Moslim Worden

Kalima Shahada (de geloofsbelijdenis)

 

Het implementeren van het Islamitische geloof begint bij de geloofsbelijdenis. Dit is de eerste pijler
van de islam. De geloofsbelijdenis of Kalima Shahadah draagt de essentie van de islam:

 

 

Vertaling: Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah. Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

 

Voorwaarden van inwijding (Bai’at) tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

 

Door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, de Beloofde Messias en Mahdi (vrede zij met hem).

 

 1. De ingewijde moet plechtig beloven dat hij zich zal onthouden van shirk (deelgenoten toeschrijven aan God) tot aan de dag van zijn dood.
 2. Dat hij zich verre zal houden van huichelarij, ontucht, overspel, vrijpostig kijken, zich overgeven aan uitspattingen, verkwisting, wreedheid, oneerlijkheid, wangedrag en opstandigheid; en zich niet door hartstochten zal laten meedrijven, hoe sterk die ook moge zijn.
 3. Dat hij regelmatig zijn vijf dagelijkse gebeden zal houden volgens de geboden van Goden de Heilige Profeet; en dat hij zijn best zal doen regelmatig het Tahajjoed (vrijwillige gebeden voor de ochtendschemering) te zeggen en Daroed (zegeningen voor de Heilige Profeet) zal vragen; dat hij het zijn dagelijkse routine zal maken om vergeving van zonden te vragen, zich de vele gaven van Allah bewust te zijn en hem te loven en te verheerlijken.
 4. Dat hij door plotselinge instincten gedreven geen kwaad zal doen aan Allah’s schepselen in het algemeen en Moslims in het bijzonder, nog door zijn spraak, noch door zijn handen of door welk ander middel dan ook.
 5. Dat hij trouw aan God zal blijven onder alle omstandigheden, in verdriet en geluk, tegenspoed en voorspoed, zegen of beproeving, en zich in alle omstandigheden zal onderwerpen aan de wil van Allah en bereid zal zijn alle soorten van vernederingen en lijden voor Zijn zaak te ondergaan en zich nooit zal afwenden als tegenslag toeslaat; integendeel, hij zal voortgaan.
 6. Hij zal zich verre houden van on-Islamitische gebruiken en vleselijke neigingen; en zal zich volledig onderwerpen aan het gezag van de Heilige Qor’aan; en zal God’s woord en de gezegden van de Heilige Profeet als leidraad volgen op elk gebied van zijn leven.
 7. Hij zal trots en ijdelheid volledig opgeven en zal zijn gehele leven in nederigheid, eenvoud, blijheid, geduld en zachtmoedigheid doorbrengen.
 8. Dat hij zijn geloof, de eer van het geloof en de zaak van de Islam meer zal liefhebben dan zijn leven, rijkdom, eer, kinderen en alle anderen die hem lief zijn.
 9. Dat hij zich bezig zal houden met zich in dienst te stellen van God’s schepselen, om Zijn wil alleen; en dat hij zal trachten de mensheid wel te doen naar zijn beste door God gegeven vermogen en kracht.
 10. Dat hij toe zal treden tot een verbintenis van broederschap met deze nederige dienaar van God, mij gehoorzaamheid belovend in alles wat goed is, voor de zaak van Allah, en hieraan trouw zal blijven tot aan de dag van zijn dood; en dat hij zich met zulk een uiterste inspanning zal wijden aan het in stand houden van deze verbintenis, zoals die in geen enkele wereldse verbintenis zijn gelijke zal vinden voor wat toegewijde plichtsbetrachting betreft.

24/7 ISLAM HOTLINE

 

  Lees ook: