Vrijdagpreek van 8 januari 2021 | Financiële opoffering & Waqf-e-Jadid 2021

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering.

Financiële opoffering & Waqf-e-Jadid 2021

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, reciteerde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, het volgende vers uit de Heilige Koran:

‘Wie aan Allah het goede deel afstaat, Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult gij worden teruggebracht.’ [De Heilige Koran, 2:246]

De betekenis van het ‘goede deel (goede lening)’

Zijne Heiligheid (aba) zei toen dat dit vers betrekking heeft op het geven van een lening aan Allah, maar dit betekent niet dat, God het verhoede, God onze wereldse rijkdom nodig heeft. Een andere betekenis van het woord qarz (lening) is goede of slechte beloning. Dus in deze context betekent het vers ‘Wie is diegene die geld uitgeeft voor de zaak van Allah zodat Hij hem ervoor kan belonen?’

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er veel gevallen zijn waarin financiële offers worden genoemd in de Heilige Koran. Inderdaad, geld uitgeven voor de zaak van de godsdienst, of geld uitgeven dat ten goede komt aan God Zijn scheppingen, is gelijk aan uitgeven ter wille van Allah. En alles wat voor de zaak van Allah wordt uitgegeven, gaat nooit verloren. Het betreft eerder een soort lening die Allah in veelvoud teruggeeft. Dus, God heeft geen wereldse rijkdommen nodig, maar wanneer Hij het woord ‘goede deel (lening)’ gebruikt, verwijst Hij naar uitgaven voor Zijn zaak, zodat Hij kan teruggeven en belonen door middel van veelvoudige zegeningen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat God bovendien, door de woorden ‘goede deel (goede lening)’ te gebruiken, verwijst naar datgene wat men uitgeeft en offert uit eigen wil, dat God vervolgens veelvuldig teruggeeft. Daarom wordt het woord goede deel (goede lening) gebruikt om aan te geven dat wat men ook uitgeeft voor de zaak van God, er in veelvoud zal worden teruggegeven ten opzichte van men offert. Het betreft hier dus een zegswijze, want leningen moeten worden terugbetaald. Dit concept wordt verder uitgelegd door een ander vers van de Heilige Koran waarin de Almachtige God zegt dat iemand de beloning zal ervaren van zelfs maar een atoomgewicht aan goeds dat hij heeft gedaan. Dus, iemand wordt als antwoord op zijn goede gedragingen en daden beloond door God, vandaar de metafoor van een lening.

Voorbeelden van financiële opofferingen van Ahmadi-moslims

Zijne Heiligheid (aba) zei dat, aangezien het gaat over financiële offers, er geen mensen in de wereld zijn die meer ervaring hebben dan Ahmadi’s. Hun offers zijn enkel om het genoegen van God te bereiken. Ze brengen hun offers niet met de gedachte dat God hun meer wereldse rijkdom zal schenken, maar zijn doen dit uitsluitend ter wille van God. Er zijn zelfs mensen met benarde financiële omstandigheden te maken hebben, maar toch brengen zij financiële opofferingen, met het vertrouwen dat God voor hen en hun behoeften zal zorgdragen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat hij enkele voorbeelden zal geven van degenen die baat hebben gehad bij deze belofte van God; zij die alleen ter wille van God offers brachten, sommigen niet eens overwegend hoe zij zichzelf en hun kinderen zouden kunnen voeden, maar toch droeg Almachtige God zorg voor hun zaken en beloonde hen veelvuldig. Deze voorbeelden, van degenen die het plezier van God zoeken, zijn alleen te vinden binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde verschillende incidenten van over de hele wereld. Een van die incidenten was afkomstig uit Guinee; Zijne Heiligheid (aba) zei dat nadat hij vorig jaar de vrijdagpreek over Waqf-e-Jadid had gehouden, een persoon naar de missionaris ging en hem al het geld gaf dat hij op zak had. De missionaris zei hem dat hij op zijn minst een deel van het bedrag bij zich moest houden voor zijn reis terug naar huis. Hij antwoordde door te zeggen dat Zijne Heiligheid (aba) in de vrijdagpreek de Beloofde Messias (as) citeerde, die zei dat iemand niet zowel de liefde voor God als de liefde voor rijkdom in zijn hart kan hebben, en daarom wilde hij de vruchten plukken van de liefde voor God. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de ware geest is van niet alleen opoffering, maar ook de aandacht waarmee men naar de vrijdagpreek moet luisteren, waarvan deze persoon een voorbeeld was.

