Wat is Islam?

Introductie

Islam is een naam dat gegeven is aan deze religie door Allah de Almachtige (De Heilige Koran 5:4), een woord dat letterlijk vrede en onderwerping aan God betekent. Het woord Islam komt van salima: vrede, zuiverheid, onderwerping en gehoorzaamheid. ‘Islam’ betekent dus het pad van hen die gehoorzaam zijn aan Allah en de vrede handhaven met Hem en de medemens.

Islam is, in essentie, dezelfde boodschap en leidraad welk Allah had geopenbaard aan de profeten voor de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Allah vertelt ons in de Heilige Koran:

Zeg: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons. (De Heilige Koran 3:85)

De vijf zuilen van Islam: 

Deze zuilen van Islam worden aangeduid als أركان الإسلام (arkan al-Islam) of  أركان الدين (arkan al-din) – Pilaren van de Islam/ Pilaren van de religie. Dit zijn de basisprincipes voor alle moslims.

1. Shahada, Het getuigen dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah en dat
Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah.
2. Salat, Het onderhouden van het Gebed
3. Zakaat, Het geven van Aalmoezen
4. Sawm, Het vasten in de maand van Ramadan
5. Hajj, Bedevaart naar het Huis van Allah

De zes geloofsartikelen van Islam:

Naast de vijf zuilen van Islam zijn er ook zes geloofsartikelen waar moslims in geloven.

– Het geloven in de Eenheid van Allah
Wanneer men de eenheid van God bestudeert, blijkt de gehele wereld van religie om dit centrale punt te draaien. Dit geloofspunt beïnvloedt het leven van men in alle aspecten. Het bevat ook de ontkenning van al het goddelijke behalve de goddelijkheid van Allah. Het geloof in de eenheid van God is dus niet het einde van het geloof, want alle andere geloofspunten komen voort uit deze waarheid.

– Het geloven in Zijn Engelen
Het geloven in Engelen is ook een belangrijke geloofspunt in de Islam. Engelen worden in de Islam gezien als spirituele wezens met eigen vorm en taken. Hun voornaamste taak is om de boodschap van Allah over te brengen aan de schepselen van Allah op aarde.

– Het geloven in Zijn Boeken
De Heilige Koran wordt in de Islam gezien als een compleet en perfect boek als leidraad en
begeleiding voor de gehele mensheid. Echter, worden Moslims niet alleen bevolen om te geloven in de Koran, het Goddelijke Boek dat werd geopenbaard aan de Heilige Stichter van Islam, maar ook worden Moslims bevolen om te geloven in de waarachtigheid van alle boeken die werden geopenbaard aan voorgaande profeten.

– Het geloven in Zijn Profeten
Dit geloofspunt is het logische vervolg van het geloven in de Boeken en Engelen van Allah. Omdat de Engelen in opdracht van Allah openbaringen vertonen aan profeten en heiligen, deze worden vervolgens vaak opgenomen heilige boeken en geschriften. In Islam wordt dus onderwezen om in alle profeten te geloven en geen onderscheid te maken tussen hen.

– Het geloven in de Dag der Opstanding
De Dag der Opstanding verwijst naar de Dag wanneer de doden zullen worden opgewekt om verantwoording af te leggen voor hun daden. De mensen die goede daden hebben verricht zullen de blijde tijding krijgen voor het paradijs en mensen die slechte daden hebben verricht zullen gestraft worden met de hel.

– Het geloven in wat Besloten is door Allah
In Islam wordt dit aangeduid als taqdeer, oftewel het geloven in God’s besluit, wat de uiteindelijke uitkomst van alle daden in dit universum omvat.

De God van de Islam

Het centrale thema van alle godsdiensten is het bestaan van God en de relatie van men met Hem, zodat de godsdienst er in kan slagen een ware band tussen God en de mens te scheppen. De Islam maakt er aanspraak op dat de Schepper van dit universum een levende God is en dat Hij Zich op de dag van vandaag op dezelfde wijze aan Zijn schepselen openbaart als Hij dat in het verleden heeft gedaan. Dit kan op twee manieren. Of God kan Zijn tekenen direct aan een Godszoeker openbaren. Of wij gaan in God geloven door het bestuderen van het leven van iemand aan wie God Zich heeft geopenbaard.

