Vrijdagpreek van 4 december 2020 | ‘Mannen van Excellentie: Hazrat `Ali (ra).’

Samenvatting uit de vrijdagpreek gehouden door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (Moge Allah zijn Helper zijn) op 4 december 2020.

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Khulafa-e-Rashidin [de Rechtgeleide Kaliefen]: Hazrat ‘Alira

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, dat hij in deze vrijdagpreek verder zal gaan met het belichten van de incidenten uit het leven van Hazrat Alira bin Abi Talib bin Abdil Muttalib.

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets bij twee afzonderlijke gelegenheden naar Hazrat Alira als zijn broer verwees. Hazrat Alira nam deel aan alle veldslagen naast de Heilige Profeets behalve de Slag bij Tabuk, waarin de Heilige Profeets Hazrat Alira aanstelde om achter te blijven en voor zijn gezin te zorgen. (De Heilige Profeet Mohammeds wilde Medina ook niet onbewaakt achterlaten, omdat er zorgen waren over de veiligheid van de stad, en besloot Hazrat Alira achter te laten als zijn plaatsvervanger).

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira ook de Heilige Profeets vergezelde tijdens de expeditie naar Ushairah, waarin de Heilige Profeets een vredesverdrag sloot met de Banu Mudlij-stam. Zijne Heiligheidaba zei dat er in een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Alira onder een dadelpalm in slaap viel nadat hij even uitrustte toen hij de plaats bereikte. Toen de Heilige Profeets hem kwam wekken, zag hij wat stof op Hazrat Alira en noemde hem Abu Turab (de vader van de stof), wat een van Hazrat Ali’sra titels zou worden.

Onder de drie beste soldaten

Zijne Heiligheidaba zei dat tijdens de Slag bij Badr, Hazrat Alira een van de metgezellen was die de Heilige Profeets selecteerde om informatie over de Mekkanen te verkrijgen. Later toen de strijd begon, brachten de Mekkanen hun drie beste strijders naar voren, vervolgens vroegen zij om drie beste soldaten van de moslims om tegen hen te vechten. Allereerst werden drie soldaten van de Ansar naar voren gebracht maar de Mekkanen weigerden dit omdat zij geen familiebanden hebben met de Ansar. Dus bracht de Heilige Profeet Mohammeds de drie beste soldaten naar voren van de Muhajireen, namelijk; Hazrat Hamzahra, Hazrat Alira en Hazrat Ubaidah bin Harithra. Zij kwamen naar voren om tegen de drie beste soldaten van de Mekkanen te vechten, en zijn versloegen de Mekkanen. Tijdens de Slag bij Badr zei de Heilige Profeets tegen zowel Hazrat Abu Bakrra als Hazrat Alira dat de engel Gabriël aan de rechterkant van een van hen was en de engel Mikael aan de rechterkant van de andere, en de engel Israfil met hen samen vocht.

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira zich tijdens de Slag bij Badr zorgen maakte over de Heilige Profeets. Hazrat Alira vertelde dat telkens wanneer hij terug zou rennen om de Heilige Profeets te zien, hij hem in een situatie zag waarin de Heilige Profeets neerknielde en vurig bad om de overwinning.

Huwelijk met Hazrat Fatimahra

Zijne Heiligheidaba zei dat Hazrat Alira aan de Heilige Profeets vroeg of hij de dochter van de Heilige Profeets, Hazrat Fatimahra ten huwelijk kon vragen. Hazrat Alira deed een huwelijksaanzoek. De Heilige Profeets vroeg hem of hij iets te geven had als bruidsschat. Hazrat Alira antwoordde dat hij een paard en zijn wapenrusting had. De Heilige Profeets instrueerde dat hij het paard moest houden en zijn maliënkolder (maliënkolder is een beschermend vest van soldaten) moest verkopen en dat bedrag als bruidsschat kon gebruiken. Zijne Heiligheidaba zei verder dat, net zoals de Heilige Profeets had geïnstrueerd dat de bruidsschat geregeld moest worden, hieruit moet worden begrepen dat de bruidsschat een recht is van de bruid en altijd moet worden gegeven. Sommige mannen willen het geven van de bruidschat aan hun vrouw uistellen om het later te betalen maar in de Islam dient de bruidschat meteen gegeven te worden.

Zijne Heiligheidaba zei dat er in één overlevering staat, dat toen Hazrat Fatimahra getrouwd was met Hazrat Alira, de Heilige Profeetsa zei dat God hem had opgedragen dit te doen. Allah had hem hierover geïnformeerd in een openbaring. Er staat in een overlevering dat de Heilige Profeets op hun huwelijk de wassing uitvoerde met water in een kom, vervolgens Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra tot hen riep en het water op hen beiden sprenkelde en tegelijkertijd voor hen bad.

Zijne Heiligheidaba zei dat, ondanks dat ze niet erg rijk waren, Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra erg gul waren met alles wat ze hadden. Eens, terwijl ze huishoudelijk werk deed, ervoer Hazrat Fatimahra pijn in haar handen. Hierop vroeg ze de Heilige Profeets om haar een werknemer te schenken die kon helpen met klusjes in huis. De Heilige Profeets bezocht Hazrat Fatimahra en Hazrat Alira later in hun huis, en zei dat hij hen iets zou vertellen dat beter was dan een huiswerker, namelijk dat ze Allahu Akbar moesten reciteren [Allah is de grootste] 34 keer, Alhamdulillah [Alle lof behoort aan Allah] 33 keer, en Subhan Allah [Heilig is Allah] 33 keer. Hierdoor zou Allah, De Voorziener, hen voorzien.

