Persbericht – Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap reageert op opmerkingen van de Franse president over de Islam en roept op tot éénheid in de Islamitische wereld

Eerder vandaag, tijdens zijn wekelijkse vrijdagpreek, gehouden vanuit de Mubarak-moskee in Islamabad, Tilford, veroordeelde het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de recente heruitgave van karikaturen met afbeeldingen van de Heilige Profeet van de Islam(s) in Frankrijk. Zijne Heiligheid(aba) ging ook in op de opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron tijdens een toespraak vorige maand dat de Islam in een ‘crisis’ verkeerde.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat wij, Ahmadi-Moslims, vandaag de dag nog vuriger moeten bidden. Natuurlijk bidden wij altijd voor onszelf en voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar we hiernaast tevens, meer in het algemeen, bidden voor de moslimwereld en de Islam.

In deze tijd koesteren bepaalde leiders van niet-moslimlanden gevoelens van boosaardigheid jegens moslims en de Islam. In plaats van in de Almachtige God te geloven, beschouwen deze leiders het publiek als hun goden. Ze leiden hun volk op een dwaalspoor door te verkondigen dat er geen God is, terwijl ze de mensen die ze leiden als alles beschouwen. Zelfs als ze dergelijke opmerkingen niet expliciet maken, koesteren ze vooroordelen jegens de Islam. Helaas is een groot deel van het bevolking van de niet-moslimwereld ook tegen de Islam omdat ze zich niet bewust zijn van de ware Islamitische leerstellingen. Daarom is het de plicht van Ahmadi-Moslims om het ware beeld en voorstelling van de Islam aan de wereld te presenteren.

Als in de recente tijd een Westerse leider een categorische verklaring heeft afgelegd over de Islam – terwijl anderen soortgelijke verklaringen afleggen, maar voorzichtiger – dan is het wel de Franse president geweest. In een toespraak zei hij dat de Islam een religie is in ‘crisis’. Laat het echter duidelijk zijn dat als er iets in crisis verkeert, dan is het hun eigen religie – tenminste als ze zelfs maar een religie aanhangen. Wat de Islam betreft, het is een levende, groeiende en bloeiende religie. De Almachtige God heeft verzekerd dat het zich over de hele wereld blijft verspreiden, en dankzij de inspanningen van de Gemeenschap van de Beloofde Messias(as), breidt het zich uit naar alle uithoeken van de aarde.

De werkelijkheid is dat deze anti-islamitische krachten en individuen in staat zijn de Islam op deze manier aan te vallen, omdat ze zich er duidelijk van bewust zijn dat er geen eenheid is in de moslimwereld. Hier is het echter ook noodzakelijk dat ik de premier van Canada prijs, aangezien hij onlangs een zeer wijze verklaring aflegde waarin hij zei dat men zich moet onthouden van opmerkingen die expliciet de religieuze gevoelens van anderen schaden. Als andere leiders maar zouden leren van deze opmerkingen van de premier van Canada in het belang van de wereldvrede.

Het is duidelijk dat de benarde toestand van de moslimwereld een gevolg is van een totaal gebrek aan eenheid onder de moslimgemeenschap. Moslimlanden vechten en strijden tegen elkaar en de niet-moslimwereld ziet dit en benut het. Als de wereld wist dat moslims één zijn en geloven in één God en één Profeet(s) en dat de moslims degenen zijn die offers brengen voor hun religie, dan zouden we nooit getuige zijn van dergelijke acties van de niet-moslim wereld gericht op onze religie. Nooit zou er een krant zijn die het zou aandurven om karikaturen van de Heilige Profeet Mohammed(s) te publiceren.

Een aantal jaar geleden, toen de cartoons van de Heilige Profeet van de Islam(s) voor het eerst werden gepubliceerd in Denemarken en vervolgens wederom in Frankrijk, klonk direct een luid alarm en werden boycots aangekondigd onder moslims en daarna, binnen een paar maanden, ebde alles weg net zo vlug weer weg en werd verder niets meer ondernomen door de meerderheid van de moslims.

De uitzondering was de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die alleen stond door op de ware islamitische manier te reageren door aan de wereld het ware en mooie karakter van de Heilige Profeet(s) te demonstreren. Hierop prezen veel niet-moslims, academici, leiders en leden van het grote publiek onze reactie. Dit was onze reactie en zal altijd onze reactie zijn. We informeren anderen dat het volkomen onrechtvaardig is om de misleide en slechte daden van een paar zinloze mensen als de ware islam te bestempelen. Het betaamt de president of leider van welk land dan ook niet dat hij de onrechtmatige daden van een individu als onderdeel van ‘Islam’ en als ‘crisis’ voor moslims bestempelt en daardoor de emoties van mensen tegen de islam voedt.

Het publiceren van dergelijke cartoons schaadt ongetwijfeld de gevoelens van elke ware moslim. Als ze zulke hatelijke dingen blijven publiceren en volhardend blijven in hun daden, dan zetten ze zelf anderen aan om onwettige en onrechtmatige handelingen te plegen in naam van de vrijheid van meningsuiting.