De leerstellingen van Islam

De Islam dwingt niet allerlei zaken op gezag te aanvaarden waarvan de som ‘godsdienst’ wordt genoemd, maar draagt juist overtuigende bewijzen welke zijn leerstellingen onderbouwen en voorziet de mensheid van een ideale manier van leven. Islam leert dat het woord van God en zijn werken niet met elkaar in botsing kunnen komen en derhalve het conflict tussen wetenschap en godsdienst oplost. Islam onderwijst niet de natuurwetten te negeren en in dingen te geloven die daarmede in strijd zijn. Islam spoort juist aan de natuurwetten te bestuderen en er voordeel uit te halen. Islam leert dat de openbaringen van God komen en dat Hij ook de Schepper van het universum is. Er bestaat geen conflict tussen hetgeen Hij doet en hetgeen Hij zegt. Islam nodigt men uit, Zijn openbaring te begrijpen, Zijn werk te bestuderen en ten einde de betekenis van Zijn werk te beseffen, Zijn woord te bestuderen en bevredigt derhalve intellectuele wensen.

Islam leidt niet naar het niveau van een dier door verlangens onbeteugeld en ongecontroleerd te laten en Islam brengt men ook niet tot het niveau van een steen door verlangens geheel te onderdrukken. Maar Islam is meer net als een ervaren waterloopkundig ingenieur die het oncontroleerbare water in het gareel brengt door het te kanaliseren opdat het grote en woeste gebieden bevloeit. Islam verandert natuurlijke verlangens met controle en leiding in hoge morele waarden. Islam leert niet dat God, die een liefhebbend hart heeft gegeven, verbiedt van een levensgezel te genieten. Of dat Hij u heeft gezegend met een smaakzintuig maar intussen verbiedt voedsel tot u te nemen. Integendeel de Islam leert om op een reine en juiste wijze lief te hebben. De Islam staat toe gezond voedsel te gebruiken, maar binnen redelijke grenzen opdat men zich niet vol zou eten terwijl de buurman hongerig blijft. Door aldus zijn natuurlijke verlangens in hogere morele kwaliteiten om te zetten bevredigt Islam menselijkheid.

Geloof in Islam omdat deze niet alleen een persoon maar de gehele wereld eerlijk en liefderijk bejegend. Islam leert niet alleen plichten tegenover elkaar te vervullen maar legt er nadruk op dat iedereen dit ook doet tegenover ieder ander mens en schepping. Islam verschaft de juiste leiding om dit doel te bereiken. Islam herinnert bijvoorbeeld aan de rechten van de ouders en de verplichtingen welke de kinderen ten aanzien van hen hebben. Islam vermaant de kinderen zich beleefd en vriendelijk jegens hun ouders te gedragen. Aan de andere kant gelast deze de laatstgenoemden liefde en aanhankelijkheid jegens hun kinderen en legt hun de verplichting op hun kinderen goed op te voeden, hun goede manieren aan te leren en hun gezondheid na te streven. Islam heeft de kinderen tevens erfgenamen van hun ouders gemaakt. Evenzo drukt Islam de echtgenoten een goede relatie op het hart en eist van ieder van hen om achting voor de behoeften en wensen van de ander te hebben. Voorts dienen zij zich liefhebbend tegenover elkaar te gedragen. Dit is door de Heilige Stichter van de Islam prachtig geïllustreerd toen hij zei:

“Een ware moslims is hij, wie liefheeft voor zijn broeder wat hij liefheeft voor zichzelf”

Hij heeft tevens gezegd:

“De besten onder U zijn diegenen die hun vrouw het best behandelen.”

Islam heeft veel aandacht gegeven aan de opvoeding van meisjes.

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Een persoon die zijn dochter goed opvoedt en haar een goede opleiding en vorming verschaft, verdient daarmee het paradijs.”

Bovendien heeft Islam dochters erfgenamen van hun ouders gemaakt zoals het geval is met zonen. Islam heeft ook regels neergelegd voor regeerders en geregeerden die navolging verdienen. Islam leert de regeerders dat hen hun verleende gezag geen privé bezit is maar hun is toevertrouwd en dat zij de verplichtingen die dit met zich brengt dienen te vervullen als rechtschapen en eerlijke mensen. Voorts dienen zij bij het regeren het volk te raadplegen. Islam leert diegenen die geregeerd worden dat de macht om hun regeerders te kiezen een Goddelijk geschenk is en dat men derhalve alleen die personen moet laten regeren die dit ook ten volle verdienen. En nadat men personen met het gezag van de regeerder heeft bekleed dient men hun ook zijn volle medewerking te verlenen en men mag niet tegen hen in opstand komen. Want anders tracht men te vernietigen wat men zelf heeft opgebouwd.

