De wederkomst van Jezus

― In  naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle ―
 
De Wederkomst van Jezus
(de Beloofde Messias)
 
Want zoals de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon…
Terstond na de verschrikkingen van die dagen zal de zon worden verduisterd en de maan zal geen licht meer geven; de  sterren zullen van de hemel vallen. (Matth. 24: 27 en 29)

Dit onderwerp is in deze tijd voor ons allen heel belangrijk. De drie belangrijkste godsdiensten  Jodendom, Christendom en Islam wachten op Jezusas. De Joden wachten nog steeds op de eerste komst van de Messiasas terwijl Christenen en Moslims op de tweede komst van de Messiasas wachten. Jezusas  heeft gezegd dat hij zal wederkomen voor de hervorming van de mensheid. Hij zal terugkomen op aarde om Gods heerschappij te vestigen. Jezusas zegt hierover:

Ik zal u niet als wezen achterlaten; ik kom tot u terug. (Joh. 14:18). Verder: En wanneer ik zal zijn heengegaan om u een plaats te bereiden, dan kom ik terug, en zal u tot mij nemen.(Joh. 14:3).

In de Islam zijn er ook profetieën over de tweede komst van Jezusas. De Heilige Profeetsa van de Islam heeft over de tweede komst van Jezusas voorspeld:

Hoe zult u zijn, wanneer de zoon van Maria onder u nederdaalt en uw Imam uit uw midden zal zijn?(Muslim, een bekend boek van de gezegden van de Heilige Profeetsa).

Ook heeft hij enkele tekenen genoemd die met zijn verschijning zouden samengaan, zoals een zons- en maansverduistering, het ontstaan van nieuwe transportmiddelen, het plaatsvinden van politieke en economische veranderingen en het uitbreken van epidemieën, etc, etc.

Iets meer dan honderd jaar geleden beweerden zowel Moslims als Christenen dat de tijd van de tweede komst van Jezusaswas aangebroken. Sayyed Mir Abdul Hayy (een belangrijk Islamitisch geleerde) schreef in zijn boek Hadithul-Ghasijah:

De Beloofde Messias zal in het zevende jaar van de veertiende eeuw verschijnen, hetgeen volgens de Christelijke jaartelling in het jaar 1889 is.

Een bekende Christelijke geleerde J.B. Dimble schrijft in zijn boek The Appointed Time, dat het nieuwe tijdperk van de negen methoden in beide diagrammen 5896½ is, en in ons tijdperk het jaar 1898¼ is. Een team van Christelijke geleerden kwam bijeen om diverse profetieën betreffende de tweede komst van Jezusas aandachtig te bestuderen. Dit team verklaarde na een diepgaand onderzoek via. het boek Malinal Daan, dat in 1884 verscheen, dat de tweede verschijning van Jezusas in 1873 zou hebben plaatsgevonden. Er werd ook verklaard dat hij (Jezusas) tot 1914 zijn heiligen zou verzamelen. In het Christendom bestaan er vele boeken die de komst van Jezusas aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw voorspellen, zoals His Glorious Appearing, Christ’s Second Coming, The Coming of the Lord en voorspellingen in kranten zoals in de      Free-thinker London, 7 oktober 1900.

Precies op het moment dat de mensen uitzagen naar de komst van de verwachte Messias, maakte Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas uit Qadian (India) er aanspraak op die Messias te zijn. Hij zei dat God hem had meegedeeld dat hij de Messias van die tijd was. Hij was ook de enige persoon ten aanzien van wie de voorspelde tekenen in vervulling gingen. Het belangrijkste teken in dit verband was wel de zons- en de maansverduistering die voorspeld was door zowel Jezusas (Matth. 24:29) als door de Heilige Profeet Muhammadsa. Jezusas zegt:

Want zoals de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon…

Terstond na de verschrikkingen van die dagen zal de zon worden verduisterd en de maan zal geen licht meer geven; de  sterren zullen van de hemel vallen.

(Matth. 24: 27 en 29)

Niet alleen het teken van de zon- en de maaneclips werden door Jezusas vermeld, maar ook het teken van vallende sterren. Dit werd vervuld in november 1833 toen duizenden meteorieten in de hemel werden waargenomen. In deze profetie van Jezusas wordt ook de vergelijking gemaakt met de bliksem die uitschiet van het oosten en licht tot in het westen. Het is merkwaardig dat de ‘Mensenzoon’, de Beloofde Messiasas, optrad in het oosten en zijn werken zich nadrukkelijk uitstrekten tot in het westen, zoals bijvoorbeeld in 1955 het bouwen van de eerste moskee in Nederland.

De Heilige Profeetsa heeft  ook dit hemelse teken gedetailleerd uitgelegd. In het boek van zijn gezegden Dar Qutni. lezen wij:

Voor de Mahdi zijn er twee grote hemelse tekenen die sinds de begintijd van de hemelen en de aarde nooit hebben plaatsgehad, en dat zijn de maaneclips op de 13de  nacht, en de zoneclips op de 28ste dag in de maand Ramadan. Deze twee tekenen zijn nooit verschenen in de tegenwoordigheid van iemand die er aanspraak op maakte de Beloofde Messias te zijn.

