Profetieën

De aanspraken van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad worden overtuigend gevestigd door de Heilige Qur’an, de gezegden van de Heilige Profeetsas, de geschriften van vooraanstaande Moslimgeleerden en de heiligheid en geestelijke kracht van zijn eigen leven en persoon. De beschikbare ruimte voor dit artikel staat ons niet toe om de gehele Hadith te citeren of om een uitgebreid commentaar van relevante teksten te geven, maar hieronder volgt een kort algemeen overzicht van profetieën en tekenen:

PROFETIEEN

1.    Aan het begin van elke eeuw zal een Hervormer (“Moedjaddid”) worden opgewekt (Aboe Daud, Vol. 2, p. 241). Hadrat Ahmad is de enige persoon, die verkondigde de Hervormer van de 14de eeuw van de Hidjra te zijn.

2.    De Beloofde Messias zal “Profeet van Allah” (“Nabiyollah”) worden genoemd.(Moslim, Vol. 2, p. 515).

3.    De Mahdi (” Gids “) en de Messias (” Uitverkorene “) zullen een en dezelfde persoon zijn (Ibn Majah, Vol. 2, p. 257 ).

4.    De tweede komst van Jezus zal zijn in de persoon van een Imaam van onder de Moslims zelf ( Boeghari ,Vol. 2, p 490 ).

5.    De Messias zal het zwijn doden en het Kruis breken (Boeghari, Vol. 2, p. 159 ). Dit betekent dat hij de Moslims zal redden van morele corruptie en dat hij de valse overtuigingen waarop het Christendom was gebaseerd zal onthullen.

6.    De Mahdi zal de religieuze oorlogen afschaffen  (Ibn Hanbal, Masnad, Vol. 2, p. 411).

7.    In de tijd van de komst van de Mahdi zal er een enorme toename van kennis en menging vam volkeren zijn (Tirmidhi).

8.    In die tijd,  zullen nieuwe transportmiddelen in gebruik worden genomen en kamelen zullen overbodig worden (Miskhat-ul-Masabih)

9.    Er zal een verval  zijn in het religieus geloof  en er zal niets van de Islam overblijven dan zijn naam en niets van de Koran behalve zijn tekst (Miskhat-ul-Masabih, p. 38; Kanzul Ummal, Vol. 6, p.43).

10.        De Christelijke Naties zullen de macht hebben in de wereld (Hujajil Karama, Tirimidhi en andere bronnen).

11.        Wanneer de Moslims horen over de verschijning van de Mahdi, zijn ze verplicht om ” “Bai’ah” (de belofte van trouw) te zweren, zelfs als ze hem alleen maar op hun knieen over met sneeuw bedekte bergen kunnen bereiken (Ibn Majah, Kanzul Ummal, Ibn Hanbal) Hij zal dus verschijnen in een land waar sneeuw is.

12.        In die tijd zal er een dubbele  Zon en Maanverduistering zijn in de maand Ramadam Dar Qutni, Sunan, Vol. 8, p. 188, Delhi  Ed ). dit heeft plaats gevonden op respectievelijk de 28ste en de 13 de van de maand Ramadam 1894.

13.        Hij zal 313 metgezellen hebben (Ghayat-ul-Maqsud). Dit aantal was er en hun namen zijn allemaal bewaard gebleven.

14.        Hij zal als tweeling geboren worden  (Ibn Arabi, Sharah Fasus-ul-Hakum). zijn tweeling zuster stierf vlak na zijn geboorte.

15.        Hij zal de leerstellingen van Jezus  weer ter herinering brengen (Heilige Qur’an, 61: 7).

16.        Hij zal aan twee ziekten lijden een in het  bovengedeelte en een in het onder gedeelte  van het lichaam (Tirimidhi, Vol. 2, p.38). Dit waren migraine en suikerziekte

17.        De Hadjj naar Mekka zal  verhinderd zijn (Kanzal-ul-Ummal, vol.6 p. 13). Pelgrims van de Punjab werden niet toegelaten vanwege de pest.

18.        Er zal in die tijd een pest heersen (Ikmal-ud-Din, p. 348en andere bronnen).

19.        De Messias zal verschijnen in het Oosten (Ibn Majah; zie ook de evangelieen) en

20.        Hij zal verschijnen in een plaats genaamd “kada”  (Juwahir-ul-Asrar, p. 56) Dit is de locale uitspraak van Qadian.

21.        Hij zal van Perzische afkomst zijn (Bukhari, 65: 62.1).

22.        Er zullen valse aanspraken gemaakt worden (Bukhari, Fitan; Muslim, Fitan).

23.        De Islam zal drie eeuwen voorspoed hebben, daarna zal het geloof voor duizend jaar naar de hemel opstijgen (Bukhari, Vol. 4 samengevoegd met de Heilige Qur’aan, 86: 2). Dit brengt het begin van zijn herleving naar de 14e eeuw na de Hidjrah.