Zijne Heiligheid (aba) gaf het voorbeeld van een vrouw uit Frankrijk die zei dat ze al geruime tijd op zoek was naar een goede en duurzame baan. Desalniettemin offerde ze haar bijdrage voor Waqf-e-Jadid. Ze vertelt dat ze slechts tien minuten nadat ze dit bedrag had opgeofferd, een telefoont ontving van een grote organisatie dat haar een baan aanbood.

Zijne Heiligheid (aba) merkte op dat mensen zich soms afvragen waarom dergelijke gevallen van beloning en compensatie niet bij hen voorkomen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat iedereen vergeving moet zoeken en zichzelf moet analyseren om te bezien of hun intenties op het moment van het brengen van financiële opofferingen alleen waren om het genoegen van God te bereiken. Als er met deze intentie financiële opofferingen worden gebracht, beloont God altijd op de ene dan wel de andere manier; en indien niet onmiddellijk dan wel op een later tijdstip dat Hij passend acht.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde voorbeelden van opofferingen gebracht door jonge studenten in Sierra Leone, vooral nadat Zijne Heiligheid (aba) vorig jaar de gemeenschap in Sierra Leone had aangemoedigd door te zeggen dat ze een groot potentieel hadden. Zijne Heiligheid (aba) presenteerde dergelijke voorbeelden, zoals dat van een jong meisje dat vijftigduizend Leones opofferde met het verzoek om Zijne Heiligheid (aba) te vragen voor haar te bidden. Of het voorbeeld van twee jongeren die werk hadden aangenomen, enkel om het verdiende bedrag als financiële bijdrage te kunnen opofferen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit ware liefde en waar respect voor Khilafat is, en dit zijn voorbeelden van degenen die luisteren naar de roep van hun Khalifa. Hoewel ze hem misschien nooit hebben ontmoet, lopen ze toch vooraan als het gaat om het opvolgen van de woorden en instructies van de Khalifa.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde een voorbeeld uit Tanzania van een persoon die voor het einde van het jaar herinnerd werd aan financiële bijdragen voor Waqf-e-Jadid. Op dat moment had hij echter geen werk en ook geen geld, maar hij zei dat zijn naam genoteerd moest worden onder degenen die hun volledige belofte hebben volbracht. Slechts twee dagen later vergaarde hij een baan als chauffeur, en al na de eerste werkdag kon hij gemakkelijk zijn volledige belofte voor Waqf-e-Jadid betalen.

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde een ander voorbeeld uit de Iringa-regio in Tanzania van een persoon die 600.000 Tanzaniaanse shilling had toegezegd voor Waqf-e-Jadid. Op dat moment had hij echter te maken met benarde financiële omstandigheden en daarom schreef hij een brief aan Zijne Heiligheid (aba) om gebeden te vragen zodat hij zijn belofte zou kunnen nakomen. Zijne Heiligheid (aba) gaf aan dat mensen hem niet alleen schrijven voor persoonlijke zaken, maar ook voor gebeden zodat ze in staat worden gesteld om financiële offers kunnen brengen. Deze persoon zei dat hij zich na het schrijven van deze op zijn gemak voelde dat er op de een of andere manier financiële middelen zouden worden verkregen. Slechts een dag later had hij weer contact met een oude schoolvriend en ze bespraken de mogelijkheden voor een baan. Als gevolg hiervan kreeg deze persoon een contract van 6 miljoen Tanzaniaanse shilling, waarmee hij direct zijn belofte kon nakomen. God schonk hem dus tien keer meer dan hij beloofd had.

