Samenvatting van de vrijdagpreek door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (moge Allah zijn Helper zijn) gehouden op 3 december 2021

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Abu Bakr (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) zou gaan belichten.

Familieachtergrond van Hazrat Abu Bakr (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de naam van Hazrat Abu Bakr (ra) Abdullah was en de naam van zijn vader was Uthman bin Amir. Zijn algemene benaming was Abu Bakr, en hij was ook bekend onder de namen Ateeq en Siddiq. Er wordt gezegd dat hij werd geboren in 573. Hij was van de stam van de Quraish genaamd Taim bin Murrah. Vóór de Islam was zijn naam Abdul Ka’bah, die de Heilige Profeet (sa) later veranderde in Abdullah. Volgens overleveringen was de naam van zijn moeder Salamah bint Sakhr bint Aamir of Lailah bint Sakhr.

Hazrat Abu Bakr’s (ra) vader accepteerde de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat volgens de stamboom van Hazrat Abu Bakr (ra), die zeven generaties teruggaat, hij familie was van de Heilige Profeet (sa). Evenzo verbond de stamboom van zijn moeder hen als familieleden met de Heilige Profeet(sa). Beide ouders van Hazrat Abu Bakr (ra) accepteerden de Islam. Zijn vader had de Islam niet aanvaard tot de verovering van Mekka, toen hij zijn gezichtsvermogen had verloren. Tijdens de verovering van Mekka, nam Hazrat Abu Bakr (ra) zijn vader mee naar de Heilige Profeet (sa). Toen hij hem zag, zei de Heilige Profeet (sa) dat Hazrat Abu Bakr (ra) hem thuis had moeten laten en dat hij hem thuis zou hebben bezocht. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat het passender was voor hem om naar de Heilige Profeet (sa) te komen dan dat de Heilige Profeet (sa) naar hem toe ging. Toen legde de Heilige Profeet (sa) zijn hand op de borst bij de vader van Hazrat Abu Bakr (ra) en nodigde hem uit tot de Islam, waarop hij de Islam accepteerde.

Hazrat Abu Bakr’s (ra) moeder accepteerde de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de moeder van Hazrat Abu Bakr (ra) een van de meest vooraanstaande mensen was die de Islam accepteerde. Tijdens het tijdperk van Dar-e-Arqam, toen moslims nog in het geheim praktiseerden, stelde Hazrat Abu Bakr (ra) op een dag aan de Heilige Profeet (sa) voor om naar de Heilige Moskee te gaan. Daar hield Hazrat Abu Bakr (ra) in aanwezigheid van de Heilige Profeet (sa) een toespraak waarin hij mensen uitnodigde tot de Islam. Hazrat Abu Bakr (ra) was na de Heilige Profeet (sa) de eerste die in het openbaar sprak over de Islam en mensen uitnodigde tot de Islam. Hierop sloegen de ongelovigen Hazrat Abu Bakr (ra) zwaar, waardoor zijn gezicht zo opgezwollen was dat zijn neus niet meer te onderscheiden was. Nadat ze hem hadden meegenomen, was men er zeker van dat hij aan zijn verwondingen zou overlijden. Hij was (eerst) niet in staat om te spreken, maar uiteindelijk aan het einde van de dag, vroeg hij naar de Heilige Profeet (sa), maar niemand kon hem antwoorden. Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg zijn moeder om naar Umm Jamil te gaan en haar te vragen naar de Heilige Profeet (sa), aangezien zij moslim was, maar dit niet openbaar had gemaakt. De moeder van Hazrat Abu Bakr (ra) ging naar Umm Jamil en bracht haar mee. Ze informeerde Hazrat Abu Bakr (ra) dat het goed ging met de Heilige Profeet (sa). Later werd Hazrat Abu Bakr (ra) met de hulp van zijn moeder meegenomen om de Heilige Profeet (sa) te zien. Toen hij in de aanwezigheid van de Heilige Profeet (sa) was, werd hij overmand door emotie, en de Heilige Profeet(sa) kuste Hazrat Abu Bakr (ra). Hazrat Abu Bakr (ra) vroeg de Heilige Profeet (sa) om voor zijn moeder te bidden, waarop hij haar uitnodigde om de Islam te accepteren. Ze accepteerde de uitnodiging van de Heilige Profeet (sa) en trad toe tot de Islam.

