Waarom is Imam Mahdi nodig?

Het enige doel is de verjonging van de Islam.

Luister er van harte naar wat het werkelijke doel is van mijn opdracht. Het enige doel van mijn komst is slechts de verjonging en de herleving van de Islam. Hieruit moet niet worden begrepen dat ik een nieuwe wet zou onderwijzen of nieuwe geboden zou uitvaardigen, of dat een nieuw boek zou worden geopenbaard. Neen, dit zal nooit gebeuren! Hij die zo denkt is niet godsdien­stig en heeft het volkomen mis. Er zal geen nieuwe wet worden geopenbaard. De Heilige Koran is het laatste boek. Er is geen ruimte voor de verandering van zelfs een jota of een punt.

Het is natuurlijk ook juist dat noch de genade en de zegeningen van de Heilige profeet (s) tot een einde zijn gekomen, noch de vruchten van de leer en de leiding van de Heilige Koran zijn beëindigd. Deze zijn altijd in iedere tijd beschik­baar, prachtig en fris. Allah heeft mij doen opstaan als een bewijs van hun genade en zegeningen. De huidige toestand van verval van de Islam is geen geheim. Unaniem wordt toegegeven dat de Moslims het doel zijn van iedere zwakheid en ten onder­gang lijken te zijn gedoemd. Zij vallen aan alle kanten. Als hun tong met hen is, heeft hun hart hen verlaten.

Islam is als een wees. Allah heeft mij in deze toestand gezonden opdat ik de Islam moet steunen en beschermen. Ik ben overeenkom­stig zijn belofte gezonden. Dit is zo omdat Hij heeft gezegd:

“Waarlijk, Wij hebben deze Vermaning nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn”. (Koran 15:10)

Als hulp en steun niet op dit tijdstip komt, wanneer zal deze dan komen? In deze 14e eeuw is de toestand precies zoals deze was ten tijde van de slag bij Badr, ten aanzien waarvan Allah heeft gezegd:

“En Allah had u reeds bij Badr geholpen, terwijl gij machteloos waart. Neem Allah dus als uw Beschermer, opdat gij dankbaar zult zijn”. (Koran 3:124)

Vandaag in de 14e eeuw is de toestand dezelfde zoals deze was ten tijde van de slag bij Badr, waarover Allah zegt:

” En Allah had u reeds bij Badr geholpen, terwijl gij machteloos waart “.

Dit vers bevat feite­lijk een profetie, nl. dat als de Islam in de 14e eeuw niet stevig, maar zwak zal zijn, Allah dan de Islam overeenkomstig Zijn belofte zal helpen. Waarom verbaast u zich er dan over als Hij de Islam te hulp komt. Het spijt mij niet dat ik “Kazzaab en dadjaal” wordt genoemd en dat ik word beschuldigd. Dit moest zo zijn opdat ik dezelfde behandeling zou ontvangen als de vroegere boodschap­pers, zodat ik ook de gewoonten van het verleden zou deelachtig zijn.(Malfuzat vol.8, Ruhani Khazain no.2, blz. 244-246).