Toen deze kwestie van karikaturen voor het eerst ter sprake kwam, heb ik de juiste islamitische manier van reageren in een reeks preken verduidelijkt en die boodschap had, zoals ik al zei, een zeer positieve impact. En we blijven handelen volgens die vreedzame manier van reageren.

Bovendien, toen een zekere anti-Islamitische Nederlandse politicus zich tegen de islam uitsprak, hield ik een toespraak in Nederland, waarin ik hem waarschuwde voor de straf van Allah de Almachtige. Hierop beweerde hij ten onrechte dat ik hem gewelddadig had bedreigd en riep hij de Nederlandse regering op mij te verbieden het land binnen te komen en zocht hij ook andere maatregelen tegen mij.[i]

In ieder geval, binnen de grenzen van de wet blijvend, beantwoorden en reageren we altijd op alle aantijgingen tegen de Islam en het nobele karakter van de Heilige Profeet Mohammed(s) naar ons beste vermogen en dat zullen we als zodanig blijven doen. Dit is de oplossing die we aandragen – dat elke stap moet worden genomen terwijl u binnen de voorgeschreven grenzen van de wet van het land blijft.

Bovenal moeten we vredesuitingen aan de Heilige Profeet Mohammed(s) richten en bidden voor de Islam. Dit is iets waar ik in mijn vorige toespraken vele malen de aandacht op heb gevestigd, dat ondanks zulke kwetsende uitspraken aan ons gericht door niet-Ahmadi moslimleiders, moeten en zullen we altijd doorgaan met het verdedigen van de Islam, in het licht van de ware leer van de Islam, zo God wil.

Het doden van een, twee of vier mensen is een uiting van kortstondige woede en hartstocht en kan nooit de oplossing zijn. Een gewelddadige reactie moet natuurlijk altijd worden veroordeeld. Als de moslimgemeenschap een permanente oplossing wenst, dan moet, zoals ik al zei, de hele moslimwereld zich verenigen als één. Zelfs op de huidige kwestie hebben de Turkse president en bepaalde andere landen gereageerd, maar hun reactie zal geen groot effect hebben in vergelijking met de potentiële impact die een collectieve reactie van alle moslimlanden samen zou hebben gehad. Er wordt gezegd dat de Franse president zijn standpunt naar aanleiding van de reactie van Turkije misschien wat milder heeft gemaakt, maar toch bleef hij standvastig in zijn standpunt dat wat hij oorspronkelijk had gezegd juist was. Zeker, als alle moslimlanden met één stem hadden gesproken, dan had de Franse president geen andere keus gehad dan zijn excuses aan te bieden en zijn eerdere verklaring volledig in te trekken.

Hoe dan ook, hier wilde ik deze kwestie kort bespreken en ondubbelzinnig duidelijk maken dat moslims, op zijn minst, als één moeten verschijnen en spreken voor niet-moslimlanden. Zie dan in hoeveel impact en positieve verandering dat kan resulteren!

Wij, Ahmadi-Moslims, vervullen onze missie en zullen dat blijven doen, als God het wil, omdat dit de taak en verantwoordelijkheid is van degenen die de Messias(as) van Mohammed(s) volgen, namelijk dat zij de prachtige leerstellingen van de Islam moeten uitdragen over de hele wereld. Ze moeten anderen informeren over het daadwerkelijke karakter van de Heilige Profeet(s) en niet rusten voordat ze de hele wereld onder zijn banier hebben gebracht. Verkondig de wereld dat haar redding ligt in het erkennen van de Ene God en het uitroeien van alle vormen van onrecht.

Een paar maanden geleden, tijdens de huidige COVID-19-pandemie, schreef ik opnieuw naar een aantal wereldleiders, waarin ik tevens schreef richting de president van Frankrijk. In die brief heb ik hem geïnformeerd over de waarschuwende woorden van de Beloofde Messias(as) dat natuurrampen, calamiteiten en beproevingen een straf zijn van Allah de Almachtige als gevolg van onrechtvaardigheid en wangedrag. Daarom schreef ik dat wereldleiders alle vormen van onrecht moeten uitroeien, rechtvaardig moeten zijn en verklaringen en uitspraken moeten doen die waarheidsgetrouw zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid vervuld en zullen dat blijven doen en nu is het aan anderen of ze deze erkennen of niet. In ieder geval moeten we de Moslim Ummah niet vergeten in onze gebeden – moge Allah hen in staat stellen de ware dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s) te herkennen.

Bovendien zou de gehele wereld ook moeten nadenken over het feit dat als ze blijven afdwalen van God, dit niets anders zal opleveren dan hun vernietiging. We moeten ons best doen om mensen onder de eenheid van God te brengen, en om mensen onder de banier van de Heilige Profeet(s) te brengen. Moge Allah ons daartoe in staat stellen.

Bovendien moeten wij bidden over de algemene toestand van de wereld, aangezien deze met grote vaart richting haar eigen vernietiging koerst. Laat het niet zijn dat, nadat we eindelijk verlost zijn van deze pandemie, de mensheid een nieuwe ramp in de vorm van een wereldoorlog overkomt. Moge Allah de wereld verstand en begrip schenken en de mensheid in staat stellen de rechten van de Ene Ware God te erkennen en te vervullen.”

[i] De ingediende zaak werd door de Nederlandse regering afgewezen als ongegrond