Islam vermeldt ook de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Islam eist van de werkgever dat hij de werknemer zijn volledige loon betaalt en wel onmiddellijk na het verrichte werk. En voorts dient hij niet neer te kijken op diegenen die voor hem werken, want zij zijn immers uw broeders wiens welzijn u is toevertrouwd door God en die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor uw welvaart. Islam eist van de werker dat wanneer hij bezig is met een werk voor een ander, hij zijn verplichting eerlijk en met ijver nakomt.

Islam zegt tot degenen die gezegend zijn met een goede lichamelijke gezondheid en kracht dat zij de zwakkeren noch mogen onderdrukken, noch zich minachtend dienen uit te laten over degenen die
lijden onder een lichamelijk gebrek. Want dezen verdienen eerder iemands respect en medelijden in plaats van iemands minachting of onderdrukking.

Islam leert de rijken dat hun de plicht is opgedragen naar de armen om te kijken en ieder jaar een veertigste deel van hun vermogen te besteden voor het verminderen van armoede en ellende en voor de vooruitgang van diegenen die dit niet kunnen betalen. Islam leert hen niet gebruik te maken van de onbekwaamheid van armen door hen geld te lenen tegen vergoeding van rente maar hen te helpen met giften en renteloze leningen. Dit alles met de moraal dat rijkdom niet aan iemand is gegeven om een luxe en buitensporig leven te kunnen leiden, maar dat hij dit dient te gebruiken voor de vooruitgang van de gehele mensheid zodat hij in het hiernamaals de beste beloning verdient. Aan de andere kant leert Islam de armen niet met jaloersheid en afgunst te kijken naar datgene dat aan andere mensen is gegeven want deze gevoelens verduisteren geleidelijk het verstand. Islam spoort de armen derhalve aan hun aandacht te wijden aan het ontwikkelen van die talenten waarmee God hen heeft gezegend zodat zij vorderingen kunnen maken langs gezegende paden. Islam draagt de regering op om voor de armen in de samenleving die tegemoetkomingen te verschaffen welke hun vooruitgang bewerkstelligen en niet toe te staan dat alle rijkdom en macht in enkele handen beperkt blijft.

Islam herinnert diegenen wier voorvaderen als resultaat van edele motieven roem en eer hebben behaald en aan deze roem en eer te onderhouden en waarschuwt hen neer te zien op anderen die niet op dezelfde wijze zijn gezegend. Want God heeft een ieder met gelijke rechten geschapen.

Islam herinnert hen eraan dat God die deze zegeningen aan hen heeft geschonken anderen met nog grotere eer en roem kon zegenen. En voorts dat wanneer zij hun positie misbruiken en zich te buiten gaan tegenover diegenen die niet op die wijze gezegend zijn, zij de basis leggen voor toekomstige overtredingen door degenen tegen wie zij zich nu te buiten zijn gegaan. Zij dienen derhalve niet trots te zijn op hun eigen succes maar trots te zijn op het helpen van anderen om succesvol te worden want de werkelijke succes behoort hem alleen toe die tracht zijn gevallen broeder te helpen.

Islam leert dat geen natie mag opstaan tegen een andere natie behalve dat staten en landen dienen samen te werken met als doel de belangen van de gehele mensheid te bevorderen. Islam verbiedt landen en individuen zich met elkaar te verenigen met als enige doel tegen andere landen samen te voegen uit haat of vijandigheid. Aan de andere kant leert Islam landen en individuen verdragen met elkaar te sluiten om elkaar van agressie te weerhouden en om met elkaar samen te werken om degenen die achter zijn te helpen met vooruitgang.

Conclusie

Kort gezegd zien we dat Islam voorwaarden van vrede verschaft voor al diegenen die het pad willen betreden dat door de Islam is voorgeschreven wie zij ook mogen zijn en waar zij zich ook mogen bevinden. In welke maatschappelijke positie men ook bevindt is de Islam nuttig en heilzaam voor iedereen: voor mannen, vrouwen, jongeren, de werkgever, de werknemer, de rijken, de armen, grote naties en kleine naties en dat het een betrouwbare en zekere relatie tussen Zijn schepping en Schepper tot stand brengt.