkse Vrijdag Preken.”

Nieuwe leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland hebben de Eer gehad om een Virtuele Ontmoeting te hebben met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

5 JANUARY, 2021  Persbericht

Vrouwelijke bekeerlingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vertellen hun verhaal en zoeken de begeleiding van Zijne Heiligheid

Op 3 januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Hasroor Ahmed een virtuele online ontmoeting gehad met 25 leden van Lajna Imaillah Duitsland die recentelijk zijn bekeerd tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de nieuwe bekeerlingen deze bijwoonden vanuit de Baitus Subuh complex in Frankfurt, die dient als het Nationaal Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht in Urdu van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en de vertaling daarvan.

De rest van de ontmoeting, heeft elke bekeerling zichzelf voor kunnen stellen en kunnen spreken met Zijne Heiligheid, sommigen stelden vragen terwijl anderen hun persoonlijke verhaal vertelden over waarom zij de Islam hebben geaccepteerd en toegetreden zijn tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid vroeg aan sommige bekeerlingen of zij klaar waren om de ontberingen en de religieuze oppositie van hun families en de maatschappij in brede zin te kunnen verdragen. Allen verklaarden dat zij klaar waren voor welk offer dan ook wat nodig zal zijn inzake van hun geloof en zij denken aan de gebeden van Zijne Heiligheid voor de continuïteit van hun spirituele proces.

Een van de bekeerlingen vertelde dat zij een Sikh achtergrond heeft en dat haar familie tegen haar toetreding was en dat zij niet wilden dat zij een hoofddoek zou dragen of de Islam zou praktiseren. Zij vroeg begeleiding over hoe zij op hen zou moeten reageren.

Als antwoord zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vertel uw familie dat “zolang als mijn religie bestaat, zal ik mijn religie praktiseren sinds ik de Islam heb geaccepteerd als de ware religie.’ Maar probeer nooit te discussiëren, ruzie te maken of te vechten met hen op welke manier dan ook. Behandel hen met respect, speciaal uw ouders en ben ook beleefd tegen uw broers en zussen, maar verlaat nooit de leer van de Islam. Blijf de leer van de Islam praktiseren en bid tot Allah de Almachtige dat hij hun gedachten en harten zal veranderen.”

In antwoord op een reactie van een Ahmadi Moslim dame, die recentelijke is toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, drukte haar angst uit dat zij misschien te kort zal schieten in vergelijking tot diegenen die geboren Ahmadi Moslims zijn, stelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad gerust en zei:

“Elke Ahmadi Moslim heeft tekortkomingen. Heb niet het gevoel dat u iets tekort doet. U zult misschien wel beter zijn dan sommige geboren Ahmadi Moslims.”

Als antwoord op een vraag over het verbeteren van iemands aandacht ten aanzien van de vijf dagelijkse gebeden, adviseerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat wanneer het hoofdstuk Al-Fatiha, welke het openingshoofdstuk wordt gereciteerd, zij de gedeeltes “Gij alleen aanbidden wij en Gij alleen smeken wij om hulp,” en “Begeleid ons op het rechte pad.” moeten herhalen.

Een ander persoon vroeg: Hoe weten wij of een droom alleen ons onderbewuste vertegenwoordigt of dat het een ware droom is. Als antwoord zei Zijne Heiligheid, dat ondanks dat vele dromen een product zijn van ons onderbewuste en dagelijkse ervaringen, hebben sommige dromen een veel grotere impact op de ontvanger. Zijne Heiligheid zei dat als bekeerlingen zulke dromen hebben, waarvan zij voelen dat er een diepere betekenis achter zit, dat zij de droom dan aan hem moeten schrijven of aan iemand die zij vertrouwen.

Een bekeerling zei dat door de Covid-19 restricties, nieuwe bekeerlingen niet in staat zijn om voordeel te hebben van de omgeving van de Moskeeën die kortgeleden gesloten zijn. Zij vroeg hoe zij thuis een Islamitische atmosfeer kunnen creëren, terwijl zij leven te midden van familieleden die geen Moslim zijn.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de hedendaagse technologie middelen biedt om verbonden te blijven met het Kalifaat en zo iemands spirituele en religieuze kennis kan verbeteren. Het Ahmadiyya Moslim Gemeenschap TV kanaal, MTA International, is bij voorbeeld breed toegankelijk en Zijne Heiligheid zei dat zij zichzelf moeten verbinden met diens programma’s en met de websites van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om hun kennis te verbeteren. Zijne Heiligheid adviseerde om regelmatig contact te hebben met andere Ahmadi Moslims om hun kennis te delen en regelmatig met hen te converseren.

Een vrouw noemde dat getrouwd was voor zij is toegetreden en dat haar man een niet-Moslim is gebleven. Toen Zijne Heiligheid vroeg of haar relatie met haar man goed was, vertelde zij dat hij haar toetreding niet fijn vindt, zij blijft echter positief en blijft het goede van haar keus zien. Zijne Heiligheid zei dat zij door moest gaan zoals zij deed en moet bidden voor haar man, dat hij ook een Ahmadi Moslim zal worden. Hij vertelde dat zij zorgzaam moet blijven en van haar man moet blijven houden en zelfs nog meer dan voorheen zodat hij de positieve impact zal herkennen van het feit dat zij de Islam heeft geaccepteerd.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd door de moeder van een jong kind, hoe zij kan verzekeren dat de morele opvoeding van haar dochter zo zal zijn dat zij opgroeit tot een gelovige Ahmadi Moslim.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer uzelf een goed Ahmadi Moslim zal worden, dan zal uw dochter ook een goede Ahmadi Moslim worden… Bid voor haar dat Allah haar goed zal maken. Wanneer zij zeven jaar oud geworden is, laat haar dan samen met u bidden en laat haar de Heilige Koran lezen. Vertel haar wat de Islam is, waarom de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) is gestuurd als laatste (wetgevende) Profeet en hoe hij de Islam heeft verspreid en hoe hij daarna, volgens zijn profetie, de Beloofde Messias (vrede en zegeningen zij met hem) is gestuurd als zijn ware dienaar. Hij heeft weer verklaard dat de ware leer van de Islam vereist dat u de rechten van Allah en de rechten van Zijn creaties vervult. Leer uw dochter kleine en eenvoudig te begrijpen aspecten van het Islamitische geloof. Leer haar de gebeden en de verklaring van het geloof en geef haar het juiste voorbeeld en behandel haar vriendelijk en vertel haar vrome en goede dingen. Op deze manier zal haar opvoeding op de beste manier gedaan worden.”