TEKENEN

1.    Zijn ongeëvenaarde kennis van het Arabisch, de taal van de openbaring van de Qur’an, is een literair wonder van de eerste magnitude. Hij leerde 40 .000 basiswoorden in een enkele nacht en de meest geleerde Arabische schrijvers van zijn tijd konden niet tippen aan zijn boeken.

2.    Vele van zijn gebeden werden door GOD verhoord en duizenden van zijn voorspellingen kwamen uit.

3.    Zijn vijanden waren niet in staat om een van zijn uitdagingen aan te nemen of om zijn leerstellingen te weerleggen.

4.   Zijn leven en missie lopen nauw parallel met dat van Jezus, wiens tweede komst hij vervulde.

5.    Hij genas met de kracht van het gebed ongeneeslijke ziekten. (bijvoorbeeld, een student genaamd Abdul Karim uit Yadgir was gebeten door een hond die leed aan hondsdolheid en ontwikkelde hydrofobie nadat “inoculations” hadden gefaald. Hadrat Ahmad bad voor hem en in de nacht werd hij genezen, Dit is het enigste geval dat voor de medische wetenschap bekend is, waar een patiënt is hersteld na de “onset” van de ziekte).

6.    Hij voorspelde de epidemieën van de pest welke de Punjab en de aangrenzende provincies van India teisterde en 3.000.000 mensen doodde

7.    Hij voorspelde de aardbevingen die in april 1905 en februari 1906 duizenden doden veroorzaakten in de Punjab.

8.    Hij vertelde over nieuwe plagen die nog zouden komen (een van deze was de grote griep epidemie welke aan 20.000.000 mensen het leven kostte na de Eerste Wereldoorlog).

9.   Toen de pest rond Qadian woedde, kondigde hij aan dat niemand onder zijn dak door de ziekte zou sterven en hoewel zijn huis overvol was stierf er zelfs geen rat aan de goddelijke straf.

10.        Vele van zijn vijanden stierven zonder kinderen zoals hij over hen had voorspeld; het bekendste geval is dat van Maulvi Saadullah die nog vijftien jaar na deze voorspelling leefde zonder dat hij een kind had en wiens enige zoon die al voor de voorspelling was geboren vele jaren later ook zonder kinderen stierf.

11.        Hij profeteerde vele wereldgebeurtenissen, zoals de Russisch-Japanse oorlog, de Eerste Wereldoorlog, het tragische einde van de Tsaar van Rusland , de Tweede Wereldoorlog en ook over de Derde Wereldoorlog welke nog komen zal en de uiteindelijke overwinning van de Islam drie eeuwen vanaf toen.

12.        Hij stond bekend als een persoon die nooit iets slechts had gedaan en zijn ergste vijanden konden hem niet van zonde beschuldigen.

13.        Zoals alle ware boodschappers van GOD predikte hij tegen de misleide en irreligieuze praktijken en ideeën van zijn tijd wat tegenstand van uit alle hoeken opwekte.

14.        Zijn komst werd voorafgegaan door astronomische tekenen, waarnaar door Jezus werd verwezen (Mattheus 24: 20, 29, etc.). Het verduisteren van de Zon en de Maan vond plaats op 19 mei 1780, in Noord-Amerika en voor vele dagen in de zomer van 1783 over grote gebieden van Europa, Noord Afrika en Azië. Het vallen van de sterren van de hemel is dat unieke verschijnsel dat werd gezien op 12 en 13 november, 1833, in de Westerse “hemisphere” toen regens van tienduizenden meteorieten Ahmad’s  geboorte  en de Tweede Komst van Christus in zijn persoon aankondigde. De tekenen van de zoon des menschen is de eerder genoemde dubbele verduistering in de Ramadam. Een ander fenomeen is de heldere en wonderbaarlijke” Grote Komeet” van september, 1882.

15.        Zowel de Heilige Qur’an en de Bijbel  vertellen ons dat valse profeten (” profeten” in de zin van het Hebreeuwse en Arabische woord “Nabi”) worden vernietigd. Verscheidene bedriegers stonden op gedurende zijn leven en ontmoetten een miserabel einde. Zulke waren Dr. A.J. Dowie in Amerika en Rahmaan en Ilahi Bakhshh in India. Nog beter bekend zijn Bab in Iran, wiens volgeling Bahaullah de Bahai sekte oprichtte en Mohammad Ahmad uit Dongola, de pseudo Mahdi  uit Soedan; de eerste werd binnen 6 jaar na zijn aanspraak  door een vuurpeloton geëxecuteerd en de tweede stierf binnen 4 jaar aan tyfus.