Zijne Heiligheid (aba) gaf het voorbeeld van een vrouw uit Australië, die, nadat ze in haar huis was komen wonen, niet eens genoeg geld had om het naar behoren in te richten omdat haar financiële omstandigheden dat niet toelieten. Hiernaast was de huur die ze voor haar huis moest betalen ook erg hoog. Toen het financiële jaar voor Waqf-e-Jadid echter ten einde liep, bood ze het bedrag aan dat ze had beloofd en plaatste daarbij haar volledige vertrouwen in God. Slechts een korte tijd later gaf haar werkgever haar een bonus, die volgens hem alleen aan haar werd toegekend en aan niemand anders. Dit bedrag was het dubbele van wat ze had opgeofferd voor Waqf-e-Jadid.

Zijne Heiligheid (aba) gaf het voorbeeld van een tienjarige jongen uit India, die aardig wat geld had gespaard. Hij besloot dit bedrag aan Waqf-e-Jadid te geven. Er werd hem gevraagd waarom had hij besloten had zijn geld aan Waqf-e-Jadid te schenken, aangezien als kinderen geld sparen ze dit normaal gebruiken om iets voor zichzelf te kopen? De jonge jongen antwoordde door te zeggen dat hij dit deed, omdat dit is wat God, Zijn Boodschapper (sa) en zijn kaliefen ons opdragen te doen. Zijne Heiligheid (aba) gaf aan dat, als dit de mentaliteit van onze jongeren is, welke mogelijke schade kunnen de tegenstanders van Ahmadiyyat ons dan nog toebrengen?

Zijne Heiligheid (aba) presenteerde vele andere voorbeelden van financiële opofferingen van over de hele wereld en de manier waarop de Almachtige God ‘leningen terugbetaalt’. Zijne Heiligheid (aba) bad dat onze Jama’at altijd in staat mag zijn om zulke opofferingen te brengen en zulke zegeningen te zien van God Almachtig.

Aankondiging voor het nieuwe jaar van Waqf-e-Jadid & Rapport van Waqf-e-Jadid 2020

Zijne Heiligheid (aba) kondigde het begin van het nieuwe jaar aan voor Waqf-e-Jadid. Het 63e jaar van Waqf-e-Jadid eindigde op 31 december 2020 en nu is het 64e jaar aangevangen. Met de genade van Allah werd in het voorgaande jaar £10,53 miljoen gecollecteerd onder het stelsel van Waqf-e-Jadid, wat een stijging is van £ 887 duizend ten opzichte van het voorgaande jaar. Zijne Heiligheid (aba) benadrukte de toename en inspanningen van verschillende landen.

De volgorde van de landen qua inzameling is als volgt; het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Pakistan, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, India, Australië, een land uit het Midden-Oosten, Indonesië en Ghana. Zijne Heiligheid (aba) zei dat het totale aantal deelnemers dat financiële opofferingen heeft gebracht voor Waqf-e-Jadid 1.452.000 is.

Zijne Heiligheid (aba) bad voor allen die financiële opofferingen brachten.

Verzoek voor gebeden

Zijne Heiligheid (aba) deed opnieuw een oproep voor gebeden voor alle Ahmadi’s in Pakistan, die nog steeds met moeilijkheden moeten doorstaat, evenals de Ahmadi’s in Algerije, vooral voor degenen die ten onrechte gevangen zijn gezet. Zijne Heiligheid (aba) drong erop aan dat Ahmadi’s zich moesten toeleggen op het verrichten van veel aanvullende gebeden en het geven van aalmoezen. Zijne Heiligheid (aba) drong ook aan op gebeden voor de algemene toestand van de hele wereld, die steeds verder verslechteren. Zijne Heiligheid (aba) bad dat God genade moge hebben met de hele mensheid.