Karavaan

DE KARAVAAN VAN DE MENSENZOON

Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem), de Mensenzoon

Dit is het tijdperk van de Mensenzoon

In de Evangeliën wordt de huidige tijd van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en verdrukkingen beschreven als de voorbode van de komst van een profeet die de Mensenzoon wordt genoemd. Geleerde christenen rekenden aan de hand van het boek Daniël uit dat de Mensenzoon al in de negentiende eeuw had moeten verschijnen.

God is getrouw geweest aan Zijn belofte

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap brengt u het goede nieuws dat God Zijn gelofte getrouw is geweest en de Mensenzoon, de geliefde helper van de mensheid in nood, op het juiste moment is verschenen.

‘Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven’. (Matt 24:29).

‘Zoals de bliksem uit het oosten lichtte hij tot aan het westen’ (Matt. 24:27)
Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) leefde in India van 1835 tot 1908. Hij bracht de mensen terug bij God en nader tot elkaar, en hij deed vele wonderen. Na zijn aanspraak werden de zon en maan verduisterd (Matt. 24:29). Wij zeggen u niet ‘hij is daar in de woestijn, of daar binnenshuis’ (Matt. 24:26). De Mensenzoon kwam ‘als de bliksem uit het oosten en hij lichtte tot aan het westen’ (Matt. 24:27) doordat de gemeenschap van de Mensenzoon zich snel ‘verspreidde naar de uithoeken der aarde’ (Matt. 24:31). De gemeenschap is daardoor nu overal op aarde aanwezig om de mensen uit te nodigen tot het geloof. De ‘wolken des hemels’ waarop de Mensenzoon zou komen (Matt. 24:30) zijn niet letterlijk wolken van waterdamp, want de hemel bevindt zich niet in de lucht. Wolken zijn symbool voor zowel spirituele als wereldse kracht van een profeet. Dit is vervuld in de sterke organisatie en de spirituele kracht van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, die in honderd jaar honderden miljoenen mensen spiritueel tot leven wekte in meer dan tweehonderd landen.

‘… zoals de bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon’ (Matt 24:27).

Dreiging van een nucleaire ramp
Miljoenen gelovigen ontspruiten aan de tak van de levende godsdienst, waarmee in vervulling gaat: ‘Wanneer de tak van de vijgenboom zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’. (Matt. 24:32). De zomer betekent enerzijds de oogst van oprechte gelovigen, en anderzijds de hitte van de hel op aarde die over de mensheid dreigt te komen in de vorm van een nucleaire oorlog. Hoewel deze ‘grote verdrukking’ (Matt. 24:21) zal lijken op de Dag des Oordeels, zou de wereld er niet mee ten einde komen. Immers leerde Jezus zijn volgelingen om te vluchten naar de bergen wanneer deze ramp zou komen, zodat zij deze zouden overleven en de Mensenzoon konden aannemen. (Matt. 24:15-22) De mensheid zal na de verwoesting nog een duizendjarig rijk van vrede binnengaan. Het is dus niet juist te zeggen dat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) niet de Mensenzoon kan zijn omdat de wereld niet ten einde is gekomen.

‘Wanneer de tak van de vijgenboom zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’. (Matt. 24:32).

Wie zijn de valse profeten?
Jezus (vrede zij met hem) waarschuwde voor valse profeten, die in Jezus’ naam zouden profeteren: ‘Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden’ (Matt 24:5). Elders in het Evangelie lezen we dat dit diegenen zijn die in Jezus’ naam prediken in plaats van de Ene God, die de geopenbaarde wetten zouden afschaffen en zeggen ‘boze geesten uit te drijven’:

‘Niet een ieder, die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid.’ (Matt. 7:21-23).

Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) leerde de Eenheid van God, het volgen van Gods wetten en deed niet aan uitdrijven van boze geesten. Daarom valt hij niet onder deze beschrijving. Echter, de vele christelijke stromingen die zeggen Jezus te vertegenwoordigen, die leren om Jezus als God Zelf te aanbidden, Gods wetten te verwerpen en die zeggen boze geesten uit te drijven, vallen wel onder deze beschrijving. Door hen werden eeuwenlang velen misleid om Jezus niet na te volgen.