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets niet wenste dat mensen zouden denken dat de Heilige Profeetsa rijkdom uit de schatkist gebruikte voor zijn eigen familie, noch wilde hij een precedent scheppen voor toekomstige heersers waardoor ze zouden denken dat ze rijkdom uit de schatkist voor persoonlijk gebruik konden nemen. Hoewel er een deel door God was bepaald voor de Heilige Profeets en zijn familie, gebruikte de Heilige Profeets alleen rijkdom dat direct onder zijn aandeel viel.

Wijsheid van de Heilige Profeets bij het adviseren van Hazrat Alira

Zijne Heiligheidaba zei dat de Heilige Profeets eens aan Hazrat Alira en Hazrat Fatimahra vroeg of ze wakker zouden worden voor het Tahajjud gebed [het vrijwillig gebed voor zonsopgang]. Hazrat Alira antwoordde dat als God wenste dat ze wakker zouden worden, dat zij dan wakker zouden worden. Er wordt verteld dat er in dit antwoord een enigszins omstreden toon was. De Heilige Profeets werd echter niet boos ondanks de verheven positie die hij bekleedde, noch zei hij dat een dergelijk antwoord nooit aan hem had mogen worden gegeven. In plaats daarvan liep hij gewoon weg en zei hij dat mensen soms willen twisten over de eenvoudigste zaken. Deze handelwijze van de Heilige Profeets was voldoende om Hazrat Alira te doen inzien dat hij niet op een dergelijke manier had moeten antwoorden. Dit toonde ook aan dat de Heilige Profeets de zaken altijd met veel geduld en vriendelijkheid heeft uitgelegd. Hazrat Alira zou verder zeggen dat hij na dit incident het Tahajjud gebed nooit heeft gemist.

Zijne Heiligheidaba zei dat hij het leven van Hazrat Alira in de toekomst verder zal belichten.

Verzoek om gebeden voor Ahmadi’s in Pakistan

Zijne Heiligheidaba zei dat de omstandigheden in Pakistan blijven verslechteren. Sommige regeringsleiders smeden een complot met de geestelijken en proberen zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de leden van onze gemeenschap. Zijne Heiligheidaba riep iedereen op om te bidden voor Ahmadi’s in Pakistan; dat ze veilig blijven met de genade van Allah van het kwaad van zulke mensen.

Janaza-gebeden

Zijne Heiligheidaba zei dat hij de Janaza- gebeden zou leiden (in absentie) van de volgende overleden leden:

Bevelhebber Ch. Muhammad Aslam Sahib uit Canada overleed op 2 november 2020. Hij had de gelegenheid om te studeren onder de begeleiding van Dr. Abdus Salam. Later diende hij in de Furqan Force (leger) dat gestationeerd was in Kashmir, waar hij verschillende onderscheidingen ontving. Hij bekleedde ook verschillende functies in de onderwijssector in de marine. Na zijn pensioen verhuisde hij naar Canada, waar hij zijn leven wijdde en de Gemeenschap diende in verschillende hoedanigheden, over een periode van 28 jaar. Hij was buitengewoon vriendelijk en nederig; hij verrichte zijn gebeden regelmatig en had veel liefde voor Khilafat. Hoewel hij in het recente verleden erg ziek was, bezocht hij het missiehuis telkens wanneer zijn gezondheid iets beter zou zijn. Hij laat zijn vrouw en drie zonen achter. Zijne Heiligheidaba bad dat Allah de overledene met genade en vergeving zou behandelen en zijn nageslacht in staat zou stellen de erfenis van zijn deugdzame daden voort te zetten.

Shaheena Qamar Sahiba uit Pakistan, echtgenote van Qamar Ahmad Shafiq Sahib die chauffeur is in Nazarat Ulya. Zij is samen met haar zoon Samar Ahmad Qamar op 12 november 2020 overleden als gevolg van een auto ongeluk. Ze laat haar man, twee dochters en drie broers achter. Ze was buitengewoon deugdzaam en adviseerde haar kinderen altijd hetzelfde te doen. Ze had een zeer vriendschappelijke band met haar kinderen. Ze had ook een passie om de Gemeenschap te dienen. Haar zoon Samar Ahmad Qamar die ook overleed was 17 jaar en studeerde in het eerste jaar van de universiteit. Hij stond altijd klaar om de Gemeenschap te dienen, en wanneer hij werd gevraagd om enig werk te verrichten, liet hij alles achter wat hij deed en ging hij de vereiste plicht vervullen. Zijne Heiligheidaba bad voor de overledene en bad dat dit gezin geduld mag krijgen om dit verlies te dragen.

Syeda Afzal Kholhar Sahiba echtgenote van Muhammad Afzal Khikhar. Ze is overleden op 12 september 2020 in Canada. Zowel haar man als zoon stierven een martelaarsdood vanwege hun geloof. Na hun martelaarschap werd ze geconfronteerd met grote ontberingen, maar ze klaagde nooit en ging met veel geduld en standvastigheid verder. Ze vervulde de verantwoordelijkheid om alle drie haar dochters te laten trouwen. Ze had een liefdevolle relatie met elk lid van haar familie. Ze zorgde voor de minder bedeelden en had veel liefde voor Khilafat. Ze stond in de voorhoede in het maken van financiële opofferingen en bleef bijdragen namens haar man en zoon. Ze laat een zoon en drie dochters achter. Zijne Heiligheidaba bad dat Allah de overledene met genade en vergeving zou behandelen en haar positie in de hemel zou verheffen, en haar kinderen in staat zou stellen de erfenis van haar deugdzame daden voort te zetten.