Titels van Hazrat Abu Bakr(ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) bekend stond onder de namen Ateeq en Siddiq. Hij werd Ateeq genoemd, omdat een keer de Heilige Profeet (sa) tegen hem zei dat hij gered was van het vuur. Zo werd hij bekend onder de titel Ateeq, iemand met uitstekende kwaliteiten. Ateeq betekent ook de oudste of grijsaard en sommigen zeggen dat hij bekend stond onder deze titel, omdat hij altijd uitstekende eigenschappen bezat en een van de eersten was om de Islam te accepteren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook bekend stond als Siddiq. Het is opgetekend dat hij deze titel zelfs vóór de Islam kreeg, vanwege zijn hoge mate van eerlijkheid. Het is ook opgetekend dat wanneer de Heilige Profeet (sa) hem op de hoogte bracht van enig nieuws, hij dit onmiddellijk bevestigde, dus werd hij bekend onder deze titel. Toen de Heilige Profeet (sa) bijvoorbeeld het visioen kreeg van de nachtelijke reis waarin hij in een droom reisde naar Jeruzalem, dat ongeveer 1300 kilometer verderop lag, gingen mensen naar Hazrat Abu Bakr (ra) en vroegen hem of hij getuige kon zijn van deze bewering van de Heilige Profeet (sa). Hazrat Abu Bakr (ra) getuigde hier onmiddellijk van en werd zo bekend als Siddiq. Het is zelfs vermeld dat de engel Gabriël de Heilige Profeet (sa) informeerde dat Hazrat Abu Bakr (ra) zou getuigen van dit visioen, want hij is Siddiq.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook bekend stond als Khalifatu Rasulillah (opvolger van de Boodschapper van Allah). Dit was natuurlijk een titel die hem na het overlijden van de Heilige Profeet (sa) werd gegeven. Er wordt ook vermeld dat hij bekend stond als Awwahun, wat zachtmoedig betekent. Een andere titel die aan hem werd gegeven was Ameerush Shakirin (Leider van de dankbaren). Deze titel werd hem gegeven omdat hij zo dankbaar was. Een andere titel werd hem door God gegeven, namelijk Thani Ithnain (één van de twee). Dit was een verwijzing naar de tijd dat Hazrat Abu Bakr (ra) bij de Heilige Profeet(sa) in de grot van Hira was. Een andere titel is Sahibur Rasul (Metgezel van de Boodschapper). Dit verwijst ook naar het moment waarop de Heilige Profeet (sa) zijn metgezel in de grot van Hira vertelde zich geen zorgen te maken. Toen deze verzen werden gereciteerd, begon Hazrat Abu Bakr (ra) te huilen en zei dat hij die metgezel was waarnaar verwezen werd. Hij stond ook bekend als Adam-e-Thani (de Tweede Adam), een titel die hem door de Beloofde Messias (as) is gegeven. Hazrat Abu Bakr (ra) wordt ook in geschiedenisboeken vermeld als Khalilur Rasul (Vriend van de Boodschapper). Het is opgetekend dat de Heilige Profeet (sa) zei dat als hij een Khalil (hechte vriend) zou hebben, het Hazrat Abu Bakr (ra) zou zijn. De Beloofde Messias (as) verduidelijkte deze verklaring. Hij zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) natuurlijk al een vriend van de Heilige Profeet (sa) was, maar Khalil verwijst naar het (figuurlijk) één worden met iemand, of iemand die zich in de ander verdiept. Dit is de nabijheid die gereserveerd is voor iemands relatie met God en dit kan met niemand worden gedeeld. Dus, de Heilige Profeet (sa) zei dat indien dit mogelijk was geweest voor andere mensen, dan zou het voor Hazrat Abu Bakr (ra) zijn geweest.

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot zijn titel van Abu Bakr, dat Bakr kan verwijzen naar een jonge kameel. Omdat hij een passie had en bedreven was in het hoeden van kamelen, werd hij bekend als Abu Bakr. Bakara verwijst ook naar snel zijn en hij werd zo bekend omdat hij de eerste was die de Islam accepteerde. Hij was een van de voornaamste voorbeelden van uitstekende kwaliteiten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) een lichte huidskleur had en een licht postuur. Zijn rug was licht gebogen, zijn ogen iets ingevallen en hij had een hoog voorhoofd.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs voordat hij de Islam accepteerde, hij als een eervol persoon werd beschouwd. Hij was een zakenman en had een uitstekende moraal. Mensen kwamen vaak naar hem toe voor advies over verschillende zaken. Hij werd bekend als een van de meest succesvolle zakenlieden van Arabië. Hij behoorde tot de meest vrome mensen en was buitengewoon vrijgevig. Hij was bij iedereen geliefd en hield goed gezelschap. Het is opgetekend dat hij buitengewoon goed geïnformeerd was in de interpretatie van dromen. Ibn Sirin zegt dat na de Heilige Profeet (sa), Hazrat Abu Bakr (ra) het meest bedreven was in dit opzicht.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Mekkanen Hazrat Abu Bakr (ra) als de beste onder hen beschouwden en met hem hebben overlegd over verschillende zaken. Hij maakte ook deel uit van Hilful Fudhul, een groep die was gevormd om de onderdrukten te helpen en om altijd gerechtigheid te handhaven. Dit was dezelfde groep waar de Heilige Profeet (sa) ook deel van uitmaakte.

Deugden van Hazrat Abu Bakr (ra) voorafgaand aan de komst van de Islam

Zijne Heiligheid (aba) zei dat zelfs vóór de Islam, Hazrat Abu Bakr (ra) niet deed aan afgodenaanbidding en boog zich nooit neer voor een afgod. Hij was ook afkerig van het gebruik van alcohol en gebruikte het zelfs vóór de tijd van de Islam nooit. Toen hem werd gevraagd waarom hij nooit alcohol dronk, zei hij dat het was omdat hij zich bewust was van zijn eer en vroomheid, die niet kunnen worden gehandhaafd door iemand die alcohol drinkt.

Zijne Heiligheid (aba) zei met betrekking tot de aanvaarding van de Islam door Hazrat Abu Bakr (ra) het volgende. Hazrat Abu Bakr (ra) hoorde dat de echtgenoot van Khadijah beweerde een profeet te zijn zoals Mozes (as). Hazrat Abu Bakr (ra) ging naar de Heilige Profeet (sa) en accepteerde hem. Het is ook opgetekend dat vóór de komst van de Heilige Profeet (sa), Hazrat Abu Bakr (ra) in een droom zag dat de maan was neergedaald in Mekka, waarop deze uiteenspatte en zijn stukken verspreid raakten in elk huis. Vervolgens vielen alle stukken in zijn schoot. Toen hij vroeg naar de interpretatie ervan, werd hem verteld dat de boodschapper die werd verwacht, spoedig zou komen en Hazrat Abu Bakr (ra) zou zijn belangrijkste volgeling zijn.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij het leven van Hazrat Abu Bakr(ra) in toekomstige preken zou blijven belichten.