Deze profetie ging letterlijk in vervulling in de maand Ramadan 1894 in één gedeelte van de wereld, en in het jaar daarop in de rest van de wereld, drie jaar nadat de Beloofde Messiasas zijn aanspraak bekend maakte.

De Beloofde Messiasas ontving vele openbaringen van God, zoals:

Ik zal uw boodschap uitdragen tot aan de uiteinden van de aarde.

Hij ontving de openbaring dat mensen uit de gehele wereld naar hem toe zouden komen en dat de wegen en paden als gevolg hiervan zouden worden aangestampt. Hem werd verder verteld dat zijn gemeenschap voorspoedig zou zijn en dat zelfs koningen hem zouden aanvaarden. Hij zei:

O mensdom, luistert! Dit is de profetie van God, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.

Hij zal deze Beweging in alle landen verspreiden en haar over allen de suprematie verlenen door rede en argument.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas stichtte in 1889 de Ahmadiyya Moslim Djama’at. Thans is zijn gemeenschap verspreid over meer dan 200 landen. De explosieve groei van deze Gemeenschap brengt het aantal leden nu op meer dan 70 miljoen. Zo vervult God Zijn beloften en helpt Hij Zijn dienaren. Hij ontving de volgende profetie:

Ik zal hem helpen die u helpt, en hem vernederen die u vernedert.

Wij zien dan ook dat het eind van zijn grote tegenstanders steeds desastreus was. Ook deze profetie is op treffende wijze in vervulling gegaan in vele gevallen. Als voorbeelden noemen wij  Pandit Lekh Ram, de leider van de Hindoe-sekte, Arya Samadj, die de Heilige Profeet Muhammadsa bespotte en belasterde. De  Beloofde Messiasas trachtte hem van deze gewoonte af te brengen, echter zonder resultaat. Lekh Ram volhardde in zijn beschimpingen en de Beloofde Messiasas  ontving de openbaring:

Binnen de tijd van zes jaar zal deze man worden  gestraft voor het belasteren van de Heilige Profeetsa.

In een andere openbaring vertelde God de Beloofde Messiasas dat de afrekening zou plaatsvinden op een dag die zou voorafgaan aan het Ied-feest. Een onbekende stak Lekh Ram neer in zijn huis. De dader kon ondanks een  grote klopjacht niet door de politie worden aangehouden. Op de dag van de moord, 6 maart 1897, volgde het Ied-feest.

Nog een voorbeeld van goddelijke steun is de ondergang van John Alexander Dowie uit de Verenigde Staten, die er in 1892 aanspraak op maakte de voorloper te zijn van de tweede komst van Jezusas. Hij stichtte een bloeiende  gemeenschap van volgelingen in Zion-city ten noorden van Chicago. Hij beledigde de Islam, de Heilige Profeetsa van de Islam en de Beloofde Messiasas via de pers, hetgeen in Amerika en Europa veel aandacht trok. In december 1903 ging hij openlijk een gebedsduel aan met de Beloofde Messiasas. Kort hierop werd hij ziek. Hij kreeg verlammingen, zijn toestand verergerde en hij kon nauwelijks nog spreken. Zijn laatste volgelingen verlieten hem. Hij stierf tenslotte zoals door de Beloofde Messiasas was voorspeld in zijn profetie van 8 maart 1904.

De Beloofde Messiasas ontving de profetie dat hij en zijn gemeenschap zouden worden beschermd tegen een naderende pestepidemie. Dit geschiedde inderdaad, ondanks het feit dat hij en zijn gemeenschap zich niet lieten inenten tegen de pest om de mensen het argument te ontnemen dat de bescherming van hem en zijn gemeenschap te danken was aan hun inenting. Hij deelde ons mee dat hij de Messias is die is gekomen in de geest en met de eigenschappen van Jezusas. Hij kwam op dezelfde wijze als de voorspelling over de tweede komst van Eliasas in vervulling ging met de komst van Johannes de Doperas. Hij is de Messias van deze tijd voor zowel de Moslims als de Christenen. Ten aanzien van Jezusas zei hij dat hij een ware profeet van God was die in nauw contact met Hem stond en dat hij daarom niet kon zijn vervloekt door aan het kruis te sterven. Dit is namelijk in tegenstrijd met hetgeen wij in de Bijbel lezen, namelijk dat hij die aan het kruis wordt gehangen vervloekt is (Galaten 3:13). Hij werd dus van de kruisdood gered en stierf een natuurlijke dood op hoge leeftijd in Kasjmir. Hij zou daarom niet zelf terugkeren, maar iemand zou terugkeren in zijn geest. Het heilige boek van de Moslims, de Heilige Qur’an, bevestigt de natuurlijke dood van Jezusas in 30 verzen. Zo lezen wij in Soera Ali Imraan in vers 145:

Waarlijk, alle boodschappers vóór hem (Mohammad sa) zijn heengegaan.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas is de Beloofde Messias. In zijn persoon werden alle voorspelde tekenen vervuld. Hij kwam op de vastgestelde tijd. Hij werd beschermd tegen zijn vijanden terwijl zijn tegenstanders ten onder gingen. Zijn profetieën gingen alle in vervulling en gaan ook nu nog in vervulling. Zijn gemeenschap is voorspoedig.

Hiermee informeren wij u over de terugkomst van de Messiasas en nodigen wij u uit  om te onderzoeken of deze persoon de lang verwachte persoon is.