Jezus overleefde de kruisiging
Niemand wist het ware verhaal over Jezus. Daarom ‘rouwen alle volkeren’ over de komst van de Mensenzoon (Matt. 24:30). De Mensenzoon liet zien dat God ervoor had gezorgd dat Jezus de kruisiging overleefde, hetgeen ook bevestigd wordt in Hebreeën 5:7. Jezus vertrok uit Israël om de verloren stammen van Israël te zoeken (Matt 15:24, Joh. 10:16), die door de Babylonische koningen door het hele Midden-Oosten waren verspreid tot aan India. In India werd Jezus bekend als Yus Asaph: ‘Jezus de verzamelaar’. Jezus heeft daar ‘nageslacht gezien, en een lang leven gehad’ (Psalm 22, Jesaja 53:10). Het graf van Yus Asaph ligt in de stad Srinagar in Kashmir. Jezus heeft voorspeld dat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) zou verschijnen in India, waar het graf van Jezus zou zijn: ‘Waar het dode lichaam is, daar zullen de adelaars zich verzamelen’ (Matt 24:28). De adelaars zijn het symbool voor de hemelse volgelingen van de Mensenzoon.

Het graf van Jezus in Srinagar, Kashmir

Jezus leerde niet dat profeten uit het verleden letterlijk terugkomen
Veel christenen verwachten dat de Mensenzoon letterlijk dezelfde is als de Jezus van tweeduizend jaar geleden. Jezus leerde echter nooit dat profeten de lucht invliegen om na eeuwen weer terug te komen. Toen de joden zeiden dat de profeet Elia moest terugkomen voordat zij in Jezus als Messias konden geloven, verklaarde Jezus dat Johannes de Doper was verschenen in de geest en de kracht van Elia (Matt 17:12-13). Met alle wetenschappelijke kennis die met name christenen zijn gegeven in deze tijd, is het onredelijk te geloven dat God ergens in de ruimte leeft en dat Jezus tweeduizend jaar heeft verbleven in zijn fysieke lichaam aan een fysieke rechterhand van God.

De Mensenzoon is een volgeling van Mohammed, de Trooster
De christenen die de leer van Jezus hadden behouden, zijn moslim geworden toen de profeet Mohammed (vrede zij met hem) verscheen en de joodse wet werd voleindigd. Maar de christenen die Jezus als God zijn gaan aanbidden hebben de voorspelling over de profeet Mohammed (vrede zij met hem) niet kunnen begrijpen. Jezus voorspelde de komst de Trooster: ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’ (Joh. 16:12-13) Dit is de profeet Mohammed (vrede zij met hem), die de Koran bracht met enkel letterlijke openbaringen van God. Mohammed (vrede zij met hem) is de grootste profeet in de geschiedenis. Hij heeft een geopenbaarde manier van leven geleerd die geschikt is voor de gehele mensheid. Echter was het voorspeld dat de moslimgemeenschap na duizend jaar ook in verval zou raken. Mirza Ghulam Ahmad is als de Mensenzoon gestuurd om de volmaakte openbaring aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) opnieuw te onderwijzen. De Mensenzoon is niet alleen voorspeld door de Bijbel. De voorspellingen zijn ook te vinden in de boeken van het Zoroastrisme, het Hindoeïsme, het Boeddhisme en inheems Amerikaanse religies.

Ontmoet de karavaan

Hoe weet u of Mirza Ghulam Ahmad de Mensenzoon is? ‘Aan de vruchten zult u ze herkennen’ (Matt. 7:16). Wij nodigen u uit om ons te ontmoeten en meer te weten te komen over het werk van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. U kunt ons bezoeken in onze centra door heel Nederland of bij onze Karavaan.

11 juni:  Nijmegen, Stationsplein
18 juni:  Maastricht, de Markt
2 juli:     Den Bosch
16 juli:   Breda
30 juli:   Eindhoven Markt Septemberplein

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe de leer van de Mensenzoon zich verhoudt tot het Christendom?
Bekijk het programma Islamitische antwoorden op Christelijke vragen

Contact
Telefoon: 085-0606558
Email: info@islamnu.nl
Whatsapp: 06-83995355
Facebook en Twitter: @AhmadiyyaNL